Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

październik 2016 r.

 

 

1-2 października 2016 r. – podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Postępowanie cywilne w dobie przemian, zorganizowanej przez Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, referaty wygłosili m.in.: dr Edyta Gapska pt. Przygotowanie rozprawy cywilnej – niewykorzystana szansa, dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, pt. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym oraz dr Joanna Studzińska pt. Charakter wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej. Problemy praktyczne.

 

4 października 2016 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ernesta Fariona pt. Najem okazjonalny lokalu w świetle przepisów prawa polskiego. Promotor: prof. dr hab. Henryk Cioch, recenzenci: dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW, oraz dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL.

 

6-9 października 2016 r. – podczas odbywającej się w Alba Iulia (Rumunia) międzynarodowej konferencji naukowej pt. Law and its challenges – in socio-economic and administrative field, zorganizowanej przez University “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Faculty of Law and Social Sciences, Association Jus Alba – Alba Iulia, dr Edyta Krzysztofik wygłosiła referat pt. The evolution of the Nature of the Residence Rights of EU citizens.

 

7 października 2016 r. – w Centrum Transferu Wiedzy KUL odbyła się konferencja naukowa pt. 70-lecie wprowadzenia jednolitej rejestracji stanu cywilnego w Polsce, zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A., Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego oraz Fundację Instytut Naukowy im. prof. Józefa Litwina. Podczas konferencji referaty wygłosili m.in.: ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz SVD, prof. KUL, pt. Etyczne aspekty pracy urzędnika stanu cywilnego oraz dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL, pt. Prawo o aktach stanu cywilnego a Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

8 października 2016 r. – ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL, wygłosił w Brnie (Czechy) referat pt. Egzempcja i autonomia instytutów zakonnych w ramach Akademii Prawa Kanonicznego, zorganizowanej przez Diecezję Brno.

 

12 października 2016 r. – podczas odbywającej się w Lublinie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UMCS, referaty wygłosili m.in.: dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, pt. Ochrona danych osobowych przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, dr Maciej Gapski (współautor: W. Taras) pt. Argument z linii orzeczniczej sądów administracyjnych jako środek łagodzenia dysfunkcjonalności publicznego prawa gospodarczego na przykładzie instytucji doręczenia decyzji administracyjnej spółce cywilnej, dr hab. Anna Haładyj pt. Prawo ochrony środowiska a prowadzenie działalności gospodarczej. Dysfunkcje i implikacje oraz dr Katarzyna Mełgieś pt. Dysfunkcje prawa czy brak egzekwowania regulacji dotyczących funkcjonowania nadzoru farmaceutycznego.

 

13-14 października 2016 r. – podczas odbywającej się w Warszawie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego – Grupę Polską oraz Wydział Prawa i Administracji UMCS, dr Kinga Stasiak wygłosiła referat pt. Due process w postępowaniach w ramach wewnętrznego systemu sprawiedliwości ONZ.

 

13-16 października 2016 r. – podczas odbywającego się w Jurmali (Łotwa) XXVIII Annual Congress of the European Consortium for Church and State Research pt. Religious assistance in public institutions, zorganizowanego przez European Consortium for Church and State Research, ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, wygłosił referat pt. Raport krajowy na doroczną konferencję Europejskiego Konsorcjum do Badania Stosunków Państwo-Kościół (European Consortium for Church and State Research) oraz Raport międzynarodowy „The Chaplaincy in the hospitals”.

 

17-18 października 2016 r. – w Collegium Iuridicum KUL odbyło się sympozjum naukowe pt. Gaius noster. Polskie studia nad »Instytucjami« Gajusa w latach 1816-2016, zorganizowane przez Katedrę Prawa Rzymskiego KUL. Podczas sympozjum referaty wygłosili m.in.: dr Bożena Czech-Jezierska pt. Gaius w twórczości Teodora Dydyńskiego, dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, pt. "Instytucje Gaja" Teodora Dydyńskiego - pierwszy polski przekład Instytucji Gaiusa; dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL, pt. Pomnik Gaiusa w Rzymie oraz dr Izabela Leraczyk, pt. Wszyscy popełniamy błędy. Gai 1.193.

 

18-19 października 2016 r. – podczas odbywającej się w Częstochowie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Unifikacja-Integracja-Konwergencja. Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów i gałęzi prawa, zorganizowanej w ramach I Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego przez Instytut Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Opolskiego, dr Katarzyna Kułak-Krzysiak wygłosiła referat pt. Wpływ prawa międzynarodowego oraz prawa europejskiego na krajowy porządek prawny w zakresie efektywności i skuteczności postępowania sądowoadministracyjnego- wybrane zagadnienia.

 

19 października 2016 r. – w Warszawie podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. Fides, quae de verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski, zorganizowanej przez Katedrę Prawa o Posłudze Nauczania na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, o. prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv wygłosił referat pt. Misyjny charakter Kościoła w perspektywie współczesnych wyzwań.

 

19-21 października 2016 r. – podczas odbywającej się w Nałęczowie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Finansowanie i opodatkowanie rolnictwa. Potrzeba i kierunki zmian, zorganizowanej przez Katedrę Finansów i Prawa Finansowego KUL, dr Marcin Burzec wygłosił referat pt. Działy specjalne produkcji rolnej.

 

20 października 2016 r. – dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, wygłosił referat pt. Zawiadamianie o naruszeniu ochrony danych osobowych w trakcie odbywającej się w Warszawie konferencji ochrony danych osobowych pt. Nowe rozwiązania wprowadzone ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych w UE, zorganizowanej przez Wydawnictwo C. H. Beck.

