PL:

O filozoficzno-logicznych poglądach Ludwika Borkowskiego

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 66 (2018), nr 2

 
Strony/pages: 149-171  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2018.66.2-8

 

Streszczenie

Dzięki zdobytej wiedzy filozoficznej Ludwik Borkowski widział problemy formalne w szer­szym kontekście. Był w uprawianiu logiki kontynuatorem tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej. Podejmował problemy podstawowe dla szeroko pojętej logiki oraz mające doniosłe konsek­wen­cje filozoficzne, np. logiki nieklasyczne, teoria prawdy, metoda założeniowa, teoria konsekwen­cji, teoria definicji. Dbał o intuicyjną interpretację swych wyników logicznych, a samą logikę traktował jako naukę autonomiczną, która ma pełnić funkcję służebną wobec innych nauk. Choć nie pisał typowych dzieł filozoficzno-logicznych, dociekanie filozoficznych źródeł, inspiracji i kon­sekwencji wyników logiki towarzyszyło mu przez cały czas twórczej aktywności.

 

 

Summary

Ludwik Borkowski’s vast knowledge of philosophy allowed him to put his logical studies in a philosophical context. As a logician, he continued the tradition of the Lvov-Warsaw school. He dealt with the basic issues of the widely understood logic as well as with those having strong philosophical implications (e.g. non-classical logics, the theory of truth, natural deduction, the theory of consequence). He also worked on the theory of definition and the intuitive interpre­tation of logical results. For Borkowski, logic was an autonomous science whose function is supposed to be ancillary towards the other sciences. Although he did not write any typical philo­sophical-logical works, investigating philosophical sources, inspirations and the implications of logi­cal results was something he did throughout the whole period of his creative activity.

 

  

Słowa kluczowe: Ludwik Borkowski; systemy założeniowe; zasada dwuwartościowości; modal­ności; definicja prawdy.

Key words: Ludwik Borkowski; natural deduction; principle of bivalence; modalities; definition of truth.

 

 

Bibliografia/References:

 

 1. Ajdukiewicz, Kazimierz. 1958. “Le problème du fondement des propositions analytiques.” Stu­dia Logica 8: 259–272 (Polish translation: “Problem uzasadniania zdań analitycznych.” In Kazimierz Ajdukiewicz. Język i poznanie. Vol. 2. Warszawa: PWN, 308–321).

 2. Biłat, Andrzej, and Urszula Żegleń. 1994. “Ludwik Stefan Borkowski: w poszukiwaniu prawdy w logice.Ruch Filozoficzny 51: 111–124.

 3. Borkowski, Ludwik, and Jerzy Słupecki. 1963. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości. Warszawa: PWN.

 4. Borkowski, Ludwik. 1964. “Uwagi o okresie warunkowym oraz implikacji materialnej i ścisłej.” In Tadeusz Kotarbiński, ed.  Rozprawy logiczne, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazi­­mierza Ajdukiewicza, 11–12. Warszawa: PWN.

 5. Borkowski, Ludwik. 1966. “Deductive Foundation and Analytic Propositions.Studia Logica 19: 59-74 (Polish translation — see Borkowski 1990e).

 6. Borkowski, Ludwik. 1968. ”Kilka uwag o pojęciu definicji.” Studia Logica 23 (1968): 59–70.

 7. Borkowski, Ludwik. 1970. Logika formalna. Warszawa: PWN.

 8. Borkowski, Ludwik. 1972. Elementy logiki formalnej. Warszawa: PWN.

 9. Borkowski, Ludwik. 1980. “Pewna wersja definicji klasycznego pojęcia prawdy.” Roczniki Filo­zoficzne 28 (1980), No. 1: 119–131.

 10. Borkowski, Ludwik. 1981. “O twierdzeniu Gödla.Filozofia [a journal of the Circle of Philo­sophy Students at the Catholic University of Lublin] 7: 5–10.

 11. Borkowski, Ludwik. 1984. “Autobiogram: Ludwik Stefan Borkowski.Ruch Filozoficzny 41: 78–82.

 12. Borkowski, Ludwik. 1987. “Dowód równoważności dwóch sformułowań klasycznej definicji praw­dy.” Roczniki Filozoficzne, 35, fasc. 1: 87–99.

 13. Borkowski, Ludwik. 1990a. “Kilka uwag o zasadzie dwuwartościowości i logikach wielowarto­ściowych.” In Ludwik Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 469–475. Lublin: TN KUL.

 14. Borkowski, Ludwik. 1990b. “O matrycowych regułach rachunku zdań.” In Ludwik

 15. Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 303–312. Lublin: TN KUL.

 16. Borkowski, Ludwik. 1990c. “O pewnym systemie logicznym opartym na regułach i jego zasto­sowaniu przy nauczaniu logiki matematycznej.” In Ludwik Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 174–183. Lublin: TN KUL.

 17. Borkowski, Ludwik. 1990d. “O terminach modalnych.” In Ludwik Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 138–173. Lublin: TN KUL.

