EN:

Metatheory of a History of Will: Reflections on the Origins and Early Development of the Notion of the Will from the 5th Century B.C. to Maxi­mus the Confessor

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 65 (2017), nr 3

 
Strony/pages: 71-51  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.3-2

 

 

Streszczenie

W tekście omawiam metateoretyczne uwarunkowania dla historii powstania i rozwoju pojęcia wolnej woli. Punktem wyjścia jest zagadnienie pojęcia spekulatywnego. Ponieważ wola jest pojęciem spekulatywnym, nie ma jednoznacznej definicji tego pojęcia. Dlatego też utrudnione jest badanie jego historii, ponieważ autorzy starożytni operowali różnymi teoriami chcenia i wolności, które nie zawsze były ze sobą kompatybilne. Następnie omawiam teorie chcenia i działania wybranych autorów, które miały istotny wpływ na późniejszy rozwój pojęcia woli. Rozpatruję pojęcie wyboru Platona, pojęcia życzenia i wyboru Arystotelesa, pojęcie przy­zwo­lenia stoików, teorię wolności Epikura, teorię wyboru Aleksandra z Afrodyzji, pojęcie woli Augustyna z Hippony i teorię woli Maksyma Wyznawcy.

 

Summary

In the text, I discuss the metatheoretical aspects of a history of the origins and development of the notion of free will. I begin with the notion of a speculative concept. Since the will is a speculative concept there is no unequivocal definition of this notion. For this reason the study of the history of this notion is particularly difficult, since ancient authors have operated on dif­ferent theories of willing and freedom, which were not always mutually compatible. Next, I dis­cuss the theories of willing and action of select authors, that had a significant influence on the later development of the theory of the will. I discuss the notion of choice in Plato, the notions of wish and choice in Aristotle, the notion of assent in the Stoics, the theory of freedom of Epicurus, the theory of choice of Alexander of Aphrodisias, the concept of will in Augustine of Hippo, and the theory of will in Maximus the Confessor.

 

 

Słowa kluczowe: wolna wola; etyka; psychologia moralna; wybór; przyzwolenie; wolność; Platon; Arystoteles; Stoicy; Epikur; Aleksander z Afrodyzji; Augustyn z Hippony; Maksym Wyznawca.

Key words: free will; ethics; moral psychology; choice; consent; freedom; Plato; Aristotle; Stoics; Epicurus; Alexander of Aphrodisias; Augustine of Hippo; Maximus the Confessor.

 

 

Bibliografia/References:

 1. Allen, Pauline, i Bronwen Neil, red. 2015. The Oxford Handbook of Maximus the Confessor. Oxford: Oxford University Press.
 2. Bathrellos, Demetrios. 2004. The Byzantine Christ: Person, Nature and Will in the Christology of Saint Maximus the Confessor. Oxford: Oxford University Press.
 3. Bobzien, Suzanne. 1998. „The Inadvertant Conception and Late Birth of the Free-Will Problem”. Phronesis 43 (2): 133–75.
 4. Bobzien, Suzanne. 2000. „Did Epicurus Discover the Free Will Problem?”. W: David Sedley, ed. Oxford Studies in Ancient Philosophy, XIX, 287–337. Oxford: Oxford University Press.
 5. Bobzien, Suzanne. 2001. Freedom and Determinism in Stoic Philosophy, Clarendon

  Börjesson, Johannes. 2015. „Augustine on the Will”. W: Pauline Allen i Bronwen Neil, red. The Oxford Handbook of Maximus the Confessor, 212–235. Oxford: Oxford University Press.

 6. Cairns, Douglas. 1993. Aidos: The Psychology and Ethics of Honour and Shame in Ancient Greek Literature. Ovford: Clarendon Press.

 7. Dihle, Albrecht. 1982. The Theory of Will in Classical Antiquity. Berkeley: University of Cali­fornia Press.

 8. Frede. Michael. 2002. „John of Damascus on Human Action, the Will, and Human Freedom”. W: Katerina Ierodiakonou, ed. Byzantine Philosophy and its Ancient Sources, 63–97. Ox­ford: Cla­rendon Press.

 9. Frede, Michael. 2007. „τὸ ἐφ’ ἡμῖν in ancient philosophy”, originally published posthumously in ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 37: 110–23. Re-edited by S. Meyer from the original manuscript. To appear in Pierre Destrée, Ricardo Salles, Marco Antonio Zingano, red. What is up to us? Studies on Causality and Responsibility in Ancient Philo­sophy, 110–23. Sankt Augustin: Academia Verlag.

 10. Frede, Michael. 2011. A Free Will. Berkeley: University of California Press.

 11. Gagarin, Michael. 2002. Antiphon the Athenian: Oratory. Law, and Justice in the Age of the Sophists. Austin: University of Texas Press.

 12. Hoffman, Hoffmann, ed. 2008. Weakness of Will from Plato to the Present. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press.

