Książki

 • Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki, Musica Iagellonica, Kraków 2018 (w druku).
 • Dzieło Miłosierdzia. Wybrane notatki prasowe na temat Jubileuszowego Szpitala Bonifratrów w Krakowie w prasie lokalnej, oprac. Marek Bebak, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2016.

 

Wydania źródłowo-krytyczne

 • Franciszek Lilius, Opera omnia I: Missae, wyd. Marek Bebak, Kraków 2016 «Sub Sole Sarmatiae» 27, red. Zygmunt M. Szweykowski, Aleksandra Patalas, ss. 259.
 • Franciszek Lilius, Opera omnia II: Motetti, Concerti, Aria e Toccata, wyd. Marek Bebak, Kraków 2016 «Sub Sole Sarmatiae» 28, red. Zygmunt M. Szweykowski, Aleksandra Patalas, ss. 229.

 

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 • Nieznany przekaz Missa in defectu unius contraaltus Bartłomieja Pękiela ze zbiorów Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, „Muzyka” 2018, nr 3, s. 111–116.
 • Kultura muzyczna w krakowskim konwencie bonifratrów pod wezwaniem św. Urszuli w latach 1609–1812, cz. I opisowa, cz. II. Wypisy źródłowe; publikacja internetowa, dostęp: http://imit.org.pl/listit2/141/default/muzyka-u-krakowskich-boniftratrow-w-swietle-zrodel-pisanych-z-xvii-xix-wieku-muzycy-instrumenty-muzykalia-praktyka-wykonawcza.html [stan na 13.06.2018 r.].
 • Próba rekonstrukcji pierwotnego tekstu słownego w koncercie Mutetta super Nicolai Solemnia Franciszka Liliusa, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” 33 (2/2017), s. 5–23, dostęp online: http://www.ejournals.eu/kmmuj/2017/Numer-33/art/10553/; opublikowano także w angielskiej wersji językowej pt. An Attempt to Reconstruct the Original Lyrics of the Concerto Mutetta super Nicolai Solemnia by Franciszek Lilius, dostęp online: http://www.ejournals.eu/kmmuj/English-Issues/Issue-33/art/10548/
 • Przekazy dzieł Franciszka Liliusa odnalezione w zbiorach polskich i obcych, „Muzyka” 2017, nr 2, s. 21–34.
 • Struktura proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów – zarys problematyki, w: Książka dawna i jej właściciele, red. Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszka Franczyk-Cegła, t. 2, Wrocław 2017, s. 151–161.
 • Historyczne księgozbiory bonifratrów i trynitarzy krakowskich. Analiza znaków własnościowych, w: Exemplis discimus – księga jubileuszowa osiemdziesięciolecia Profesora Edwarda Potkowskiego, red. Piotr Tafiłowski, Lublin 2015, s. 41–50.
 • Z Oświęcimia na Kazimierz. Na marginesie badań proweniencyjnych w zbiorze starych druków krakowskich bonifratrów. Komunikat (w druku).
 • Muzycy w księdze wpisów do Bractwa Szkaplerza Świętego z Archiwum OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie, „Muzyka” 2014, nr 4, s. 117–124.
 • Nieznane informacje o muzykach w dawnej Rzeczpospolitej zawarte w księgach chorych Szpitala Bonifratrów pod wezwaniem św. Urszuli w Krakowie, „Muzyka” 2014, nr 2, s. 23–36.
 • Życie i działalność skryptorska Macieja A. Miskiewicza. Repertuar kolegium rorantystów wawelskich w latach 1660–1682, „Muzyka” 2013, nr 2, s. 19–40.
 • Zastosowanie metody graficzno-porównawczej w badaniach muzykologicznych na przykładzie warsztatu skryptorskiego Macieja Arnulfa Miskiewicza, „Młoda Muzykologia” 3 (2013), s. 7–28.
 • Muzykolog w archiwum, czyli o tym, co archiwista powinien wiedzieć o muzykaliach, w: Pamiętnik XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki. Lublin-Zamość, 27–29 kwietnia 2011 roku. Kancelarie oraz archiwa wczoraj i dziś, red. Janusz Łosowski, Elżbieta Markowska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2012, s. 262–268.

 

Recenzje

 • [rec.] Sebastian Fabian Klonowic: Hebdomas to iest siedm tegodniowych piosnek. Wyd. i opr. Mieczysław Mejor i Elżbieta Wojnowska, red. naukowa tomu Roman Mazurkiewicz, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Warszawa 2010, „Muzyka” 2012, nr 1, s. 105–108.

 

Publikacje popularnonaukowe

 • Z dawnego księgozbioru – katechizmy, „Bonifratrzy w Służbie Chorym” 2018, nr 3, s. 12–13.
 • Książki zakazane w dawnym księgozbiorze trynitarzy, „Bonifratrzy w Służbie Chorym” 2018, nr 2, s. 12–13.
 • Polonika w zbiorze starych druków krakowskiej Biblioteki Bonifratrów i ich poprzedni właściciele, „Bonifratrzy w Służbie Chorym” 2018, nr 1, s. 16–17.
 • Ocalić dokumenty przeszłości…, „Bonifratrzy w Służbie Chorym” 2017, nr 3, s. 12–13.
 • Muzykowanie w kościele i klasztorze św. Urszuli, „Bonifratrzy w Służbie Chorym” 2017, nr 2, s. 14–15.
 • Wielkanoc u krakowskich bonifratrów XVII i XVIII w., „Bonifratrzy w Służbie Chorym” 2017, nr 1, s. 10–11.
 • Uratowano kolejne rękopisy, „Bonifratrzy w Służbie Chorym” 2016, nr 4, s. 10–11.
 • Kształcenie pielęgniarskie w odrodzonej Prowincji Polskiej, „Bonifratrzy w Służbie Chorym” 2016, nr 3, s. 14–15.
 • Cervantes w zbiorach potrynitarskich, „Bonifratrzy w Służbie Chorym” 2016, nr 2, s. 14–15.
 • Pamiątki po bracie Ludwiku Ciosnowskim, „Bonifratrzy w Służbie Chorym” 2016, nr 1, s. 14–15.
Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2018, godz. 17:46 - Miłosz Aleksandrowicz