 18. Borkowski, Ludwik. 1990e. “Uzasadnianie dedukcyjne a zdania analityczne.” In Ludwik Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 346–362. TN KUL, Lublin 1990.

 19. Borkowski, Ludwik. 1990f. “W sprawie intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łuka­sie­­wicza.” In Ludwik Borkowski. Studia logiczne. Wybór, 426–433. Lublin: TN KUL.

 20. Borkowski, Ludwik. 1991. Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości. Lublin: TN KUL.

 21. Borkowski, Ludwik. 1993. “O definicji prawdy za pomocą pojęcia stanu rzeczy opisywanego przez zdanie.” Roczniki Filozoficzne 41, fasc. 1: 23–25.

 22. Borkowski, Ludwik. 1995. Pisma o prawdzie i stanach rzeczy. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 23. Buczek, Anna, i Stanisław Kiczuk. 1984. “Bibliografia prac Ludwika Borkowskiego 1951-1985.” Roczniki Filozoficzne 32, fasc. 1: 19–29.

 24. Janeczek, Stanisław. 2008. “Wydział Filozofii.” In Grzegorz Kramarek and Eugeniusz Zie­mann. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 90 lat istnienia, 89–106. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 25. Jaśkowski, Stanisław. 1965. Rev.: Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości by J. Słu­pecki, L. Borkowski. Studia Logica 16: 117–118.

 26. Kamiński, Stanisław. 1984. “Ludwik Borkowski jako kontynuator logiczno-metodologicznych prac szkoły lwowsko-warszawskiej.Roczniki Filozoficzne 32, fasc. 1: 7–17.

 27. Kiczuk, Stanisław. 1996. “Spór o stosowalność logiki formalnej do filozofii w szkole lubelskiej.Roczniki Filozoficzne 44, fasc. 1: 5–18.

 28. Krąpiec, Mieczysław Albert. 1962 [19943]. Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin: TN KUL [RW KUL].

 29. Lechniak, Marek. 1996. “O próbach intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej J. Łukasie­wicza.Roczniki Filozoficzne 44, fasc. 1: 161–176.

 30. Lechniak, Marek. 1999. Interpretacje wartości matryc logik wielowartościowych. Lublin: Re­dak­cja Wydawnictw KUL.

 31. Mostowski, Andrzej. 1969. “Ocena całokształtu dorobku naukowego doc. dr Ludwika Borkow­skiego.” Archive of the John Paul II Catholic University of Lublin.

 32. Nieznański, Edward. 1972. (Review:) Logika formalna by Ludwik Borkowski. Warszawa 1970. Studia Philosophiae Christianae 8, No. 1: 246–253.

 33. Pasenkiewicz, Kazimierz. 1969. “Ocena dorobku naukowego doc. dr Ludwika Borkowskiego.” Archive of the John Paul II Catholic University of Lublin.

 34. Pogorzelski, Witold. 1979. “Ocena dorobku naukowego prof. dr hab. Ludwika Borkowskiego.” Archive of the John Paul II Catholic University of Lublin.

 35. Słupecki, Jerzy, and Ludwik Borkowski. 1984. Elementy logiki matematycznej i teorii mno­gości. Warszawa: PWN.

 36. Słupecki, Jerzy, Grzegorz Bryll, and Tadeusz Prucnal. 1967. “Some Remarks on Three-valued Logic.Studia Logica 21: 45–66.

 37. Słupecki, Jerzy. 1964. “Próba intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza.” In Tadeusz Kotarbiński, ed. Rozprawy logiczne. Księga pamiątkowa ku czci Kazimierza Aj­du­kie­wi­cza, 185–191. Warszawa: PWN.

 38. Świętorzecka, Kordula. 1994. “Wspomnienie o Profesorze Ludwiku Borkowskim (1914-1993).Studia Philosophiae Christianae 30, No. 1: 183–191.

 39. Tkaczyk, Marcin. 2007. “Założeniowe systemy normalnych logik modalnych.Roczniki Filo­zoficzne 55, No. 1: 219–228.

 40. Woleński, Jan. 1985. Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa: PWN.

 41. Woleński, Jan. 2007. Epistemologia. Warszawa: PWN.

 42. Wolniewicz, Bogusław. 2016. “Mój obraz szkoły lwowsko-warszawskiej.” In Anna Brożek i An­na Chybińska, eds. Fenomen szkoły lwowsko-warszawskiej, 13–19. Lublin: Wydaw­nictwo Aca­de­mi­con.

Informacja o autorze/Information about Author:

Dr hab. Bożena Czernecka-Rej—Katedra Logiki, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: bczern@kul.pl

 

 

Cytowanie/Citation information:

Czernecka-Rej, Bożena. 2018. On the Philosophical-Logical Views of Ludwik Borkowski. "Roczniki Filozoficzne" 66, 2: 149-148, DOI: 10.18290/rf.2018.66.2-8.

 

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2018, godz. 19:46 - Anna Karczewska