Tezy egzaminacyjne

 

Edytorstwo

 

Tezy - seminarium edytorskie prof. W. Kruszewskiego

 

Tezy - seminarium edytorskie dr. hab. D. Pachockiego (prof. KUL)

 

Filologia polska I stopnia

 

Tezy - seminarium licencjackie literaturoznawcze dr hab. J. Michalczuk

 

Tezy - seminarium licencjackie literaturoznawcze dr J. Lekan-Mrzewki

 

Tezy - seminarium licencjackie językoznawcze dr A. Majewskiej-Wójcik

 

 

Filologia polska II stopnia

 

2 rok

 

Tezy - seminarium językoznawcze dr hab. Małgorzaty Nowak-Barcińskiej, prof. KUL

 

Tezy - seminarium literaturoznawcze - dr hab. Monika Kulesza

 

Humanistyka cyfrowa

 

2 rok

 

Tezy - seminarium magisterskie "Edycja" - prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska

 

Tezy - seminarium magisterskie „Internet” - dr hab. Lech Giemza

 

Tezy - Seminarium magisterskie „Kultura” - prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk/ dr Monika Szabłowska-Zaremba

 

ZASADY I PROCEDURA DYPLOMOWANIA

 

I. Temat pracy

 

 • Student, który pisze pracę dyplomową pod kierunkiem innej osoby niż prowadzący seminarium, składa do prodziekana ds. studenckich wniosek o zmianę kierującego pracą; po otrzymaniu decyzji w tej sprawie, Student może przystąpić do wypełniania wniosku na e-KUL;
 • Student wypełnia na e-KUL elektroniczny wniosek o zatwierdzenie pracy dyplomowej i zatwierdza go;
 • Kierujący pracą sprawdza i akceptuje wniosek Studenta - UWAGA! Wnioski, które zawierają błędy interpunkcyjne (np. kropkę na końcu tytułu), literowe i inne, muszą zostać cofnięte do poprawy;
 • Zaakceptowany przez Kierującego pracą wniosek jest drukowany przez Sekretarzy ds. obsługi studenta i następnie przekazany do dalszego procedowania.


Terminarz
1) dla studiów II stopnia
5 maja 2021 - nieprzekraczalny termin składania wniosków o zmianę kierującego pracą - dla studentów, którzy rozpoczęli studia II stopnia w roku akad. 2020/2021;
14 maja 2021 - nieprzekraczalny termin składania wniosków (tj. wniosek na e-KUL wypełniony przez studenta i zaakceptowany przez Promotora) o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej - dotyczy studentów 1. roku studiów magisterskich (por. Regulamin studiów § 39, ust. 2);

 

2) dla studiów I stopnia
5 listopada 2021 - nieprzekraczalny termin składania wniosków o zmianę kierującego pracą licencjacką;
15 listopada 2021 - nieprzekraczalny termin składania wniosków (tj. wniosek na e-KUL wypełniony przez studenta i zaakceptowany przez Promotora) o zatwierdzenie tematu pracy licencjackiej (por. Regulamin studiów § 38, ust. 2).

II. Zasady dyplomowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz wytyczne edytorskie

Zasady dyplomowania KUL

 

Ogólne zasady edytorskie

UWAGA: Należy dodać dodatkowo 0.5 cm do marginesów po stronie oprawiania, tzn. marginesy grzbietowe mają mieć w sumie 3 cm.

Wzór strony tytułowej

 

III. Recenzja pracy 

 • Recenzja pracy może mieć formę elektroniczną podpisaną odręcznie przez promotora i recenzenta, wg załączonego wzoru:

Wzór recenzji dyplomowej

 • Recenzję sporządza promotor oraz recenzent, a następnie przesyłają je drogą elektroniczną do sekretariatu WNH co najmniej 2 dni robocze przed proponowaną datą egzaminu dyplomowego.
 • Przed uruchomieniem procedury recenzenckiej praca powinna przejść weryfikację w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Oceny pracy dyplomowej dokonują kierujący pracą oraz recenzent.

IV. Procedura końcowa 

 • Student składa w sekretariacie Wydziału jeden egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony dla Archiwum Uniwersyteckiego, z zastrzeżeniem formatu wydruku: wydruk dwustronny, począwszy od spisu treści, w miękkiej okładce o klejonym grzbiecie.
 • Kierujący pracą oraz recenzent mają dostęp do pracy dyplomowej w wersji elektronicznej poprzez platformę e-kul. Na prośbę kierującego pracą lub recenzenta student składa w sekretariacie wydziału dodatkowe egzemplarze pracy dyplomowej w formie papierowej.

V. Terminy

 

Ostateczny termin składania prac dyplomowych do Sekretariatu Wydziału w roku akademickim 2020/21: _______________. 

 

 • Wg Regulaminu studiów, Dziekan ds. Studenckich, na uzasadniony wniosek studenta, złożony w ww. terminie i zaopiniowany przez kierującego pracą, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej niż do dwóch miesięcy od ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów.
 • W przypadku uzyskania zgody na późniejszą obronę, pracę dyplomową należy złożyć nie później niż do TRZECH miesięcy od ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze (roku) studiów, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku komplet dokumentów oraz PRACA musi trafić do dziekanatu najpóźniej 7 dni przed wyznaczoną datą egzaminu dyplomowego.

 

 

 

zasady dyplomowania 

 

 

filologia polska - stopień I 

 

filologia polska - stopień II

 

edytorstwo

 

humanistyka cyfrowa 

 

Autor: M. Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021, godz. 16:04 - Magdalena Grela-Tokarczyk