dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Wydział Filozofii KUL

 

 

Słowo Dziekana Wydziału Filozofii KUL

 

 

Uniwersytet jest miejscem, gdzie uprawia się naukę, kształci i wychowuje studentów oraz tworzy wspólnotę akademicką. Tworzą ją osoby wybitne, profesorowie, którzy swoją pracą i osobowością wyznaczają kształt uniwersytetu. Ich znaczenie ujawnia się w pewnej perspektywie czasowej, a taką jest uroczyste odnowienie doktoratu: co najmniej 50 lat od uzyskaniu przez Jubilata stopnia doktora. Bez wybitnych postaci uniwersytet może wprawdzie istnieć, ale zabraknie mu charyzmy. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II a w nim Wydział Filozofii współtworzyło i kształtowało swoim oddziaływaniem grono znaczących postaci, wśród nich dzisiejsza Jubilatka, Siostra Profesor Dziekan (jak jest nazywana do dziś na Wydziale Filozofii) Zofia Józefa Zdybicka.

 

Nie jest zjawiskiem częstym, że na Uniwersytecie powstaje szkoła o znaczącym dorobku i oddziaływaniu, ani to, że przedstawiciele tej szkoły uznawani są za twórców oryginalnego i inspirującego podejścia badawczego. Szkoła nazywana Lubelską Szkołą Filozoficzną powstała na KUL na Wydziale Filozofii a jedną z jej współtwórczyń – obok Stefana Swieżawskiego, o. Mieczysława A. Krąpca, ks. Stanisława Kamińskiego, ks. Mariana Kurdziałka i ks. Karola Wojtyły – była i jest Siostra Profesor. Osiągnięcia Siostry Profesor w dziedzinie filozofii Boga, filozofii religii i filozoficznej antropologii stanowią ważną część dorobku tej szkoły. Jej znaczenie ukazuje m.in. uzyskany w zeszłym roku w ramach nowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” i realizowany przez Wydział Filozofii grant pt. „Lubelska Szkoła Filozoficzna” mający za zadanie upowszechnienie i spopularyzowanie dokonań wybitnych intelektualistów Wydziału.

 

Na oddziaływanie i znaczenie Siostry Profesor dla środowiska naukowego KUL a także dla filozofii i kultury chrześcijańskiej wskazują symbolicznie otrzymane przez Nią liczne nagrody i wyróżnienia, żeby wspomnieć tu: Złoty Krzyż Zasługi (1978), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2000), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2008), Medal „Za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (2009), Nagrodę główną FENIKS Stowarzyszenia Wydawców Katolickich (2011), Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego przyznawaną przez Towarzystwo Naukowe KUL (2013), Medal „Optime Meritis de Philosophia” przyznawany nestorom filozofii polskiej za zasługi w jej rozwoju, wręczony z okazji jubileuszowego X Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Poznaniu (2015), Nagroda TOTUS – „katolicki Nobel” (2016) a teraz uroczystość odnowienia doktoratu (2017). Różnorodność środowiskowa tych wyróżnień i ich ranga pokazuje, jak wielu ludzi czuje się wzbogaconych i zainspirowanych działalnością Siostry Profesor.

 

Wielce Szanowna Siostro Profesor! Dla społeczności Wydziału Filozofii pozostaje Siostra Dziekan osobą znaczącą, bo jego współtwórczynią, obiektem szacunku, wdzięczności i przyjaźni. Uroczystością tą wyrażamy uznanie dla działalności Siostry Profesor jako uczonej i dydaktyka, dziekana i organizatorki życia uniwersyteckiego, która całe swe życie związała ze środowiskiem akademickim KUL i naszym Wydziałem. Dziękujemy za wszystkie lata obecności i współpracy. Składamy najlepsze życzenia kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, pełni sił, szacunku i życzliwości przyjaciół i współpracowników. Ad multos annos!

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2017, godz. 19:58 - Andrzej Zykubek