Wykaz wystąpień konferencyjnych

prof. dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej

 

 1. Referat pt. Konsekwencje kazirodztwa na gruncie rzymskiego prawa prywatnego, w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Rzymskiego, Kazimierz Dolny, 9-12 maja 2004 r. 
 2. Referat pt. Powinowactwo jako okoliczność wyłączająca zawarcie małżeństwa, w trakcie seminarium naukowego Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam, Kazimierz Dolny, 5-7 maja 2006 r. 
 3. Referat pt. Czy w starożytnym Rzymie incestum było przestępstwem przeciwko państwu?, w trakcie konferencji Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, Lublin 13-15 maja 2007 r. 
 4. Referat pt. Pisma procesowe wnoszone na nośnikach elektronicznych, w trakcie konferencji Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, Stalowa Wola, 3 kwietnia 2008 r. 
 5. Referat pt. Monogamia w prawie rzymskim i prawie kanonicznym, w trakcie konferencji Christianitas et romanitas. Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, Kazimierz Dolny 24-26 października 2008 r. 
 6. Referat pt. Bilingi i nagrania rozmów jako dowody w postępowaniu cywilnym, w trakcie konferencji Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości na temat Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych, Stalowa Wola 21 kwietnia 2009 r. 
 7. Referat pt. Elektroniczne postępowanie upominawcze jako postępowanie odrębne – zalety i wady, w trakcie konferencji Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości na temat Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, Stalowa Wola 20 kwietnia 2010 r. 
 8. Referat pt. Civitas interdicta monachis. Mnisi zagrożeniem dla porządku publicznego, w trakcie konferencji VII Lubelskiego Sympozjum Naukowego na temat rzymskiego prawa karnego Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, Lublin 20-22 maja 2010 r. 
 9. Referat pt. Zakaz kazirodztwa w prawie rzymskim i prawodawstwie kościelnym (III-VI w.), w trakcie XXIII Zjazdu Historyków Państwa i Prawa Prawo na przełomie epok, Warszawa-Zegrze 17-19 września 2010 r. 
 10. Referat pt. ... quia specialiter non est prohibitum (Ep. 60,5). Zakaz małżeństw między bliskimi krewnymi u św. Ambrożego a prawo rzymskie, w trakcie III Seminarium Kazimierskiego z Prawa Rzymskiego Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej, Kazimierz Dolny, 22-23 października 2010 r.
 11. Referat pt. Regulacje Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące kontaktów z mediami, w trakcie Konferencji Sędziowie a media, Lublin, 25 lutego 2011 r.
 12. Referat pt. Informacje niejawne w postępowaniu sądowym, w trakcie konferencji Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości na temat Prawo a informacja, Lublin 12 kwietnia 2011 r. 
 13. Referat pt. Jawność postępowania i dostęp do akt sprawy w postępowaniu cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania upominawczego, w trakcie konferencji Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej, Warszawa (UKSW) 11 stycznia 2012 r. 
 14. Referat pt. Prawda o sądzie w mediach – podstawy prawne, wygłoszony w trakcie konferencji Prawda w mediach, Lublin 21 maja 2012 roku
 15. Referat pt. Szacunek dla sądów – należny czy zasłużony? Rozważania nad obowiązkiem poszanowania władzy sądowniczej w dwóch orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, wygłoszony w trakcie konferencji Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości na temat Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie, Lublin 4 grudnia 2012 roku
 16. Referat pt. Reformatio in peius w postępowaniu apelacyjnym – wzory rzymskie a uregulowania polskiej procedury cywilnej, wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiego Sympozjum Romanistów na temat Rzymskie wzory współczesnych rozwiązań prawnych, Sucha Beskidzka 1-4 maja 2013 roku
 17. Referat pt. Udział fachowego pełnomocnika w postępowaniu cywilnym jako gwarancja realizacji prawa do sądu, wygłoszony w trakcie II Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego w dniach 24-25 maja 2014 roku (Okunika)
 18. Referat pt. Inicjatywa dowodowa uczestników postępowania cywilnego a obowiązki dowodowe sądu, wygłoszony w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro, Sandomierz 13 kwietnia 2015 roku (Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli)
 19. Referat pt. O funkcjach postępowania cywilnego i problemach z poszukiwaniem majątku dłużnika, wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji nt. Prawo cywilne – wczoraj i dziś, Lublin 21 kwietnia 2015 roku (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)
 20. Referat pt. O odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich za plagiat, wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji nt. Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego, Lublin 15 maja 2015 roku (Wydział Nauk Społecznych KUL)
