PL:

Falsyfikacja hipotez interpretacyjnych w naukach humanistycznych

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 66 (2018), nr 2

 
Strony/pages: 87-106  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-5

 

Streszczenie

Artykuł rozważa możliwość stosowania procedury falsifikacji, która polega na testowaniu teorii przez konfrontację wyprowadzonych z niej hipotez z danymi empirycznymi, w badaniach nad kulturą, w szczególności podczas oceny wartości hipotez interpretacyjnych. Na falsyfikację, której — zdaniem K. Poppera i jego zwolenników — nauki przyrodnicze zawdzięczają swój sukces, patrzy się bardzo podejrzliwie, kiedy obiektem badań są znaczenia i wartości, a nie zjawiska materialne. Jeśli przez interpretację rozumieć rekonstrukcję znaczenia artefaktu, wów­czas do oczywistych wyzwań, jakie pojawią się podczas falsyfikowania hipotez inter­preta­cyjnych, należą wielość, niestabilność i zagadkowość (niejasny albo wewnętrznie sprzeczny cha­rakter) znaczeń zawartych w artefaktach. Wszystko to wydaje się nie wykluczać możliwości rozpoznania jako błędnych hipotez interpretacyjnych, które w sposób wyraźny są sprzeczne z (wewnętrznie nie­sprzecznym) materiałem artefaktowym. Tak rozumiana falsyfikacja wydaje się niezbędna w kon­tekście edukacyjnym. Jednocześnie trzeba przyznać, że w praktyce (w prze­ciwieństwie do lo­gicz­nej formuły, jaka leży u podstaw tej procedury) falsyfikacja nie jest kon­kluzywna, a trudności związane ze stosowaniem falsyfikacji jeszcze wzrastają, gdy badanym obiektem są znaczenia i wartości. Jest to jeden z powodów, dla których falsyfikacja w naukach humanistycznych (jak gdzie indziej) potrzebuje być uzupełniona przez inne procedury episte­miczne, podczas gdy status badań literackich czy historii filozofii byłoby najlepiej postrzegać jako częściowo poznawczy (i, o ile badania prowadzone w obrębie tych dyscyplin są empirycznie testowalne, także nau­kowy), a częściowo twórczy (artystyczny).

 

 

Summary

This paper reconsiders the possibility of applying the procedure of falsification, which con­sists in testing a theory by confronting hypotheses derived from the theory with empirical data, in the studies of culture, in particular when evaluating interpretive hypotheses. Falsification, to which, according to Popper and his followers, the natural sciences owe their success, is viewed with strong suspicion when the object of investigation is meanings and values rather than material phenomena. If by interpretation one understands reconstruction of the artefact’s meaning, ob­vious challenges when falsifying interpretive hypotheses include: the multiplicity, instability and ambiguity (indefiniteness or self-contradictory character) of meanings inherent in artefacts. All of this does not seem to exclude the possibility of identifying as misreadings interpretive hypotheses which clearly contradict relevant (non-contradictory) artefactual evidence. Falsifi­cation thus understood seems indispensable in educational contexts. At the same time, it must be admitted that in practice (as contrasted with the logical formula which underlies the procedure) falsi­fica­tion is inconclusive, and the application of the procedure is further complicated when meanings and values are the object of research. This is one of the reasons why falsification in the huma­nities (as elsewhere) needs to be complemented by other epistemic procedures while the status of literary studies or history of philosophy might best be perceived as partly cognitive (and in so far as the research conducted in these disciplines is empirically testable, also scientific) and partly creative (artistic).

 

  

Słowa kluczowe: falsyfikacja; Popper; interpretacja; hipoteza interpretacyjna; dzieło sztuki; kultura.

Key words: falsification; Popper; interpretation; interpretive hypothesis; artwork; culture.

 

 

Bibliografia/References:

 

 1. Bielik-Robson, Agata. (2010) 2016. “Beckett albo gnoza kartezjańska. Wokół Nienazywalnego.” [Bec­kett or Cartesian Gnosis: The Unnamable]. In Cienie pod czerwoną skałą. Eseje o lite­ra­turze. [Shadows under the Red Rock: Essays about Literature], 75–96. Gdańsk: Fun­da­cja Terytoria Książki.

 2. Bocheński, Józef M. 1965. The Methods of Contemporary Thought. Translated by Peter Caws. Dord­recht: D. Reidel Publishing Company.

 3. Bronk, Andrzej. 1997. “Interpretacja.” [Interpretation]. In Leksykon filozofii klasycznej [Lexicon of Classical Philosophy], edited by Józef Herbut. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 4. Chalmers, Alan. 1993. Czym jest to, co zwiemy nauką? Rozważania o naturze, statusie i meto­dach nauki. Wprowadzenie do współczesnej filozofii nauki. Translated by Adam Chmie­lewski. Wro­cław: Siedmioróg. (Translation of What is This Thing Called Science?)

