mgr Joanna Dworakowska

 

Mgr Joanna Dworakowska - W 2014 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim w specjalności Psychoprofilaktyka społeczna i resocjalizacja, Od 2016 roku doktorantka w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej. W 2017 roku wszczęty przewód doktorski- tytuł rozprawy: "Aktywność społeczna i kulturowa kobiet wiejskich na Podkarpaciu i jej środowiskowe uwarunkowania"; promotor: dr hab. Franciszka Wanda Wawro. prof. KUL Prowadzone zajęcia dydaktyczne: Metodologia badań pedagogicznych, Wprowadzenie do psychopatologii rozwoju.

 

 

 

 


 

 

chabaj_j

 

mgr Jolanta Chabaj-Wiater

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunek

pedagogika, w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz drugi

kierunek: wychowanie fizyczne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie

organizacji pomocy społecznej a także organizacji jednostek samorządu

terytorialnego. Od 1995 r. związana z pomocą społeczną, początkowo

zatrudniona jako pracownik socjalny w domu pomocy społecznej, a obecnie na

stanowisku inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Zainteresowania badawcze

koncentruje wokół pracy socjalnej, standardów usług świadczonych w

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz deinstytucjonalizacji

opieki na rzecz osób potrzebujących.

 

 

 

 


 

 

dudus

 

mgr Kamila Duduś

 

Z pierwszego wykształcenia pielęgniarka. Od 2013 roku przepracowała pięć lat w tym zawodzie. Obecnie doktorant pedagogiki KUL. Jako pedagog ogólny ( ukończyła pedagogikę na KUL w Lublinie w 2013 roku) kontynuowała naukę na studiach podyplomowych z zakresu profilaktyki społecznej i terapii uzależnień na KUL w Stalowej Woli. Kolejno w 2017 roku rozpoczęła naukę w Polskim Towarzystwie Psychologicznym specjalizując się na terapeutę uzależnień. Obecnie pracuje w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień "Terapia Nałęczów". Pracę terapeutyczną kontynuuje prowadząc program 12 kroków "Wreszcie żyć" przy Parafii św. Józefa w Lublinie. Główne pola zainteresowań to: integralny rozwój człowieka, w tym osób uzależnionych i młodzieży szkolnej oraz badania nad rodziną w kontekście jej środowiska społecznego. Praca magisterska:"Rola pedagoga w kształtowaniu jakości życia osób bezdomnych", praca podyplomowa:"Kształtowanie umiejętności życiowych skuteczną profilaktyką uzależnień". Prywatnie zajmuje się pisaniem ikon, a od 2018 roku rozpoczęła działalność wraz z Bieszczadzką Pracownią Ikon Krzyża Świętego i zajmuje się organizowaniem warsztatów ikonopisarskich.

 

 

 

 


 

 

 

 

mgr Vita Kazmirowa

 

 

Absolwentka Nauk o Rodzinie (specjalizacja: pracownik socjalny) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.Studentka studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych, Pedagogika). W życiu naukowym interesuje się tematyką komunikacji interpersonalnej, edukacją międzykulturową, postawami prospołecznymi młodzieży oraz funkcjonowaniem społecznym osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików. Praca doktorska dotyczy środowiskowych uwarunkowań postaw prospołecznych ukraińskiej młodzieży studiującej.
Pracuje w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Lublinie na stanowisku mentor międzykulturowy.

 

 

 

 

 


 

mgr Michał Klimczak

 

Urodziłem się 18 czerwca 1982 r w Jędrzejowie.  Ukończyłem wyższe studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na kierunku Prawo w 2007 roku. Temat pracy magisterskiej Wina w nadzorze. W 200 7 roku rozpocząłem aplikacje adwokacką w Okręgowej  Radzie Adwokackiej w Lublinie. Aplikacje ukończyłem pozytywnym egzaminem zawodowym w 2012 roku.  W 2012 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Wydziale Nauk Społecznych na kierunku Pedagogika. Temat mojej pracy doktoranckiej to: Pedagogiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania reintegracji społecznej młodzieży osadzonej w zakładach karnych i poprawczych. Reintegracja społeczna jest przedmiotem moich zainteresowań naukowych jak również i zawodowych przy wykonywaniu zawodu adwokata.

