DIARIUSZ

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

marzec 2018 r.

 

 

3 marca 2018 r. – dr Anna Słowikowska wygłosiła referat pt. Posługa akolity w ustawodawstwie powszechnym Kościoła łacińskiego podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Munus sanctificandi – wokół uświęcającego zadania Kościoła zorganizowanej w Warszawie przez Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris.

 

6 marca 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr lic. Krzysztofa Cipiora pt. Odpowiedzialność biskupów Kościoła łacińskiego za katolików wschodnich. Promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz, recenzenci: ks. prof. zw. dr hab. Wiesław Wenz, oraz ks. prof. dr hab. Józef Krzywda.

 

14 marca 2018 r. – w Chełmie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Dziecko w rodzinie dawniej i dziś, zorganizowana przez Katedrę Historii Ustroju i Prawa KUL, Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Gen. Wł. Andersa w Chełmie oraz Młodzieżową Radę Miasta Chełm. Podczas konferencji referat wygłosili m.in.: dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL pt. Dobro dziecka jako cel adopcji dawniej i dziś, dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL pt. Rodzina w systemie prawa staropolskiego, ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL pt. Prawa i obowiązki dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz dr Judyta Dworas-Kulik pt. Ewolucja praw dziecka od Deklaracji Genewskiej do Konwencji o prawach dziecka.

 

14 marca 2018 r.– dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL, wygłosiła referat pt. How to uphold air quality standards - legal and socio-economic consequences of the newest judgement of EU Court of Justice (Republic of Poland v European Commission) podczas odbywającej się w Lublinie International Conference Sustainability – legal and socio-economic challenges, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Zarządzania Środowiskiem.

 

15 marca 2018 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, zorganizowanej w Warszawie przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Radę Ekumeniczną oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, referat wygłosili ks. mgr lic. Michał Czelny pt. Prawo do prywatności w ustawodawstwie Kościoła katolickiego oraz dr Michał Skwarzyński pt. Spowiedź jako przedmiot ochrony prawa człowieka do wolności sumienia i religii spowiednika.

 

20 marca 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Świtala pt. Udział mieszkańców w zarządzaniu gminą. Studium administracyjnoprawne. Promotor: Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW, oraz prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko.

 

20 marca 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Migdała pt. Spożywanie alkoholu przez nieletnich jako czynnik nieprzystosowania społecznego w świetle badań nad alkoholizowaniem się dzieci, przeprowadzonych w Bochni. Promotor: dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Wojciech Dadak z Uniwersytetu Jagielońskiego oraz prof. zw. dr hab. Maria Szewczyk.

 

20 marca 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr lic. Roberta Kolakowskiego pt. Ewolucja jurysprudencji w sprawach małżeńskich rozpatrywanych na podstawie kan. 1095 przez Trybunał Diecezjalny w Metuchen w latach 1986-2015. Promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz, recenzenci: ks. dr hab. Marian Stasiak emerytowany prof. KUL oraz ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

 

22 marca 2018 r. – w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 25 lat polskiego Konkordatu – refleksja krytyczna, zorganizowana przez Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Podczas konferencji referat wygłosiła dr hab. Anna Tunia, prof. KUL pt. Małżeństwo konkordatowe – litera i praktyka prawna.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2018, godz. 12:26 - Adam Jankowski