 21. Referat pt. O potrzebie rozpoznawania spraw cywilnych w postępowaniu nieprocesowym, wygłoszony w trakcie III Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego w dniach 23 maja 2015 roku (Kazimierz Dolny; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)
 22. Referat pt. Kilka uwag o dopuszczalności ugody wygłoszony w trakcie 6th Polish – Spanish Conference on the European Legal Tradition - Alternative Dispute Resolution Since Roman Law to the Present Day, Warszawa 6 czerwca 2015 roku (Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Universitat Jaume I w Castellón)
 23. Referat pt. Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie nakazu zapłaty wydanego w EPU – wybrane problemy wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy, Lublin 15-16 października 2015 roku (Katedra Postępowania Cywilnego KUL, Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS, Katedra Postępowania Cywilnego USz)
 24. Referat pt. Ecological and non-ecological advertisement (Legal aspects) wygłoszony w trakcie 7th Polish – Spanish Conference on the European Legal Tradition – Environmental protection: legal bases form Rome to current law, Las Palmas de Gran Canaria 30 kwietnia 2016 roku (Universidad de las Palmas de Gran Canaria)
 25. Referat pt. Kilka uwag o środkach prawnych weryfikacji postawień wstępnych wygłoszony w trakcie IV Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego w dniu 11 czerwca 2016 roku (Sandomierz; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)
 26. Referat pt. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym, wygłoszony w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej Postępowanie cywilne w dobie przemian, 1-2 października 2016 roku, Wrocław, organizator Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 27. Referat pt. Środki dowodowe w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji naukowej Wokół problematyki małżeństwa w ujęciu materialnym i procesowym, Rzeszów 7-8 listopada 2016 roku (Uniwersytet Rzeszowski)
 28. Referat pt. Legitymacja komornika do wnoszenia środków zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji naukowej Środki zaskarżania w postępowaniu egzekucyjnym, Lublin 5 grudnia 2016 roku (Izba Komornicza w Lublinie, Katedra Postępowania Cywilnego KUL, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej)
 29. Referat pt. Kilka uwag o swobodnej ocenie dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z prawem wygłoszony w trakcie V Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego KUL w dniu 20 maja 2017 roku (Lublin; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)
 30. Referat pt. Dopuszczalność wydawania w postępowaniu nieprocesowym postanowień wstępnych – de lege lata i de lege ferenda wygłoszony w trakcie konferencji naukowej Przeszłość i przyszłość Kodeksu postępowania cywilnego oczami praktyków, Uczelnia Łazarskiego, 30 maja 2017 r.
 31. Referat pt. The prosecutor and effectiveness of judicial protection in civil matters wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej 8th Polish-Spanish Conference of European Legal Tradition Effective judicial protection – Roman roots and modern institutions (VIII Polsko-Hiszpańska Konferencja Europejskiej Tradycji Prawnej Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne), 2 czerwca 2017, Lublin (Katedra Postępowania Cywilnego KUL, Katedra Prawa Rzymskiego KUL, SWPS Wydział Prawa Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Universitat Jaume I de Castellón)
 32. Referat pt. Obniżenie należnego spadkobiercy zachowku na podstawie art. 5 K.c. w praktyce sądowej (w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych) wygłoszony w trakcie krajowej konferencji naukowej III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, 9-10 listopada 2017, Rzeszów (Zakład Prawa Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Rzeszowski)
 33. Referat pt. Nadzór prezesów sądów powszechnych nad komornikami sądowymi wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji naukowej Nowy status prawny komornika sądowego, Łódź 26-27 stycznia 2018 roku (Izba Komornicza w Łodzi, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej)
 34. Referat pt. Zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne wykonanie środka zabezpieczającego lub niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie wykonane w zakładzie psychiatrycznym wygłoszony w trakcie IV Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii, Łódź 6-7 kwietnia 2018 roku (Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
 35. Referat pt. Przerwa biegu przedawnienia roszczeń banku na skutek czynności procesowych wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji naukowej Konferencja "Aktualne problemy sądowej i pozasądowej windykacji należności", Warszawa 13 kwietnia 2018 roku (Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego)