 

 

 

 


 

 

bilos

 

mgr Aneta Biłos

 

Ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, a także pedagogikę sądowo-penitencjarną w Pedagogium Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie zdobywając tytuł magistra. Posiadam również kwalifikacje z zakresu Edukacji elementarnej-pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej jak również Terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką , które uzyskałam na studiach podyplomowych. Dodatkowo posiadam uprawnienia do diagnozy i prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej uzyskując Certyfikat I° i II° uzyskane w Centrum Terapii Behawioralnej i Ośrodku Wczesnej Interwencji  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie, a także terapeuty EEGBiobiofeedback  w  EEG INSTYTUT w Warszawie . Obecnie poszerzam swoje kwalifikacje zawodowe na studiach z zakresu psychologii zmierzając do uzyskania tytułu zawodowego magister psychologii. Ukończyłam również liczne szkolenia zawodowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu Mediacji  Sądowej – Certyfikat w Ośrodku Konsultacyjno-Mediacyjnym w Lublinie, z zakresu terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu-ASD, kinezjologii edukacyjnej, umiejętności trenerskich w Psychologicznym Centrum Rozwoju w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Garwolinie, Młodzieżowym Ośrodku Młodzieżowym, Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie na oddziale całościowych zaburzeń rozwojowych , Sądzie Rejonowym w Rykach i Puławach jako kurator sądowy w pionie rodzinnym. Obecnie pracuję jako nauczyciel dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych , a także jestem założycielką i pełnie funkcję Dyrektora i terapeuty w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej  w Żelechowie. Obiektem moich zainteresowań badawczych i naukowych jest neuropsychoterapia , psychologia człowieka. Zawodowo zajmuję się prowadzeniem terapii dzieci i diagnozy , młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi.

 

 

 

 


 

 

 

bolesta

 

Ks. Marian Bolesta

 

 

Ks. Marian Bolesta, mgr pedagogiki specjalność resocjalizacja, mgr teologii, kapłan diecezji sandomierskiej. Od 2011 r pełni funkcję dyrektora Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej. Od 2012 r. jest jednocześnie dyrektorem Diecezjalnego Ośrodka Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej Augustianum w Radomyślu nad Sanem. Katecheta, rekolekcjonista. W swojej pracy korzysta z „dobrodziejstw” Nowej Ewangelizacji.

19 września 2013r uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II został wszczęty przewód doktorski z zakresu pedagogiki.

Zatwierdzony temat: Środowiskowe i edukacyjne czynniki warunkujące społeczną i religijną aktywność młodzieży na przykładzie diecezji sandomierskiej.

 

 

 

 


 

 

 

mgr Małgorzata Głąb

 

Studia magisterskie ukończyłam w 2006 r. na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie, Wydział Ekonomiczny kierunek Ekonomia, zakres Zarządzanie przedsiębiorstwem. W roku 2012 rozpoczęłam studia doktorancie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie na Wydziale Nauk Społecznych kierunek Pedagogika społeczna i praca socjalna. W roku 2013 otworzyłam przewód doktorski pod kierunkiem prof. dr hab. Franciszki Wandy Wawro. Temat koncepcji rozprawy doktorskiej - "Społeczno - kulturowe i edukacyjne uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet". 

Brałam udział w konferencjach naukowych min.
Międzynarodowej Konferencji Naukowej - "Zdrowa rodzina - zdrowe społeczeństwo. Interdyscyplinarna refleksja na bazie adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris Laecitia"  z referatem "Kobieta przedsiębiorcza w rodzinie" organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej - " Z problematyki historii wychowania XIX - XX wieku Nauczyciel - wychowawca - pedagog" z referatem "Jan Bosko wychowawca i pedagog." organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli 

III Międzynarodowej Konferencji Naukowej - "Styl i jakość życia współczesnego człowieka. Bezpieczeństwo" z referatem "Przedsiębiorczość kobiet jako jedna z form bezpieczeństwa ekonomicznego rodziny" organizowanej prze Fundację Uniwersytecką w Stalowej Woli.

