Aktualności / Wydarzenia

Inauguracja roku akademickiego 2018/19

inauguracjaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II rozpoczął kolejny rok swojej działalności. Inauguracja roku akademickiego 2018/19 miała szczególny charakter ze względu na jubileusz 100-lecia uniwersytetu. Mszy św. przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak, a wykład inauguracyjny wygłosił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości, m.in. kard. Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017, Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik i ambasador Belgii Luc Jacobs. Słowo do społeczności akademickiej, za pośrednictwem Sekretariatu Stanu, skierował Ojciec Święty Franciszek, który przypomniał, że „wiara nie obawia się rozumu, ponieważ światło wiary, jak i światło rozumu pochodzą od Boga i nie mogą sobie nawzajem zaprzeczać”.

 

Mówiąc o roli uniwersytetu katolickiego w homilii podczas inauguracyjnej Mszy św. abp Wojciech Polak przywołałAbp Polak słowa św. Jana Pawła II, który w przemówieniu podczas wizyty na uniwersytecie w 1987 r. mówił: „rola, atrakcyjność Katolickiego Uniwersytetu wiąże się z nadzieją, że tu znajdzie się prawdziwa wspólnota łącząca profesorów, pracowników administracyjnych i fizycznych, wspólnota studentów - świadectwo żywego chrześcijaństwa; że autentyczna katolicka rodzina uniwersytecka jest miejscem nie tylko „prawdy naukowej”, ale i „prawdy życia”.  A u progu kolejnego wieku istnienia uniwersytetu życzył mu, aby za wskazaniem papieża Franciszka potrafił: „tak łączyć badania naukowe z badaniami teologicznymi, aby mógł być kontynuowany i owocnie się rozwijać dialog miedzy rozumem a wiarą”.

 

Homilia Prymasa Polski

 

Msza św. - fotorelacja

 

Dalszą część uroczystości rozpoczęło przemówienie Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego. Ks. Rektor podkreślił,  że społeczność akademicka KUL świętuje podwójny jubileusz: 100-lecie powstania uniwersytetu wpisuje się bowiem w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Przypomniał krótko dzieje uczelni, „która u zarania suwerennej Polski podjęła się kształcenia i formowania przyszłej elity intelektualnej, gotowej budować nasz wspólny dom w imię – jak stanowi dewiza Uniwersytetu – służby Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae”, a także najważniejsze wydarzenia obchodzonego jubileuszu. Wskazał także na wyzwania, jakie stoją przed uczelnią w kolejnym wieku jej istnienia. Jednym z najpoważniejszych jest długo oczekiwana reforma systemu kształcenia wyższego. Ksiądz Rektor zwrócił uwagę, że reforma powinna zaowocować docenieniem rzetelnych osiągnięć naukowych czy podniesieniem jakości kształcenia poprzez zmniejszenie masowości studiów. Rodzi jednak również obawy związane z niebezpieczeństwem marginalizacji mniejszych uczelni, które mogą nie tylko być unikatowe w wymiarze naukowym, ale także pełnią ważną misję w lokalnym środowisku. Jak podkreślił Ksiądz Rektor mimo zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych społeczność KUL powinien: „łączyć starania o najwyższy poziom badań naukowych, z upowszechnianiem ich i troską o właściwą formację naszych wychowanków, a zawsze w tyleż wymagającej, co i zaszczytnej służbie wobec Kościoła i Ojczyzny”.

 

Przemówienie Rektora KUL

 

immatrykulacjaNastępnie w poczet społeczności akademickiej KUL zostali włączeni nowi studenci i doktoranci, którzy ślubowali: „sumiennie wypełniać swoje obowiązki, by rzetelnie przygotować się do pracy dla dobra Kościoła i mojej Ojczyzny”. W tym roku naukę na KUL rozpoczęło 3663 studentów I roku oraz 228 uczestników studiów doktoranckich.

 

Podczas inauguracji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył pracownikom KUL wysokie odznaczenia państwowe. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni:  prof. dr hab. Piotr Gutowski (Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej) oraz dr hab. Grzegorz Pecka (Katedra Dydaktyki Muzycznej). Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: prof. dr hab. Stanisława Steuden (Katedra Psychologii Klinicznej), ks. prof. dr hab. Stefan Szymik (Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich), prof. dr hab. Stanisław Wójcik (Katedra Samorządu Terytorialnego i Polityki Lokalnej). Srebrne Krzyże Zasługi zostały wręczone: Barbarze Odznaczeni pracownicy KULSkoczyńskiej (wieloletniej kierownik Poradni Zdrowia KUL), dr. hab. Krzysztofowi Mielcarkowi, prof. KUL (Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich) oraz dr. hab. Jackowi Śliwakowi, prof. KUL (Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii). Brązowy Krzyż Zasługi odebrał  dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL (Katedra Prawa Rzymskiego).

