PROGRAM

III OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM MIKROBIOLOGICZNEGO

 „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”

Lublin, 28 – 29 czerwca 2018 roku

 

28.06.2018 (czwartek)

8:30-9:30

Rejestracja uczestników konferencji

 

Sesja plenarna

Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-113

(prof. dr hab. Magdalena Frąc – IA PAN Lublin; dr Anna Gałązka – IUNG, Puławy;

dr Agata Goryluk-Salmonowicz – SGGW, Warszawa;

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł – UMCS, Lublin, dr Agnieszka Wolińska – KUL, Lublin)

9:30-9:45 

Otwarcie Sympozjum

prof. dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit (Dyrektor Instytutu Biotechnologii KUL w Lublinie)

prof. dr hab. Zofia Stępniewska (Kierownik Katedry Biochemii i Chemii Środowiska KUL
w Lublinie)

 

Referaty plenarne

9:45–10:15

dr hab. Andrzej Mazur (UMCS, Lublin)

Podzielone genomy bakteryjne: genomika strukturalna i funkcjonalna Rhizobium

10:15–10:45

prof. dr hab. Wiesław Barabasz (UR, Kraków)

Bioróżnorodność mikroorganizmów i ich znaczenie w funkcjonowaniu ekosystemów glebowych

10:45-11:15

Przerwa kawowa

 

Sesja I NOWOCZESNE METODY BADAŃ I IDENTYFIKACJI BAKTERII

(prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Magda Frąc)

11:15-11:30

Jarosław Grządziel, Anna Gałązka (IUNG, Puławy)

Metataksonomika w ujęciu najnowszych metod bioinformatycznych na przykładzie bakteryjnych regionów 16S rRNA oraz grzybowych ITS

11:30-11:45

Adrian Górecki, Przemysław Decewicz, Mikołaj Dziurzyński, Łukasz Dziewit (UW, Warszawa)

CPDb – nowa baza danych starterów do PCR umożliwiających identyfikację genów oporności na antybiotyki w różnych środowiskach

11:45-12:00

Jacek Kozdrój (URz, Rzeszów)

Mikrobiom ryzosferowy roślin transgenicznych w świetle analizy metagenomicznej

12:00-12:15

Witold Irzykowski, Katarzyna Marzec-Schmidt, Noor Ramzi, Małgorzata Jędryczka
(PAN, Poznań)

Mikrobiom glebowy towarzyszący Plasmodiophora brassicae

12:15-12:30

Krzysztof Pudełko, Dorota Narożna, Joanna Króliczak, Cezary Mądrzak (UP, Poznań)

Molekularna analiza populacji zasiedlających brodawki korzeniowe soi

12:30-12:45

Dorota Narożna, Krzysztof Pudełko, Joanna Króliczka, Cezary Mądrzak (UP, Poznań)

Analiza molekularna glebowych populacji mikrosymbiontów łubinu

12:45-13:00

Katarzyna Piwosz (Ambasadorka ISME na Polskę)

Prezentacja International Society for Microbial Ecology (ISME)

13:00–13:15

Dyskusja

13:20-14:20

Obiad (Konwikt KUL)

Przerwa kawowa

 

Sesja II METAGENOMIKA ŚRODOWISK EKSTREMALNYCH

 (prof. dr hab. Krystyna Cybulska, dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł)

 

Referat plenarny

14:30-15:00

dr Dorota Górniak (UWM, Olsztyn)

Mikrobiom lodowcowy

15:00–15:15

Agnieszka Kalwasińska, Edyta Deja‑Sikora, Aleksandra Burkowska‑But, Attila Szabó, Tamás Felföldi, Przemysław Kosobucki, Arkadiusz Krawiec, Maciej Walczak, Maria Swiontek Brzezinska (UMK, Toruń)

Metagenomy niezwykłych środowisk: solanki ciechocińskie

15:15–15:30

Anna Otlewska, Katarzyna Rajkowska, Daiana Soto, Patricia Guiamet, Beata Gutarowska (UŁ, Łódź)

Mikroflora archeologicznej ceramiki w analizie metagenomowej

15:30–15:45

Anna Lisek, Paweł Trzciński, Lidia Sas Paszt (IO, Skierniewice)

Identyfikacja i charakterystyka bakterii endofitycznych zasiedlających roślinę pustynną Cyperus sp. z możliwością ich wykorzystania w rolnictwie

15:45–16:00

Sonia Szymańska, Katarzyna Hrynkiewicz, Ada Błaszczyk, Marcin Sikora, Jarosław Tyburski, Marcin Gołębiewski (UMK, Toruń)

Wpływ osmoprotektantów na przeżywalność endofitów w liofilizatach roślinnych

16:00–16:15

Agnieszka Kaczmarczyk, Grzegorz Wagner, Halina Kucharczyk, Marek Kucharczyk, Jerzy Sell, Sylwia Zielińska (UG, Gdańsk)

Rola mikrobiomu w kształtowaniu przystosowań do zasiedlania owocników grzybów nadrzewnych przez wybrane gatunki owadów saproksylicznych

