Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

maj 2017 r.

 

 

 

 

 

7-8 maj 2017 r. – podczas odbywającej się w Kęszycy Leśnej ogólnopolskiej konferencji naukowej  pt. Prawo dowodowe w sprawach o wykroczenia w ruchu drogowym, zorganizowanej przez  Katedrę Prawa technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, referaty wygłosili m. in. dr hab. Anna Tunia pt. Przesłuchanie w trybie art. 54 § 6 k.p.w., dr hab. Marek Bielecki pt. Nagranie z kamery samochodowej jako dowód w sprawie, dr Michał Zawiślak pt. Dowodzenie w przedmiocie właściwego oznakowania dróg, dr Damian Gil pt. Wpływ opinii biegłego na ustalenie odpowiedzialności za wykroczenie drogowe na przykładzie wybranych spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Sandomierzu  oraz dr Michał Skwarzyński pt. Znaczenie dowodowe prawnometrologicznych urządzeń radarowych i lidarowych w sprawach o przekroczenie prędkości.

 

9 maj 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr  Sylwi Maziarczuk pt. Obowiązek i uprawnienie rodziców do wychowywania dzieci według prawa kanonicznego. Promotor: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, recenzenci: ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski (KUL) oraz ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu).

 

8-10 maj 2017 r. – podczas XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Prawo wyznaniowe formalne, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego referat wygłosili m.in. dr hab. Anna Tunia pt. Procedura ustalania wykazu podmiotów urzędowych zawarcia małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej,  dr Michał Zawiślak pt. Procedura dotycząca prawnokarnej ochrony wolności religijnej w wybranych państwach europejskich, dr Michał Skwarzyński pt. Wniosek i skarga związku wyznaniowego do Trybunału Konstytucyjnego, jako dwa środki formalnoprawne inicjowania postępowania oraz ks. mgr Michał Czelny pt. Procedura wystąpień z Kościoła katolickiego w kontekście obowiązku aktualizacji danych osobowych.

 

11 maj 2017 r. – podczas odbywającej się w Opolu ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Klinika prawa, Studencka Poradnia Społeczno-Prawna „Bona fides” Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Urząd Miasta Opola, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, dr hab. Anna Tunia wygłosiła referat pt. Ochrona praw członków rodziny na płaszczyźnie przepisów regulujących postępowanie w sprawach o wykroczenia.

 

11 maj 2017 r. – podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Zabezpieczenia wierzytelności w systemie prawa polskiego – w 20-lecie przywrócenia instytucji zastawu rejestrowego, zorganizowanej w Lublinie przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji referat pt. Zabezpieczenia na mieniu ruchomym w perspektywie międzynarodowej (zastaw rejestrowy międzynarodowy). Konwencja Kapsztadzka  z 2001r. wygłosił dr. hab. Jacek Widło, prof. KUL.

 

12 maj 2017 r. – ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz SVD, prof. KUL, wygłosił referat pt. Polityki etyczne administracji publicznej podczas odbywającej się w Lublinie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Nowe kierunki w prawie administracyjnym, zorganizowanej przez Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL, Katedrę Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego KUL we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Administracji KUL, Zakładem Prawa Administracyjnego Akademii im Jana Długosza w Częstochowie oraz Fundacją Akademia Wiedzy.

 

12-14 maj 2017 r. – podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Zasada demokratycznego państwa prawnego. Gwarancje formalne i materialne, zorganizowanej przez Instytut Prawa i Ekonomii na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze, referat pt. Sytuacje niweczące skuteczność oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa w demokratycznym państwie prawnym, wygłosiła dr hab. Anna Tunia.

 

17 maj 2018 r. – dr Marek Smarzewski wygłosił referat pt. Słuszność a celowość w kontekście stosowania obserwacji psychiatrycznej w polskim postępowaniu karnym podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Prawa, Ekonomii
i Administracji (Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu) na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

17-18 maj 2017 r. –w trakcie odbywającej się w Łucku (Ukraina) międzynarodowej konferencji naukowej pt. Development of the State and the Particularity of the Church: Historical Processes and modern Realities. Dedicated to the 100th anniversary of the Ukrainian national and religious  revival of the Church (1917-2017), zorganizowanej przez Volyn Theological Ortodox Academy referat wygłosiła dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, pt. State-Church relations in the European Union.