 

Rozpoczynając wykład inauguracyjny Prezydent RP Andrzej Duda złożył serdeczne gratulacje społeczności akademickiej KUL, która położyła ogromne zasługi dla Polski i Kościoła. Podziękował wszystkim, którzy przez sto lat tworzyli uniwersytet, podejmując trud kształcenia i prowadzenia badań naukowych. W uznaniu zasług przekazał społeczności uniwersytetu znak polskiej tożsamości, dumy i jedności – flagę narodową.

Prezydent podkreślił, że współczesny świat, a z nim i Polska, podlega przemianom tak dynamicznym, jak jeszcze nigdy w historii. Epoka zmienności i niepewności jest wyzwaniem intelektualnym, któremu musi sprostać przede wszystkim świat akademicki. W tej epoce „Polacy mają ogromny Wykład Prezydenta RPpotencjał, by być kreatorami i liderami”. Warunkiem pomyślności Rzeczypospolitej jest konkurencyjna gospodarka, której przewaga będzie oparta nie na kosztach pracy, a na innowacyjności. Dlatego dziś nie ma dobra równie cennego jak kapitał intelektualny. Jego pomnożeniu ma służyć wprowadzana reforma szkolnictwa wyższego, która służyć ma pobudzeniu rozwoju państwa. Wzmocnienie wiodących ośrodków naukowych nie może jednak odbywać się kosztem marginalizacji uczelni, które pełnią ważne funkcje w swoich regionach.

 

Wykład inauguracyjny

 

Dla upamiętnienia rocznicy powstania KUL ustanowiony został Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL. Podczas inauguracji otrzymali go Prezydent RP Andrzej Duda oraz Prymas Polski abp. Wojciech Polak.

 

Inauguracja stanowiła też okazję do wręczenia  „Laurów Uniwersyteckich” - Nagród naukowych im. Ks. Idziego Radziszewskiego, przyznawanych nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia naukowe o znaczeniu ogólnokulturowym i międzynarodowym. W tym roku nagrodę I stopnia, za stworzenie, koncepcyjne opracowanie i redagowanie serii wydawniczej kompendiów do dyscyplin filozoficznych „Dydaktyka filozofii”, otrzymał ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek. Nagrodą II stopnia, za wybitne osiągnięcia naukowe, wpisujące się w nurt współczesnej polskiej humanistyki, mające na celu upowszechnianie dziedzictwa narodowego i promocję polskiej literatury oraz wiedzy o niej w świecie poprzez krzewienie twórczości chrześcijańskiego polskiego poety – Cypriana Norwida, został wyróżniony dr hab. Piotr Chlebowski. Nagrodą III stopnia, za wybitne osiągnięcia badawcze w roku 2017 w zakresie społeczno-psychologicznych uwarunkowań korzystania z nowoczesnych środków komunikacji zrealizowane wraz z międzynarodowym zespołem badawczym, została uhonorowana dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL.

 

Na zakończenie uroczystości Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik przypomniał jubileusz 50-lecia uczelni. Brali w nim udział dwaj wielcy ludzie związani z uniwersytetem, kardynałowie Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła. Przypomniał deklarację, jaką złożył wówczas Prymas Tysiąclecia: „Pragnę zapewnić, że jak dotychczas przez 50 lat Kościół wspierał katolicką uczelnię jak mógł, tak dalej będzie ją wspierał, aby służyć tobie, droga młodzieży akademicka w drodze do przyszłości naszej ojczyzny, w służbie Deo et Patriae. To zapewnienie niech będzie dla was największą pociechą i otuchą na trudy, jakie was czekają. A  gdy doczekacie na tej uczelni jubileuszu 100-lecia wspomnijcie również o nas. Będziemy wam błogosławić z nieba”. Życzył również, aby „to ognisko kultury ojczystej, inspirowane najcenniejszymi wartościami Ewangelii, płonęło przez kolejne stulecie dla dobra ojczyzny".

 

Fotorelacja

 

Listy gratulacyjne