 

20-21 października 2016 r. – w Nałęczowie odbyła się międzynarodowa konferencja finansowa pt. Finansowanie i opodatkowanie rolnictwa. Potrzeba i kierunki zmian, zorganizowana przez Katedrę Finansów i Prawa Finansowego KUL. Podczas poszczególnych sesji konferencji referaty wygłosili m.in.: dr Piotr Pomorski pt. Podmiotowe aspekty opodatkowania rolnictwa w Polsce - stan obecny i postulaty de lege ferenda oraz Uwarunkowania i bariery opodatkowania rolnictwa w Polsce. Próba syntetycznego ujęcia; dr Marcin Burzec pt. Opodatkowanie specjalistycznej produkcji rolnej w Polsce oraz Taxation of Agriculture. European National Report; dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL, pt. Koncepcje opodatkowania rolnictwa.

 

20-21 października 2016 r. – podczas odbywającej się w KUL ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Jedyna taka uczelnia między Berlinem a Władywostokiem. KUL w realiach systemu komunistycznego (1944-1989), zorganizowanej przez Rektora KUL oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, referaty wygłosili m.in.: dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL, pt. Środowiska polskiej emigracji na Zachodzie wobec KUL w latach zimnej wojny, dr Monika Münnich, pt. Polityka finansowo-podatkowa władz komunistycznych wobec KUL w PRL oraz dr Marta Ordon i ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, pt. Prawne uwarunkowania funkcjonowania KUL w okresie Polski Ludowej.

 

20-21 października 2016 r. – podczas odbywającej się w Lublinie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Rola człowieka w nowoczesnym zarządzaniu i gospodarce opartej na wiedzy, zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Opartej na Wiedzy Wydziału Nauk Społecznych KUL, dr Robert Tabaszewski wygłosił referat pt. Koncepcja CSR jako norma soft law Rady Europy (współautor: K. Machowicz).

 

24-25 października 2016 r. – dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, wygłosił referat pt. Sejmiki ziemskie wobec problemów finansowych państwa w dobie Rzeczypospolitej szlacheckiej w trakcie odbywającej się w Chełmie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Samorząd terytorialny Polski wschodniej wobec wyzwań rozwoju regionalnego, zorganizowanej przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Samorząd Miasta Chełm, Vytautas Magnus University (Litwa), Prikarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stafanyka (Ukraina), Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza (Ukraina) oraz Ștefan cel Mare University of Suceava (Rumunia).

 

25 października 2016 r. – ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz SVD, prof. KUL, wygłosił referat pt. Etyka i etos służby cywilnej podczas odbywającego się w Warszawie międzynarodowego sympozjum naukowego pt. Służba Cywilna w Polsce – 20 lat doświadczeń i perspektywy zmian, zorganizowanego przez Instytut Nauk Politycznych UW oraz Katedrę Prawa Publicznego UEK.

 

25 października 2016 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Piotra Grzegorzewicza pt. Recepcja Soboru Watykańskiego II i Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku w II Polskim Synodzie Plenarnym (1991-1999). Promotor: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, recenzenci: ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (UKSW) oraz ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL.

 

25 października 2016 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anity Maciążek pt. Pomoc publiczna w Regionalnych Programach Operacyjnych w Polsce na lata 2007-2013. Promotor: prof. dr hab. Artur Kuś, recenzenci: dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH, oraz dr hab. Marek Kolasiński, prof. UMK.

 

25 października 2016 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Jarosława Rucińskiego pt. Dyscyplina sakramentalna w uchwałach synodu diecezji podlaskiej z 1923 roku. Studium historyczno-prawne. Promotor: ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL, recenzenci: ks. dr hab. Janusz Gręźlikowski (UKSW) oraz ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL.

 

25-26 października 2016 r. – podczas odbywającej się na Uniwersytecie Wrocławskim konferencji pt. Informatyzacja sądownictwa w Polsce z perspektywy 5 lat, zorganizowanej przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, dr hab. Jacek Widło, prof. KUL, wygłosił referat pt. E-Sąd – milowy krok w informatyzacji sądownictwa.

 

26 października 2016 r. –w trakcie odbywającej się w Warszawie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Służba Cywilna dla Polski – jak uwolnić potencjał administracji?, zorganizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz SVD, prof. KUL, wygłosił referat pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna w Służbie Cywilnej.

 

26 października 2016 r. – w Centrum Transferu Wiedzy KUL odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa z okazji Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia Bożego pt. Misericordia et Ius. Kanoniczno-ekumeniczne aspekty miłosierdzia. Konferencja zorganizowana została przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Instytut Prawa Kanonicznego KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili m.in. bp dr hab. Artur Miziński, prof. KUL, pt. Wymiar miłosierdzia w kościelnym prawie karnym oraz ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, pt. Miłosierdzie w dyscyplinie Katolickich Kościołów Wschodnich.

 

27-28 października 2016 r. – podczas odbywającej się w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy międzynarodowej konferencji naukowej pt. Jeden świat-wiele kultur. 1050-lecie Chrztu Polski a tożsamość narodowa, zorganizowanej przez Fundację Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Bydgoszczy, dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, wygłosił referat pt. Godność człowieka jako podstawa aksjologiczna prawa karnego.

 

oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz

 
Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017, godz. 09:00 - Adam Jankowski