 13. Irwin, Terence. 1983. „Euripides and Socrates”. Classical Philology. 78, 3: 183–97.

 14. Irwin, Terence. 1992. „Who Discovered the Will?”. Philosophical Perspectives 6: 453-73.

 15. Johnson, Monte Ransome. 2014. „Changing Our Minds: Democritus on What Is Up To Us”. W: Pierre Destrée, Ricardo Salles, Marco Antonio Zingano, What is up to us? Studies on Cau­sality and Responsibility in Ancient Philo­sophy, 1–18. Sankt Augustin: Academia Verlag.

 16. Kaegi, Walter. 2015. „Byzantium in the Seventh Century”. W: Pauline Allen i Bronwen Neil, red. The Oxford Handbook of Maximus the Confessor, 84–106. Oxford: Oxford University Press.

 17. Kahn, Charles. 1985. „Democritus and the origins of moral psychology”. American Journal of Philology 106 (1): 1–31.

 18. Kahn, Charles. 1996. „Discovering the Will: from Aristotle to Augustine”. W: John Dillon i A.A. Long, red. The Question of “Eclectism”. Berkeley: University of California Press.

  Louth, Andrew. 1996. Maximus the Confessor. London, New York: Routledge.

 19. McFarland, Ian. 2005. „Naturally and by Grace: Maximus the Confessor on the Operation of the Will”. Scottish Journal of Theology 58: 410-33.

 20. McFarland, Ian A. 2015. „The Theology of the Will”. W: Pauline Allen i Bronwen Neil, red. The Oxford Handbook of Maximus the Confessor, 516–33. Oxford: Oxford University Press.

 21. McPratlin, Richard James. 1957. Free Will and Choice in Nemesius of Emesa and St. John Damascene. Chicago: Loyola University of Chicago.

 22. Neil, Bronwen. 2015. „Divine Providence and the Gnomic Will Before Maximus”. W: Pauline Allen i Bronwen Neil, red. The Oxford Handbook of Maximus the Confessor, 235–53. Oxford: Oxford University Press.

 23. Nielsen, Karen. 2012. „The Will: Origins of the Notion in Aristotle’s Thought”. Antiquorum Philosophia 6: 47–70.

 24. Pendrick, Gerard J. 2002, ed. Antiphon the Sophist. The Fragments. Cambridge Classical Texts and Commentaries 39. New York: Cambridge University Press.

  Pink, Thomas, i M.W.F Stone, red. 2004. The Will and Human Action: from Antiquity to the Pre­sent Day. London Studies in the History of Philosophy. London: Routledge.

 25. Price, Anthony. 2004. „Aristotle, the Stoics, and the will”. W: Thomas Pink i M.W.F Stone, red. The Will and Human Action: from Antiquity to the Present Day. London Studies in the History of Philosophy, 29–53. London: Routledge.

 26. Gauthier, René-Antoine. 1954. „Saint Maxime le Confesseur et la psychologie de l’acte hu­maine”. Recherches de theologie ancienne et medievale 21: 51–100.

 27. Schwager, Raymund. 1986. Der wunderbare Tausch. Zur Geschichte und Deutung der Erlö­sungslehre. München: Kösel-Verlag.

 28. Siecienski, A. Edward. 2007. „The Authenticity of Maximus the Confessor’s ‘Letter to Ma­rinus’: The Argument from Theological Consistency”. Vigiliae Christianae, 61, 2: 189–227.

 29. Sorabji, Richard. 1995. Animal Minds and Human Morals. Ithaca, N.Y: Cornell University Press.

 30. Sorabji, Richard. 2004. „The concept of the will from Plato to Maximus the Confessor”. W: Tho­mas Pink i M.W.F. Stone, red. The Will and Human Action: from Antiquity to the Pre­sent Day. London Studies in the History of Philosophy, 6–29. London: Routledge.

 31. Sorabji, Richard. 2007. „Epictetus on proairesis and self”. W: Theodore Scaltsas i Andrew S. Mason, red. The Philosophy of Epictetus. Oxford: Oxford University Press.

 32. Taylor, C.C.W. 2010. The Atomists: Leucippus and Democritus. Fragments. Toronto: Univer­sity of Toronto Press.

 33. Von Arnim, Hans, ed. 2016. Stoicorum Veterum Fragmenta. Vol. 1–4. Eugene, OR: Wipf and Stock.

 

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Dr Michał Bizoń — Zakład Historii Filozofii w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficz­nym Uniwersytetu Jagiellońskiego; adres do korespondencji: ul. Gołębia 24, pok. 24, 31–007 Kraków; e-mail: mfgbizon@gmail.com

 
 

Cytowanie/Citation information:

Bizoń, Michał. 2017. Metateoria historii woli. Rozważania o powstaniu i wczesnym rozwoju pojęcia woli od V w p.n.e. do Maksyma Wyznawcy. "Roczniki Filozoficzne" 65, 3: 71-51, DOI: 10.18290/rf.2017.65.3-2.

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2017, godz. 16:31 - Anna Karczewska