 5. Chmielewski, Adam. 1995. Filozofia Poppera. Analiza krytyczna. [Critical Analysis of Popper’s Philosophy]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 6. Danielewski, Mark Z. 2000. House of Leaves. 2nd ed. New York: Pantheon Books.

 7. Descartes, René. (1641) 1911. Meditations on First Philosophy. In The Philosophical Works of Descartes. Vol. 1. Translated by Elizabeth S. Haldane and G.R.T. Ross, 131–99. Cam­bridge: Cambridge University Press.

 8. Eco, Umberto et al. (1992) 1994. Interpretation and Overinterpretation, edited by Stefan Collini. Cambridge: Cambridge University Press.

 9. Eco, Umberto. (1990) 1994. The Limits of Interpretation. Bloomington: Indiana University Press.

 10. Eco, Umberto. (1994) 2004. Six Walks in the Fictional Woods. Cambridge: Harvard University Press.

 11. Edenburg, Cynthia. 2016. Dismembering the Whole: Composition and Purpose of Judges 19–21. At­lan­ta: SBL Press.

 12. Edenburg, Cynthia. 2017. “Falsifiable Hypotheses, Alternate Hypotheses and the Methodo­logical Conundrum of Biblical Exegesis.” Typescript of a paper presented at EABS and SBL Conference in Berlin, in August 2017.

 13. Galsworthy, John. (1910) 1970. “The Japanese Quince”. In Literature: Structure, Sound, and Sense, edited and comp. by Laurence Perrine, 63–65. New York: Harcourt, Brace & World.

 14. Grobler, Adam. 2006. Metodologia nauk. [Methodology of Sciences]. Kraków: Wydawnictwo Au­reus and Wydawnictwo Znak.

 15. Hirsch, E[ric] D[onald]. 1967. Validity in Interpretation. New Haven: Yale University Press.

 16. Koterski, Artur. 2004. Falsyfikacjonistyczne kryteria demarkacji w XX-wiecznej filozofii nauki. [Falsificationist Criteria of Demarcation in the 20th-Century Philosophy of Science]. Lu­blin: Wydawnictwo UMCS.

 17. Magee, Brian. (1973) 1985. Popper. London: Fontana Press.

 18. Popper, Karl R. (1935) 2005. The Logic of Scientific Discovery. London: Routledge. PDF. (Trans­lation of Logik der Forschung).

 19. Popper, Karl R. (1994) 1997. The Myth of the Framework: In Defense of Science and Rationality. London: Routledge.

 20. Rimmon-Kenan, Shlomith. (1983) 1999. Narrative Fiction: Contemporary Poetics. London: Routl­edge.

 21. Teske, Joanna Klara. 2015. “The Cognitive Value of Contradictions − Revision.” Language Under Discussion 3 (1): 31–40. Web. 1. June 2015.

 22. Teske, Joanna Klara. 2016. Contradictions in Art: The Case of Postmodern Fiction. Lublin: KUL Publishing House.

 23. Teske, Joanna Klara. 2012. “The Methodology of the Humanities and Karl Popper’s Philosophy of Science and Art.” Studia Philosophica Wratislaviensia. Supplementary Volume, En­glish Edition: 275–301.

 24. Trzyna, Thomas. 2017. Karl Popper and Literary Theory: Critical Rationalism as a Philosophy of Literature. Leiden: Brill.

 25. Woleński, Jan. 2003. “Logika, kontekst odkrycia, kontekst uzasadnienia.” [Logic, the Context of Dis­covery, the Context of Justification]. In Odkrycie naukowe i inne zagadnienia współ­czesnej filozofii nauki. [The Scientific Discovery and Other Issues Discussed by Con­temporary Philosophy of Science], edited by Władysław Krajewski and Witold Strawiń­ski, 75–87. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

 26. Zgorzelski, Andrzej. 1996. “Against Methodological Compromise in Literary Studies.” In Ap­proaches to Fiction, edited by Leszek S. Kolek, 231–42. Lublin: Wydawnictwo Folium.

Informacja o autorze/Information about Author:

Dr hab. Joanna Klara Teske — Katedra Literatury i Kultury Angielskiej, Instytut Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Instytut Filologii Angielskiej KUL, Al. Racławickie 14, 20–950 Lublin; e-mail: jteske@kul.pl

 

 

Cytowanie/Citation information:

Teske, Joanna Klara. 2018. Falsification of Interpretive Hypotheses in the Humanities. "Roczniki Filozoficzne" 66, 2: 87-106, DOI: 10.18290/rf.2018.66.2-5.

 

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2018, godz. 18:27 - Anna Karczewska