 

 

 

 


 

 

 

Ks. mgr Paweł Konieczny

 

Ks. mgr Paweł Konieczny, kapłan Archidiecezji Przemyskiej. W 2010 r. uzyskał magisterium z teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Po rocznej pracy duszpasterskiej w 2011 r. skierowany został na studia specjalistyczne z pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2013 r. ukończył I stopień studiów, uzyskując tytuł licencjata. Następnie przyjęty został na studia doktoranckie w Katedrze Pedagogiki Społecznej. W dniu 16. 06. 2016 r. Rada Wydziału Nauk Społecznych  zatwierdziła temat pracy doktorskiej pt. „Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania aktywności społeczno-religijnej młodzieży maturalnej na podstawie badań w Archidiecezji Przemyskiej”,wyznaczając Promotora: Panią dr hab. Franciszkę Wandę Wawro, prof. KUL. Brał udział w ponad dwudziestu konferencjach naukowych, oraz był członkiem komitetu organizacyjnego pięciu konferencji o zasięgu ogólnopolskim oraz lokalnym. Jest autorem jednej monografii oraz pięciu artykułów naukowych o tematyce pedagogicznej. W czasie studiów doktoranckich realizuje projekt badawczy pt.: „Kościół Rzymsko – Katolicki jako środowisko społeczno – wychowawcze". Swoje zainteresowania koncentruje wokół zagadnień związanych ze współczesnymi uwarunkowaniami funkcjonowania młodzieży w przestrzeni społeczno-religijnej oraz działalnością Kościoła Katolickiego jako środowiska wychowawczego.

 W okresie wakacyjnym pełni funkcję Sędziego Audytora w Sądzie Biskupim w Przemyślu.

 

 

 

 


 

 

szuryga

 

mgr Piotr Szuryga

 

W czerwcu 2016 roku ukończyłem studia magisterskie na dwóch kierunkach – zarządzanie oraz bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Nauk Społecznych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Następnie w tym samym roku rozpocząłem studia doktoranckie z pedagogiki KUL.

Tematem przewodnim moich zainteresowań prowadzących mnie do otwarcia w przyszłości przewodu doktoranckiego jest – Społeczna odpowiedzialność jednostek powołanych na rzecz bezpieczeństwa RP oraz ich aktywność wychowawcza. Jest to tematyka związana z moimi zainteresowaniami socjologicznymi, pedagogicznymi oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem narodowym.

Obecnie pracuję na stanowisku podinspektora ds. promocji miasta i kultury w Urzędzie Miasta Świdnik, gdzie aktualnie mieszkam. Swoją działalność zawodową rozwijam na płaszczyźnie samorządowej i kulturalnej.

 

 

 

 


 

 

ozimek

 

mgr Marek Ozimek

 

Nazywam się Marek Ozimek, mam 32 lat. Urodziłem się 9 września 1985 roku w Słupsku. Obecnie mieszkam w Lublinie. Żonaty, jedno dziecko – córka 3 lata.

            W 2004 roku ukończyłem 7 Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Lublinie, równolegle uczęszczając do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie, którą ukończyłem w 2005 roku w klasie fortepianu. Po uzyskaniu dyplomu z matury i zdaniu egzaminów wstępnych kontynuowałem naukę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, na kierunku administracja. Studia te ukończyłem 2009 roku broniąc pracę pt. „Środki przymusu w prawie wykroczeń” i uzyskując tytuł magistra. Jednocześnie kontynuując studia prawnicze    w 2005 roku podjąłem studia w Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Pedagogiki               i Psychologii, na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna. Studia te ukończyłem w 2008 roku broniąc pracę pt. „Muzyka a wrażliwość emocjonalna człowieka” i uzyskując tytuł licencjata. Następnie  kontynuowałem studia pedagogiczne na te samej uczelni uzyskując w roku 2010 po obronie pracy pt. „Emocjonalność a percepcja dzieła muzycznego” tytuł magistra.

            Od 2011 roku pracuję w Policji, obecnie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą.

            W 2013 roku na podstawie pozytywnej decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej po przedstawieniu Jej zarysu koncepcji pracy doktorskiej pt. „Środowiskowe uwarunkowania pracy policyjnych specjalistów do spraw przestępczości nieletnich”, rozpocząłem niestacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia te realizuję uczęszczając na seminarium z Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej prowadzone przez Dr hab.  Franciszkę Wandę Wawro, prof. KUL. Obecnie z uwagi na nowe obowiązki i specyfikę miejsca pełnienia służby, a także ze względu na otaczającą współczesne społeczeństwo dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, zwłaszcza jej aspekt dotyczący bezpieczeństwa zmianie uległa pierwotna koncepcja rozprawy, a jej aktualny temat brzmi: „Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania postaw funkcjonariuszy policji kryminalnej wobec problemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych”. W dniu 22 września 2016 roku Rada Wydziału zatwierdziła temat  projektu doktorskiego pt. „Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania postaw funkcjonariuszy policji kryminalnej wobec problemu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych”.

