Seminarium magisterskie – językoznawstwo – 2018/2019

tezy egzaminacyjne (dr hab. Henryk Duda, prof. KUL)1. Język staro-cerkiewno-słowiański – najstarszy literacki język Słowian 
2. Miejsce języka polskiego w rodzinie języków słowiańskich
3. Geograficzne zróżnicowanie polszczyzny
4. Socjalne odmiany języka polskiego 
5. Style funkcjonalne
6. Gatunki mowy i ich funkcje
7. Teoretyczne podstawy kultury języka
8. Językowy obraz świata
9. Funkcje języka i wypowiedzi
10. Zapożyczenia językowe w historii polszczyzny 
11. Wpływ języka angielskiego na współczesną polszczyznę
12. Nazwiska w dziejach języka polskiego
13. Języki mniejszości narodowych w Polsce 
14. Podstawowe założenia językoznawstwa kognitywnego
15. Przezwiska w systemie antroponimicznym 
Autor: Magdalena Żmudziak
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2019, godz. 11:51 - Magdalena Żmudziak