EN:

Subsentential Speech Acts: Between Ellipsis and Unenriched Situated Illocution

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 66 (2018), nr 2

 
Strony/pages: 107-127  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-6

 

Streszczenie

Niezdaniowe akty mowy to przynajmniej pozornie niezdaniowe wypowiedzi, za których po­mocą mówiący dokonują pewnych aktów illokucyjnych: stwierdzają, pytają, proszą itp. Wśród teoretyków zajmujących się takimi wypowiedziami można wskazać zwolenników podejścia, któ­re głosi, że większość takich wypowiedzi to jednak — wbrew pozorom — wypowiedzi zdaniowe (elipsy), oraz zwolenników stanowiska, zgodnie z którym treść takich wypowiedzi musi być bez­pośrednio wzbogacona z kontekstu za pomocą procesów pragmatycznych niekontrolowanych semantycznie. W pierwszej części tej pracy przyglądam się bliżej stanowisku trak­tującemu wy­powiedzi niezdaniowe jako elipsy i zastanowiam się, czy można uznać, że kontekst poza­języ­kowy może wyznaczać sposób uzupełnienia wyrażenia do pełnego zdania w taki sposób, że pier­wotna wypowiedź niezdaniowa może być uznana za elipsę. Następnie przedstawiam stano­wisko, zgodnie z którym wypowiedzi niezdaniowe to udane akty illokucyjne niewymagające wzboga­cenia pragmatycznego. Argumentuję, że taki pogląd nie jest adekwatny, ponieważ na jego grun­cie wypowiedzi niezdaniowych nie można uznać za pełnoprawne akty mowy. W dalszej części pracy proponuję wersję stanowiska pragmatycznego, opartą na relatywizmie umiarko­wanym Fran­çois Recanatiego. Proponowana przeze mnie koncepcja pozwala uznać, że mimo iż wypo­wie­dzi niezdaniowe semantycznie nie wyrażają sądów i nie mają wartości logicznej, to po od­po­wiednim wzbogaceniu z kontekstu pozajęzykowego mają na tyle określoną treść (i moc), że mogą być uznane za udane akty illokucyjne. Koncepcja ta pozwala również odpowiedzieć na zarzut ze zgodności gramatycznej, który jest jednym z najpoważniejszych zarzutów, z jakimi muszą się zmierzyć wszystkie koncepcje pragmatyczne.

 

 

Summary

In this paper, I analyse the standpoint according to which alleged subsentential speech acts are in fact ellipses. I argue that extralinguistic context usually does not determine unique lingui­stic expression which could be regarded as the elided fragment. Next, I critically examine the view which regards subsentential utterances as unenriched situated illocutions and claim that it is not adequate, since it does not satisfactorily explain why such acts are successful. Finally, I pro­pose a pragmatics-oriented view based on Recanati’s moderate relativism. Contrary to Recanati, I po­stu­late unarticulated constituents in the content of subsentential utterances. I argue that this view can disarm the objection from case-matching which is one of the most powerful objections against all pragmatics-oriented views.

 

  

Słowa kluczowe: argument z przypadków; elipsa; niezdaniowe akty mowy; niezdaniowe nie­wzbogacone illokucje; relatywizm umiarkowany.

Key words: case-matching; ellipsis; moderate relativism; subsentential speech acts; unenriched subsentential illocutions.

 

 

Bibliografia/References:

 

 1. Cappelen, Herman, i Ernie Lepore. Insensitive semantics: a defense of semantic minimalism and speech act pluralism. Oxford: Blackwell, 2005.

 2. Corazza, Eros. 2011. „Unenriched Subsentential Illocutions”. Philosophy and Phenomeno­logical Research 83 (3): 560-582. DOI: 10.1111/j.1933-1592.2011.00528.x

 3. Elugardo, Reinaldo, i Robert Stainton. 2004. „Shorthand, Syntactic Ellipsis, and the Pragma­tic Determinants of What Is Said”. Mind and Language 19 (4): 442–471. DOI: 10.1111/ j.0268-1064.2004.00268.x.