            Interesuję się problematyką bezpieczeństwa państwa, zwłaszcza na poziomie lokalnym oraz specyfiką pracy służb powołanych do ochrony jednej z podstawowych wartości w życiu człowieka jaką jest poczucie bezpieczeństwa. W wolnym czasie rozwijam swoją pasję, jaką jest muzyka klasyczna i chóralistyka, poprzez prowadzenie chóru powstałego przy jednej z lubelskich parafii.

 

 

 

 


 

 

pawelec

 

mgr Maria Pawelec 

 

Ur. 7 września 1983r. w Opolu Lubelskim.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 

Od 2014r. pełni funkcję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie. Poza funkcją kierownika jest również przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie, a także stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych w Sądzie Okręgowym w Lublinie w zakresie mediacji rodzinnych i karnych.

 

W 2017r. pełniła funkcję koordynatora projektu „Nałęczów przemocy mówi NIE!” realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy” - Edycja 2017, finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast w 2014 pełniła funkcję koordynatora projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji  społecznej i zawodowej w gminie Nałęczów” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

W okresie od 2011 – do 2014r. zatrudniona na stanowisku kierownika w Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie, natomiast w okresie od 2007 do 2014 zatrudniona jako specjalista prac socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Wolontariusz w wielu akcjach społecznych m.in.:

„Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”

„Międzynarodowy Dzień Mediacji  oraz Tydzień Mediacji”

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,

„Pomóż dzieciom przetrwać powódź” 

„Dni Poradnictwa Obywatelskiego”

„Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem”

 

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA:

 

Dnia 20 listopada 2017 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego podczas których  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie, którego jest kierownikiem został wyróżniony dyplomem uznania przez Wojewodę Lubelskiego za całokształt działań realizowanych na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej, podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć, wspierających podstawową działalność statutową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie oraz za wypełnianie misji niesienia pomocy tym, którzy potrzebują solidarnej postawy wobec życiowych problemów, a także za wykorzystanie aktywnych instrumentów polityki społecznej w pracy z beneficjentami oraz środowiskiem lokalnym.

2010r. - laureatka specjalnej nagrody zbiorowej Ministra Pracy i Polityki Społecznej za innowacyjne i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej – za zasługi oraz wybitne zaangażowanie i ofiarność w udzielaniu pomocy osobom i rodzinom, które ucierpiały w wyniki powodzi w 2010r., za wszechstronne działania wykraczające poza obowiązki służbowe, wyjątkową postawę, empatię oraz poświęcenie i promowaniu pozytywnego wizerunku pomocy społecznej w Polsce.

 

WYKSZTAŁCENIE:

 

W trakcie studiów doktoranckich na kierunku Pedagogika, na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (ukończony IV rok studiów, w trakcie przygotowywania rozpraw doktorskiej). Zainteresowania badawcze koncentruje wokół tematyki prac socjalnej na rzecz rodzin z problemem przemocy domowej.

Otwarcie przewodu  doktorskiego  - czerwiec 2017r., temat rozprawy doktorskiej „Praca socjalna na rzecz rodzin z problemem przemocy domowej na  przykładzie wybranych ośrodków pomocy społecznej  w województwie lubelskim”

 

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność praca socjalna oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność praca socjalna z doradztwem zawodowym.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Organizacja pomocy społecznej (uprawniające do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach pomocy społecznej) oraz studia podyplomowe na kierunku Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej. Poza wykształceniem wyższym ukończyła również Policealną Szkołę uzyskując tytuł zawodowy pracownik socjalny, specjalizacja: pomoc społeczna oraz Technikum Gastronomiczne przy Zespole Szkół Zawodowych im.  Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim w zawodzie technik technologii żywienia, specjalność żywienie zbiorowe.

 

 

 

 


 

 

sadlo

 

mgr Patrycja Sadło

 

Magister pedagogiki w specjalności doradztwo zawodowe i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Doradca zawodowy w Ośrodkach Kuratorskich na terenie powiatu zamojskiego. Autorka licznych publikacji o charakterze naukowym i prelegentka na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Zainteresowania naukowe oscylują w obrębie pedagogiki społecznej, zwłaszcza w kontekście intensywnych procesów  demokratyzacji przestrzeni społecznej  i  znaczenia jakie nadaje się podmiotowemu uczestnictwu młodego pokolenia w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej:  Środowiskowe i edukacyjne uwarunkowania kompetencji społecznych młodzieżowych liderów lokalnych. Otwarcie przewodu doktorskiego: wrzesień 2017r.

