Kup

teraz

 

 

7 (20) 2018, nr 1

SPIS TREŚCI

 

Spis treści

 

Od Redaktora Naczelnego (ks. Mirosław Sitarz

From the Editor-in-chief

Le mot du Rédacteur en chef

 

ARTYKUŁY

 

Historia prawa i prawo wyznaniowe
 

Waldemar Bednaruk

Kościół św. Stanisława w Lublinie jako miejsce obrad sejmikowych

Church of St. Stanislaus in Lublin as the Place of the Sejmik Meeting

L’église de St. Stanisław à Lublin comme un lieu des réunions de Sejmik

» Pełny tekst

 

Artur Katolo

Stregoneria e Superstizione in Decreti Sinodali della Diocesi di Bisignano in Calabria (1630-1678)

The Spell and Superstition in Sinodal Decrees of the Bisignano Diocese in Calabria (1630-1678)

Les sortilèges et les superstitions dans les décrets synodaux du diocèse de Bisignano en Calabre (1630-1678)

» Pełny tekst

 

Stanisław Kawa

Kardynał Stefan Wyszyński wobec Związku Socjali­stycz­nych Republik Radzieckich

Cardinal Stefan Wyszyński in Front of Union of Soviet Socialist Republics

Stefan Cardinal Wyszyński envers l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques

» Pełny tekst

 

Marcin Konarski

Radykalny demokratyzm i wizja rewolucji społecznej księdza Piotra Ściegiennego

Father Piotr Ściegienny’s Radical Democratism and His Vision of a Social Revolution

Le démocratisme radical et la vision de la révolution sociale du Père Piotr Ściegienny

» Pełny tekst

 

Konstantin Lozinsky

Orthodox Church in the Legal Field of Modern Ukraine

Orthodox Church in the Legal Field of Modern Ukraine

L’Église grecque-catholique dans l’ordre juridique de l’Ukraine contemporaine

» Pełny tekst

 

Monika Menke

Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w liście do „po­bra­tymców w Czechosłowacji”

Message of Stefan Cardinal Wyszyński in a Letter to “Brothers in Czechoslovakia”

Le message de Stefan Cardinal Wyszyński dans une lettre aux « frères de Tchécoslovaquie »

» Pełny tekst

 

Ustrój hierarchiczny Kościoła i prawo zakonne

 

Štefan Brinda

Posłuszeństwo ordynariuszowi według kanonu 273 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

The Obedience to the Ordinary According to Canon 273 of the 1983 Code of Canon Law

L’obéissance à l’ordinaire selon le canon 273 du Code de Droit Canonique de 1983

» Pełny tekst

 

Paweł Wróbel

Obowiązki zakonników wobec instytutu

Duties of Religious to the Institute

Les obligations des religieux envers l’institut

» Pełny tekst

 

Nauczycielskie i uświęcające zadanie Kościoła

 

Rafał Dappa

Egzorcysta i jego posługa w prawie kodeksowym i poza­kodekso­wym

Exorcist and His Service in the Code and in the Non-Code Law

L’exorciste et son ministère dans la loi codifiée et non-codifiée

» Pełny tekst

 

Rafał Kaniecki

Come si deve partecipare alla Santa Messa per adempiere il precetto festivo?

How One Must Participate in Holy Mass to Fulfil the Festive Precept?

Comment participer à la Sainte Messe pour remplir le devoir du dimanche et des fêtes ?

» Pełny tekst

 

Mariusz Szypa

Bazylika mniejsza według prawa liturgicznego

The Minor Basilica According to the Liturgical Law

La basilique mineure selon la loi liturgique

» Pełny tekst

 

Bartosz Trojanowski

Trudności interpretacyjne kanonu 868 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Kwestie prawne i teologiczne

Difficulties in Interpretation of Canon 868 § 2 of the 1983 Code of Canon Law. Legal and Theological Questions

Difficultés d’interprétation du canon 868 § 2 du Code de Droit Canonique de 1983. Problèmes juridiques et théologiques

» Pełny tekst

 

Kościelne prawo małżeńskie i procesowe

 

Marcin Bałdyga

Wykluczenie bonum prolis w Kodeksie Prawa Kano­nicznego z 1983 roku i Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich

Exclusion of bonum prolis in the 1983 Code of Canon Law and in the Code of Canons of the Eastern Churches

L’exclusion de bonum prolis dans le Code de Droit Canonique de 1983 et le Code des Canons des Églises Orientales

» Pełny tekst

 

Agata Jończyk

Aksjologiczne podstawy prawnej ochrony życia dziecka poczę­tego

The Axiological Basis for the Legal Protection of Life of a Conceived Child

Les motifs axiologiques de la protection juridique de la vie d’un enfant conçu

» Pełny tekst

 

Aleksandra Rybaczek

Specyfika wyrokowania w kanonicznym procesie skró­conym o nieważność małżeństwa

Specificity of Sentence Processing in the Canonical Briefer Process of the Nullity of Marriage

La spécificité du verdict dans le procès canonique raccourci pour la nullité du mariage

» Pełny tekst

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2018, godz. 17:26 - Magdalena Sawa