Książki:
1.Narodziny powieści poetyckiej w Polsce, Wrocław 1970, ss. 353, 1nlb., Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 19).

2.Poetyka - gatunek - obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1977, ss. 170, 1nlb., Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 48).

3.„ażeby ciało powróciło w słowo". Próba kerygmatycznej interpretacji literatury, Lublin 1991, ss. 186, 1nlb., RWKUL.

Prace redakcyjne:
1.„Choć Radziwiłł, alem człowiek...": Gawęda romantyczna prozą. Antologia, Kraków 1985, ss. 472, 6nlb., Wydawnictwo Literackie, (Biblioteka Romantyczna).

2.Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, red. nacz. K. Wyka, H. Markiewicz, I. Wyczańska; seria 3: Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863, t. 2: zespół red. M. Janion, M. Dernałowicz, [...], Kraków 1988, Wydawnictwo Literackie, ss. 995, 136nlb., IBL PAN.

3.Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, red. nacz. S. Żółkiewski, H. Markiewicz, I. Wyczańska;- seria 3: Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863, t. 3, pod red. M. Janion, [...], M. Gumkowskiego, Warszawa 1992, ss. 529, IBL PAN.
4.Religijne tradycje literatury polskiej pod red. S. Sawickiego, t. 7: Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu, pod red. D. Zamącińskiej, [...], Lublin 1995, ss. 279, TNKUL.

5.Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, pod red. D. Paluchowskiej i [...], Lublin 2002, ss. 255, 1nlb., RW KUL.

6.Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, pod red. M. Łukaszuk, [...], Lublin 2006, ss. 498, 2nlb., TN KUL JP II.

Studia, szkice, hasła autorskie:
1.Od erudycji do poznania. Z dziejów romantycznej liryki opisowej, „Roczniki Humanistyczne" 1966, z.1, s. 5-79.

2.Od „Sonetów krymskich" do „pełtewnych", „Ruch Literacki" 1967, z. 6, s. 343-353.

3.„Kształty poetyckie i razem realne" w liryce mistycznej Słowackiego, „Roczniki Humanistyczne" 1971, z.1, s. 113-126.

4.Śmierci „czarne w piersiach blizny". O Marii Malczewskiego, „Pamiętnik Literacki" 1980, nr 3, s. 85-107.

5.Spojrzenie „w górę" i „wokoło" (Norwid - Malczewski), „Roczniki Humanistyczne" 1976, z. 1, s. 233-247.

6.Fatum ukrzyżowane, „Studia Norwidiana" 1983, z. 1, s. 31-47.

7.Jeszcze o liryce rzymsko-drezdeńskiej Mickiewicza. (Próba interpretacji kerygmatycznej), [w:] Sacrum w literaturze, pod red. J. Gotfryda, S. Sawickiego, M. Jasińskiej-Wojtkowskiej, Lublin 1983, TN KUL s. 229-255.

8.Biblia, Powieść poetycka, Tajemnica, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza, A. Kowalczykowej, Wrocław 1991, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 81-92; 749-755; 928-932.

9.Pejzaż ukraiński w liryce Słowackiego, [w:] Słowacki i Ukraina, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Lublin 2003, Wydawnictwo UMCS, s. 23-36.

10.Jeszcze o romantykach Jana Lechonia, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej, pod red. M. Łukaszuk, [...], Lublin 2006, TN KUL JP II, s.147-155.

Autor: Małgorzata Cwenk
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2019, godz. 10:36 - Leszek Wojtowicz