16:15–16:25

Dyskusja

16:30-18:00

Czas wolny lub skorzystanie z 3 proponowanych atrakcji do wyboru:

Muzeum Cebularza (ul. Szewska 4)

Klimatyczny spacer z przewodnikiem po KUL (al. Racławickie 14)

Zwiedzanie Instytutu Biotechnologii KUL (ul. Konstantynów 1 i)

19:00–22:00

Uroczysty bankiet połączony z koncertem (Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2)

 

29.06.2018 (piątek)

 

Sesja III METAGENOMIKA APLIKACYJNA

 (prof. dr hab. Wiesław Barabasz, prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska)

 

Referat plenarny

9:00-9:30

dr hab. Anna Sikora (IBB, Warszawa)

Bioróżnorodność wspólnot mikroorganizmów fermentacji wodorowych i metanowych

9:30-9:45

Mikołaj Dziurzyński, Przemysław Decewicz, Łukasz Dziewit (UW, Warszawa)

MAISEN - internetowy system do adnotacji (meta)genomów de novo

9:45–10:00

Radosław Wilk, Katarzyna Szychowska, Agnieszka Karpińska, Wojciech Białas, Agnieszka Wita, Katarzyna Czaczyk (INTERMAG Sp. z o.o., Olkusz)

Wpływ bakterii z rodzaju Bacillus sp. na poprawę właściwości gleb oraz stymulację wzrostu
i rozwoju roślin

10:00–10:15

Lidia Sas Paszt, Paweł Trzciński, Anna Lisek, Edyta Derkowska, Beata Sumorok, Sławomir Głuszek, Mateusz Frąc, Michał Przybył, Krzysztof Weszczak (IO, Skierniewice)

Rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie roślin ogrodniczych

10:15–10:30

Paweł Wierzchowski, Urszula Jankiewicz, Joanna Grubich, Maria Swiontek Brzezinska, Agnieszka Kalwasinska, Aleksandra Grabowska (SGGW, Warszawa)

Potencjał aplikacyjny lipazy halofilnej bakterii Nocardiopsis prasina

10:30–10:45

Edyta Deja-Sikora, Anita Kowalczyk, Christel Baum, Louis Mercy, Marcin Gołębiewski,
Jarosław Tyburski, Katarzyna Hrynkiewicz (UMK, Toruń)

Molekularna identyfikacja wirusa Y ziemniaka (PVY) i jego stężenie w różnych organach ziemniaka

10:45-11:00

Ewa Oleńska, Jaco Vangronsveld, Sofie Thijs, Wanda Małek (UB, Białystok)

Różnorodność genomowa mikrospołeczności ryzosferowej i endofitycznej koniczyny białej zasiedlającej hałdę Zn-Pb w Polsce

11:00-11:15

Dorota Nowak-Ziatyk (Biomaxima S.A., Lublin)

Systemy Biolog - od identyfikacji do metabolicznego fenotypowania mikroorganizmów

11:15–11:30

Dyskusja

11:30–12:00

Przerwa kawowa

12:00-12:55

SESJA POSTEROWA

13:00-14:00

Obiad (Konwikt, KUL)

Przerwa kawowa

 

Sesja IV METAGENOMIKA A JAKOŚĆ ŚRODOWISKA

(prof. dr hab. Jan Kucharski, prof. dr hab. Wanda Małek)

 

Referat plenarny

14:00-14:30

prof. dr hab. Adam Jaworski (UŁ, SAN, Łódź)

Szczepionki i szczepienia - rys historyczny oraz współczesne trudne wyzwania
dla zdrowia publicznego

14:30–14:45

Anna Marzec, Marcin Smreczak, Anna Orłowska, Paweł Trębas (PIW-PIB, Puławy)

Znaczenie doustnego szczepienia lisów w zwalczaniu wścieklizny w Polsce

14:45–15:00

Katarzyna Góralska, Ewa Brzeziańska-Lasota (UM, Łódź)

Oporność wielolekowa grzybów z rodzaju Candida na azole po stymulacji metotreksatem

15:00–15:15

Artur Trzebny, Anna Słodkowicz-Kowalska, Mirosława Dabert (UAM, Poznań)

Czy Weissella ceti (Firmicutes) rozprzestrzeniają się za pośrednictwem komarów?

15:15-15:30

Joanna Kaczmarek, Akinwunmi O. Latunde-Dada, Małgorzata Jędryczka (PAN, Poznań)

Detekcja i identyfikacja molekularna zarodników grzybów chorobotwórczych wobec roślin, przenoszonych w powietrzu

15:30-15:45

Nicoletta Makowska, Joanna Mokracka (UAM, Poznań)

Charakterystyka rezystomu ścieków miejskich

15:45-15:55

Dyskusja

15:55–16:15

Wręczenie nagród, podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Komisja konkursowa (najlepszy referat, najlepszy poster):

prof. dr hab. Wiesław Barabasz, prof. dr hab. Magdalena Frąc, prof. dr hab. Adam Jaworski,

prof. dr hab. Jan Kucharski, prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2018, godz. 09:44 - Artur Banach