 

17-19 maj 2017 r. – podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Współczesne prawo międzynarodowe - idee a rzeczywistość, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu szczecińskiego, połączonej ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego, referat wygłosili m.in. ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL pt. Uchodźca jako szczególnie chroniony podmiot praw człowieka, dr Robert Tabaszewski. pt. Konwencja z Santiago de Compostela - adekwatna odpowiedź prawa międzynarodowego na proceder handlu ludzkimi organami? oraz dr Michał Skwarzyński pt. Ochrona informacji w cyberprzestrzeni jako wyzwanie dla międzynarodowej ochrony praw człowieka.

 

18-19 maj 2017 r. – dr Małgorzata Ganczar wygłosiła referat pt. Gotowość samorządów do stosowana narzędzi GIS podczas XIX Konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo informacji przestrzennej w Internecie, zorganizowanej  w Warszawie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

19 maj 2017 r. – podczas odbywającego się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego VII Forum prawa spółek pt. Ochrona wierzycieli w spółkach handlowych , zorganizowanego przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego referat wygłosił mgr Michał Hałasa pt. Problemy proceduralne związane z dochodzeniem roszczeń od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej.

 

22 maj 2017 r. – podczas odbywającej się w Gdańsku ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL wygłosił referat pt. Zgoda na przetwarzanie danych w świetle unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

22 – 26 maj 2017 r. – dr Edyta Krzysztofik  wygłosiła referat pt. Personal freedoms in relation to the changing political and economic situation in Europe na Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia (Rumunia).

 

23 maj 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr Pawła Makarewicza pt. Realizacja zadania sprawiedliwości w działalności Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej w latach 1992- 2012. Promotor: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL, recenzenci: ks. abp. dr hab. Andrzej Dzięga (WSAP) oraz ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM.

 

24 maj 2017 r.  – podczas odbywającej się w Częstochowie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Efektywna ochrona prawna jednostki. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, zorganizowanej przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie referat wygłosił dr Jerzy Parchomiuk pt. Efektywność ochrony prawnej w postępowaniu sądowoadmistracyjnym a problem nadużycia prawa do skargi.

 

24-25 maj 2017 r. dr Anna Szachoń-Pszenny wygłosiła referat pt. Wpływ migracji na bezpieczeństwo wewnętrzne UE podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. Narody, mniejszości narodowe, religijne, grupy etniczne i ich miejsce we współczesnych państwach, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.

 

31 maj 2017 r. – w trakcie odbywającej się w Krakowie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Prawo w pomocy społecznej – teoria, praktyka, wyzwania, zorganizowanej przez Katedrę Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej oraz Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dr Maciej Gapski wygłosił referat pt. Prawo do świadczenia z pomocy społecznej w świetle Konstytucji RP.

 

31 maj 2017 r. -  podczas konferencji międzynarodowej, I Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego pt. Prawa człowieka a nowe technologie, zorganizowanego w Lublinie przez Katedrę Praw Człowieka KUL oraz University of Bari Aldo Moro referat m.in. wygłosili ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL pt. Normative Concept of Dignity in Human Rights Law, dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL pt. Konieczność synergii rozwoju technologicznego i praw człowieka, dr Robert Tabaszewski. pt. Nowe technologie a paradoks prawa do życia i zdrowia w świetle przepisów Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie"/" New Technologies and the Paradox of Rights to Life and Health, in the Light of the Convention on Human Rights and Biomedicine oraz dr Michał Skwarzyński pt. Ograniczenia praw człowieka ze względu na działania w cyberprzestrzeni.

 

 

 

oprac. Judyta Dworas-Kulik

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2017, godz. 17:48 - Adam Jankowski