 4. Elugardo, Reinaldo, i Robert Stainton. 2005. „Introduction”. W: Reinaldo Elugardo i Robert Stainton. Ellipsis and Nonsentential Speech, 1–26. Dordrecht: Springer. Pragmatics and Cognition 17 (2): 222–250.

 5. Martí, Luisa. 2015. „Grammar versus Pragmatics: Carving Nature at the Joints”. Mind and Lan­guage 30: 437-473. DOI: 10.1111/mila.12086.

 6. Merchant, Jason. 2010. „Three Kinds of Ellipsis: Syntactic, Semantic, Pragmatic?”. W: Fran­çois Recanati, Isidora Stojanovic i Neftali Villanueva, eds. Context-Dependence, Per­spective, and Relativity, 141–192. Berlin: The Gruyter Mouton.

 7. Merchant, Jason. 2005. „Fragments and Ellipsis”. Linguistics and Philosophy 27: 661–738.

 8. Odrowąż-Sypniewska, Joanna. 2016. „Czy istnieją niezdaniowe akty mowy?”. Studia Semio­tyczne 30 (2): 155–184.

 9. Odrowąż-Sypniewska, Joanna. 2017. „Subsentential speech acts: a situated contextualist ac­count” (w recenzji).

 10. Odrowąż-Sypniewska, Joanna. 2018. Subsentential speech acts, the argument from connectivity and situated contextualism. W: Piotr Stalmaszczyk, red. Philosophical Insights into Prag­matics (w druku).

 11. Perry, John. 1986. „Thought without Representation”. Proceedings of the Aristotelian Society. Supplementary Volumes 60: 137–151.

 12. Perry, John. 1994. „Davidson’s sentences and Wittgenstein’s Builders”. Proceedings and Ad­dresses of APA 68: 23-37.

 13. Perry, John. 1998. „Indexicals, Contexts and Unarticulated Constituents”. W: Proceedings of the 1995 CSLI-Amsterdam Logic, Language and Computation Conference. Stanford: CSLI Publications.

 14. Perry, John. 2012. Reference and Reflexivity. Wyd. 2. Stanford: CSLI Publications.

 15. Recanati, François. 2007. Perspectival Thought. A Plea for (Moderate) Relativism. Oxford: Ox­ford University Press.

 16. Schank, Roger C., i Robert P. Abelson. 1977. Scripts, Plans, Goals and Understanding: an Inquiry into Human Knowledge Structures. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum.

 17. Stainton, Robert. 2006a. Words and Thoughts: Subsentences, Ellipsis, and the Philosophy of Language. Oxford: Oxford University Press.

 18. Stainton, Robert. 2006b. „Neither Fragments Nor Ellipsis”. W: Ljiljana Progovac, Kate Paesani, Eugenia Casielles i Ellen Barton, eds. The Syntax of Nonsententials: Multi­dis­ciplinary Perspectives (Linguistik Aktuell/Linguistics Today). Amsterdam, Phila­del­phia: John Benjamins, 93-115.

 19. Stanley, Jason. 2000. „Context and Logical Form”. Linguistics and Philosophy 23: 391–434. DOI: 10.1023/A:1005599312747.

 20. Wittgenstein, Ludwig. Dociekania filozoficzne. Przeł. Bogusław Wolniewicz. War­sza­­wa: Wy­dawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Informacja o autorze/Information about Author:

Prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska — Zakład Filozofii Analitycznej, Instytut Filo­zofii, Uniwersytet Warszawski; adres do korespondencji: ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00–047 War­szawa; e-mail: j.odrowaz@uw.edu.pl

 

 

Cytowanie/Citation information:

Odrowąż-Sypniewska, Joanna. 2018. Niezdaniowe akty mowy: między elipsą a nie-wzbogaconą usytuowaną illokucją. "Roczniki Filozoficzne" 66, 2: 107-127, DOI: 10.18290/rf.2018.66.2-6.

 

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2018, godz. 18:28 - Anna Karczewska