Dr Agnieszka Linca-Ćwikła urodzona w Bochni; absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni (1996) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2001); sekretarz Instytutu Pedagogiki i Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego (2001-2008), dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej (2008-2013); doktorat (2014) na podstawie rozprawy „Poczucie koherencji maturzystów a ich zachowania zdrowotne na podstawie badań w makroregionie lubelskim”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Teresy B. Kulik; recenzenci: ks. prof. dr hab. M. Nowak, prof. dr hab. n. med. I. Wrońska. Od 2008 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki KUL.


Zainteresowania naukowe dotyczą pedagogiki zdrowia, edukacji zdrowotnej, zdrowia reprodukcyjnego i poradnictwa pedagogicznego.


Bierze aktywny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego o/Lubelski (w latach 2005-2007 pełniła funkcję skarbnika, uczestniczyła w pracach komitetu organizacyjnego VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego „Edukacja – Moralność – Sfera Publiczna”, Lublin 17-19 września 2007 r.). Uczestniczy w pracach Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Zdrowia Reprodukcyjnego ESC. W latach 2007/2008 i 2008/2009 była administratorem dwóch edycji Programów Intensywnych Erasmus pt. Building Civil Society and Fighting Social Exclusion, w którym brało udział 79 studentów i 26 nauczycieli ze szkół wyższych i uniwersytetów z dziewięciu krajów Europy. Projekt został oceniony jako wzorcowy (jeden z pięciu najlepszych w Europie) przez European Commission’s Directorate-General for Education and Culture (DG EAC). Była członkiem komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Aksjologiczne orientacje w pedagogice” zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Ogólnej pod patronatem KNP PAN w Kazimierzu n/Wisłą w dniach 27-29 maja 2013 r. Aktywnie uczestniczyła w wojewódzkich i powiatowych przeglądach Szkół Promujących Zdrowie w Łęcznej i Tarnobrzegu. W latach 2008-2013 prowadziła spotkania dla pedagogów i nauczycieli powiatu łęczyńskiego. Odbyła szereg specjalistycznych szkoleń i kursów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, uzyskując m. in. tytuł lidera w zakresie kształtowania umiejętności życiowych u uczniów.


Od pięciu lat prowadzi zajęcia z edukacji zdrowotnej oraz z biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania. Brała aktywny udział (wygłaszając referat lub prezentując poster) w dziewięciu ogólnopolskich i dwóch międzynarodowych konferencjach z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.• Stres a aspiracje zawodowe maturzystów, w: Zapotrzebowania a oferta edukacyjna w lokalnej polityce oświatowej, red. J. Marchel, M. Nowak, Biała Podlaska 2004, s. 109-115.
• Rodzina miejscem wychowania zdrowotnego, „Kwartalnik Edukacyjny”, 38-39 (2004), nr 3-4, s. 12-18.
• Kształtowanie umiejętności życiowych w zintegrowanym nauczaniu wczesnoszkolnym, w: Uczeń we współczesnej szkole. Problemy reformy edukacji wczesnoszkolnej, red. Z. Ratajek, Kielce 2005, s. 159-163.
• Ontic structure of man as a basis of the universal model of sexual education, w: Sexual education: the key issue of reproductive health. Book of abstract, red. M. Lech i in., Belgium 2005, s. 31-32.
• The function and mission of psychoeducational clinics in Poland, w: European social work - identity, international problems and interventions, rev. M. Nowak, E. Domagała-Zyśk, Gaudium, Lublin 2011, s. 401-421.

 

 

Strona www: http://pracownik.kul.pl/agnieszka.linca

Autor: Agnieszka Linca-Ćwikła
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2017, godz. 00:19 - Agnieszka Linca-Ćwikła