Zasady dyplomowania na kierunku filologia polska

Stopień II

 1. Studia II stopnia na kierunku filologia polska kończą się złożeniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym.
 2. Praca dyplomowa jest dowodem opanowania przez studenta wiedzy związanej z kierunkiem studiów oraz zastosowania jej do rozwiązania określonego problemu badawczego i jest dowodem opanowania, zastosowania oraz znajomości literatury przedmiotu także w języku obcym. Oczekuje się, że w pracy magisterskiej student ujawni pogłębiony zakres wiedzy oraz większą niż w przypadku prac licencjackich samodzielność i dyscyplinę badawczą.
 3. Praca magisterska powinna wyczerpać temat. Nie określamy minimum i maksimum stron tekstu. Za wartość merytoryczną pracy odpowiedzialna jest osoba kierująca magisterium. Student przygotowuje pracę dyplomową samodzielnie z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich.
 4. Praca magisterska powinna odzwierciedlać strukturę tekstu naukowego, tj. zawierać wstęp, rozdziały teoretyczno-analityczne, zakończenie, spójnie skonstruowane przypisy bibliograficzne, bibliografię załącznikową, ewentualnie aneksy, ilustracje, tabele oraz spisy ilustracji i tabel.
 5. Zgodnie z § 38. p. 2 Regulaminu studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II tytuł pracy ustala kierujący pracą, opiniuje Rada Programowa, a zatwierdza Rada Instytutu Literaturoznawstwa KUL nie później niż na rok przed ostatnim dniem zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów.
 6. Ogólne zasady edytorskie pracy magisterskiej określa załącznik nr 1 Zarządzenia (nr ROP-0101-2/20 ) Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; zasady redagowania strony tytułowej określa załącznik nr 6 i 7 powyższego zarządzenia.
 7. Zgodnie § 38 p. 3 Regulaminu studiów kierującym pracą magisterską powinien być samodzielny pracownik naukowy. Recenzentem – samodzielny pracownik naukowy lub doktor po uzyskaniu zgody Rady Programowej i zatwierdzeniu przez Radę Instytutu Literaturoznawstwa KUL.
 8. Egzamin magisterski odbywa się przed komisją składającą się z przewodniczącego, kierującego pracą i recenzenta. Przewodniczącym komisji jest samodzielny pracownik naukowy.
 9. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych określa dziekan.
 10. Egzamin dyplomowy odbywa się na podstawie tez egzaminacyjnych opracowanych dla właściwego kierunku. Powinien składać się co najmniej z trzech pytań, z czego większość powinna odwoływać się do tez egzaminacyjnych. Pozostałe powinny dotyczyć tematyki pracy dyplomowej.
 11. Wykaz tez egzaminacyjnych, proporcjonalny do liczby uczestników seminarium, zgodnych z profilem prowadzonego seminarium, przygotowuje kierujący pracą. Tezy zostają zaopiniowane przez Radę Programową, zatwierdzone przez Radę Instytutu Literaturoznawstwa KUL  i  podane do wiadomości studentów nie później niż w pierwszym miesiącu akademickim w planowanym roku obrony pracy.
 12. Przed uruchomieniem procedury recenzenckiej praca powinna przejść weryfikację w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Oceny pracy dyplomowej dokonują kierujący pracą oraz recenzent. Wzór recenzji pracy dyplomowej określa załącznik nr 10 do Zarządzenia (nr ROP-0101-2/20 ) Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zasad dyplomowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Recenzja musi mieć formę wydruku komputerowego podpisanego własnoręcznie przez kierującego pracą i recenzenta.
Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2020, godz. 07:55 - Magdalena Grela-Tokarczyk