 36. Referat pt. The right to legal aid in civil litigation. Is it the state's task relating to justice or administration? wygłoszony w trakcie 9th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition – Administration, Welfare State and Socioeconomic Policies. Roman Roots and Modern Institutions, Castellón de la Plana 27 kwietnia 2018 roku (Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social (POLIBIENESTAR) a la Universitat de València (España); Universitat Jaume I in Castellón; the Faculty of Law of the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw)
 37. Referat pt. Elektroniczny tytuł wykonawczy wygłoszony w trakcie 8th Annual International Conference on Compatarive Law. Law and Technology – a Comparative Perspective w dniu 15 czerwca 2018 r. (Warszawa; Uniwersytet SWPS)
 38. Referat pt. Prawo pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych. Zadanie państwa z zakresu wymiaru sprawiedliwości czy administracji? wygłoszony w trakcie VI Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego KUL w dniu 16 czerwca 2018 r. (Zamość; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)
 39. Referat pt. Postępowanie cywilne a opinia biegłego wydana w innym postępowaniu. Współczesność i perspektywy, w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Środki dowodowe. Tradycja – Współczesność – Perspektywy w dniu 19 października 2018 r. (Łańcut,  Zakład Prawa Karnego Procesowego oraz Zakład Prawa Rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego) 
 40. Referat pt. Stwierdzenie oczywistego naruszenia prawa przez komornika sądowego, w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Komornicy sądowi i koszty egzekucji. Nowe rozwiązania prawa w dniu 7 grudnia 2018 r. (Kraków,  Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Izba Komornicza w Krakowie oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie)
 41.  Referat pt. The importance of amicable dispute resolution in commercial relations wygłoszony w trakcie 10th Polish – Spanish Conference on the European Legal Tradition - Commercial Relations-from Roman Law to the Present w dniu 31 maja 2019 r. (Warszawa, Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social (POLIBIENESTAR) a la Universitat de València (España); Universitat Jaume I in Castellón; the Faculty of Law of the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw)
 42. Referat pt. Wzajemne ustępstwa czy uchylenie sporu istniejącego lub mogącego powstać w przyszłości. Kilka uwag o tym, czym rzeczywiście jest ugoda, wygłoszony w trakcie VII Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego KUL w dniu 15 czerwca 2019 r. (Lublin; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL)
 43. Referat pt. Zdatność arbitrażowa, wygłoszony w trakcie VIII Seminarium naukowego doktorantów Katedry Postępowania Cywilnego KUL w dniu 10 października 2020 r. (Kazimierz Dolny)
 44. Referat pt. Upadłość spółdzielni mieszkaniowej a sytuacja osób uprawnionych z tytułu własnościowych praw do lokali. Uwagi o zmianie stanowiska Sądu Najwyższego, wygłoszony w trakcie Ogólnopolskiej konferencji Stulecie uchwalenia ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość prawa spółdzielczego w dniu 5 listopada 2021 r. (Lublin, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Krajowa Rada Spółdzielcza)
 45. Referat pt. Separate opinions and their role in the democratic socie w trakcie 12th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition Relationship between Law and Civil Society – Historical, Comparative and Interdisciplinary Perspective w dniu 8 kwietnia 2022 r. (Warszawa, Universitat Jaume I in Castellón; the Faculty of Law of the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw, University of Lodz)
 46. Referat pt. Urzędnicze zbrodnie westalek? Kilka uwag na marginesie referatu W. Mossakowskiego wygłoszonego w Lublinie w maju 1997 r. wygłoszony w trakcie konferencji naukowej - Ogólnopolski Zjazd Romanistów Polska romanistyka prawnicza. Historia – stan obecny – perspektywy. Urzędy rzymskie na styku prawa publicznego i prywatnego, w dniu 3 września 2022 (Mrągowo, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, SWPS Wydział Prawa Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Instytut De Republica)
 47. Referat pt. Jaki wpływ na bieg postępowania odwoławczego ma ujawnienie dopiero w jego toku tego, że śmierć strony nastąpiła przed wydaniem orzeczenia przez sąd pierwszej instancji?, wygłoszony w trakcie XI Seminarium naukowego Katedry Postępowania Cywilnego KUL w dniu 24 czerwca 2023 r. (Wiedeń).

 

 

Autor: Joanna Misztal-Konecka
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2023, godz. 08:41 - Joanna Misztal-Konecka