Wybrane publikacje naukowe:

  1. Sadło P., Młodzi demokraci, czyli o roli młodzieży w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego [w:] Zamojskie Studia i Materiały, seria pedagogika, Zamość, 2018
  2. Sadło P., Kryzys autorytetu w opinii młodzieży licealnej, Zamojskie Studia i Materiały, Rok wydania XVIII, zeszyt 1, wyd. WSZiA, Zamość 2016
  3. Sadło P., Rola doradcy zawodowego  w planowaniu kariery młodego człowieka Zamojskie Studia i Materiały, Rok wydania XVII, zeszyt 1, wyd. WSZiA, Zamość 2015
  4. Burak (Sadło)  P. „Kryzys współczesności-kryzysem dzieciństwa- na podstawie badań własnych” [w:] Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka, red. naukowa: Józefa Bałachowicz, Wydawnictwo Akademii Specjalnej, Warszawa 2012
  5. Burak (Sadło) P., „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w szkole wiejskiej” [w:] Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy: doświadczenia, najlepsze praktyki, perspektywy, red. naukowa: Zbigniew B. Gaś, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2012

 

 

 


 

 

 

mgr Łukasz Lewkut

 

Łukasz Lewkut, absolwent wydziału Prawa Prawa Kanonicznego KUL, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, zainteresowania naukowe: samoorganizowanie się społeczeństwa, działalność organizacji

społecznych, społeczeństwo obywatelskie.

 

 

 

 


 

 

jurak

 

mgr Elżbieta Jurak

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, kierunek: pedagogika specjalna

Zainteresowania naukowe: lider społeczności lokalnej, społeczeństwo obywatelskie, środowisko lokalne,  aktywność edukacyjna i społeczna osób dorosłych. Miejsce pracy: Lubelski Rynek Hurtowy SA w Elizówce, m.in. szkoleniowiec.

 

 

 

 


 

 

 

mgr Monika Tylka

 

mgr Monika Tylka - absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz edukacja wczesnoszkolna. Nauczyciel, wychowawca, animator czasu wolnego.

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22.09.2016 (decyzja Rady Wydziału WNS). Zatwierdzony temat: Kultura regionalna w rozumieniu i dążeniach młodzieży szkół średnich na Podhalu. 

 

 

 

 


 

 

wawerska

 

mgr Renata Wawerska

 

W 2016 roku ukończyła studia magisterskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja. Obecnie doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie na Wydziale Nauk Społecznych w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej. Zainteresowania naukowe: instytucje opieki i wychowania, idea probacji jako resocjalizacji z udziałem społeczeństwa, zasoby i obciążenia rodzin w kontekście profesji asystenta rodziny.

 

 

 

 


 

sagan

 

mgr Ilona Gumińska- Sagan

 

Magister  Ilona Gumińska-Sagan z wykształcenia pedagog i psycholog, doktorantka  w Katedrze Pedagogiki Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II.  W dniu 19.10.2017r. został wszczęty przewód doktorski z zakresu pedagogiki. Rada Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II zatwierdziła temat pracy doktorskiej pt. „ Poradnictwo pedagogiczne wobec zjawiska przemocy wewnątrzszkolnej- na podstawie badań w poradniach psychologiczno- pedagogicznych województwa lubelskiego”, wyznaczając Promotora: Panią dr hab. Franciszkę Wandę Wawro, prof. KUL.  Autorka kilkunastu artykułów publikowanych w czasopismach pedagogicznych i monografiach wieloautorskich, organizatorka jak również uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji. Członkini Rady Doktorantów KUL 2015/2017 na stanowisku sekretarza. Delegat Rady Doktorantów na Radach Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. W roku akademickim 2016/2017 prezes Koła Naukowego Doktorantów Pedagogiki KUL. Przewodnicząca Rady Doktoranckiej VIII kadencji na rok akademicki 2017/2019 Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Zainteresowania naukowe ulokowane są w obszarze pedagogiki społecznej oraz psychologii. Obejmują takie zagadnienia jak: poradnictwo pedagogiczne, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, zjawisko przemocy wewnątrzszkolnej, uczeń w środowisku szkolnym, nauczyciel we współczesnym systemie oświaty. Zawodowo pracuję w Szkole Podstawowej jako psycholog szkolny jak również nauczyciel i wychowawca klas I-III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lidia Pietruszka
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2018, godz. 22:19 - Lidia Pietruszka