Moje rodzinne miasto to Szczecin. Tu, na Uniwersytecie Szczecińskim,  zdobyłam w  1987 roku tytuł magistra w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.  Po ukończeniu studiów pracowałam jako nauczycielka przedszkola i katechetka w szkołach podstawowych i w przedszkolach oraz jako nauczyciel akademicki w szczecińskiej filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 1988 roku zostałam zatrudniona jako asystent w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki w macierzystej uczelni. Po obronie pracy doktorskiej zatytułowanej Społeczne oczekiwania zmiany roli zawodowej nauczyciela na tle sytuacji edukacyjnej Polski w latach 1989-1995, napisanej pod kierunkiem dra hab. Jerzego Materne, prof. US, pracowałam jako adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej, kierowanej przez mojego promotora, a po jego śmierci (w 2006 roku) kolejno przez dra hab. Włodzimierza Krysiaka, prof. US i prof. dr hab. Marię Czerepaniak-Walczak. W roku 2009, na podstawie monografii Podmiot i podmiotowość w wychowaniu. Studium w perspektywie poznawczej pedagogiki integralnej, nadano mi w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy tytuł doktora habilitowanego. Od roku 2010 jestem pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tu przez kilka lat sprawowałam funkcję Kierownika Katedry Filozofii Wychowania (utworzonej przez ś.p. prof. dra hab. Wojciecha Chudego). Po jej połączeniu z Katedrą Pedagogiki Porównawczej pracowałam pod kierunkiem ks. prof. Edwarda Walewandra, a po jego odejściu na emeryturę pod kierunkiem ks. prof. Mariana Nowaka, kierownika Katedry Pedagogiki Ogólnej, sprawującego kuratelę nad Katedrą Pedagogiki Porównawczej i  Filozofii Wychowania.

Moje zainteresowania badawcze oraz dorobek naukowy, związane są z pedagogiką ogólną i pedeutologią. W pracy dydaktycznej realizuję obecnie wykłady, ćwiczenia i konwersatoria między innymi z takich przedmiotów jak: teoria wychowania, pedeutologia i deontologia pedagoga specjalnego, filozofia wychowania, badania nad rolą doświadczenia w pedagogice. Prowadzę seminarium magisterskie oraz doktorskie na temat Współczesnych problemów pedagogiki i wychowania. Byłam promotorem w trzech przewodach doktorskich, uwieńczonych tytułem doktora nauk społecznych (2017r. – dr Agnieszka Nadzieja-Maziarz, Uwarunkowania dzieciobójstwa w świetle warstwicowej teorii wychowania Stefana Kunowskiego. Studium indywidualnych przypadków; 2018 r. – dr Martyna Strembska-Kozieł Powołanie kobiety jako zadanie wychowawcze w świetle życia i twórczości Edyty Stein; 2019r. – ks. dr Marcin Głowiński, Wychowawczy potencjał wspólnoty. Studium na przykładzie „L'Arche” oraz „Wiary i Światła”), w 87 pracach magisterskich i w 52 pracach licencjackich.

 

Wybrane publikacje naukowe [prace wydawane do 2008 roku włącznie ukazywały się pod nazwiskiem Górska]

 

M o n o g r a f i e  a u t o r s k i e:

 

Wizje zawodu nauczyciela w Polsce u progu trzeciego tysiąclecia, WN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, ss.184.

 

Wiedza o wychowaniu. Od różnorodności do jedności, Wyd. „Oeconomicus”, Szczecin 2008, ss. 151.

 

Podmiot i podmiotowość w wychowaniu. Studium w perspektywie poznawczej pedagogiki integralnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, ss. 324.

 

R e d a g o w a n i e/w s p ó ł r e d a g o w a n i e  p r a c  z b i o r o w y c h:

Teoretyczne przesłanki tworzenia wiedzy pedagogicznej oraz sprawozdania z badań empirycznych i obszaru praktyki edukacyjnej, red. K. Wenta, L. Górska,   „Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis” 2002, nr 2.

 

Przedmiot, źródła i metody badań w biografii, red. R. Skrzyniarz, L. Dziaczkowska, D. Opozda,    Wydawnictwo EPISTEME, Lublin 2016, ss. 518.

 

A u t o r s t w o / w s p ó ł a u t o r s t w o  a r t y k u ł ó w o r a z r o z d z i a ł ó w  w  p r a c a c h  z b i o r o w y c h: 

 

Entwicklungswege und Probleme der Lehrersbildung in Polen, w: Aktuelle Probleme der Pädagogik in Polen, red. J. Materne,   Pulheim 1997, s.187-202.

 

Tradycje a perspektywy wiedzy o wychowaniu, w: Perspektywy i kierunki rozwoju pedagogiki, red. J.Gnitecki, S.Palka, Kraków - Poznań 1999, s.211-214.

 

Epistemologiczne wątpliwości pedeutologii, w: Teorie pedagogiczne wobec zmian w humanistyce i otaczającym świecie,  red. J.Gnitecki, Olsztyn – Poznań 2002, s.201-209.

 

[Razem z: K. Szumilas],  Progresywizm pedagogiczny, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. IV. P,  red. T. Pilch, Wyd. Żak, Warszawa 2005, s. 978-982.

 

Mądrość i dyplom – oblicza studiowania, w: Studiowanie dla społeczeństwa wiedzy, red. D. Ciechanowska, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 2009, s. 184-192.

 

Przeszłość i teraźniejszość jako impuls dla pytań o „ogólność” pedagogiki, w: Teraźniejszość jako impuls dla pytań o ogólność pedagogiki, red. E. Rodziewicz, A. Kożyczkowska, M. Lenartowska-Zychowicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s.195-202.

 

Wiedza pedagogiczna wobec wyzwania społeczeństwa wiedzy, w: Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, red. T. Hejnicka-Bezwińska, Wyd. UKW. Bydgoszcz 2011, s. 222–234.

 

Kto kocha dzieci, ten ich nie wychowuje?, w: Wychowanie jako mądrość miłości, red.  I. Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 17–40.

 

Z dyskusji o istocie, potrzebie i granicach podmiotowości uczestników rzeczywistości wychowawczej, „Paedagogia Christiana” 2012, nr 1/29, s. 31-48.

Autor: Agnieszka Linca-Ćwikła
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2019, godz. 22:53 - Agnieszka Linca-Ćwikła