Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w stulecie swojego istnienia oddaje do rąk czytelników bogato ilustrowaną 2-tomową Encyklopedię 100-lecia KUL, której celem jest prezentacja dorobku Uniwersytetu, nie tylko w zakresie działalności dydaktycznej i badań naukowych, ale także wkładu całego środowiska KUL (pracowników, studentów i absolwentów) w życie społeczno-polityczne, literackie, artystyczne i religijne kraju.
 
Dzieło zawiera 2950 haseł, wśród których najliczniejszą grupę stanowią hasła biograficzne opisujące działalność aż 2030 osób. Wśród haseł rzeczowych dominują opracowania dotyczące dawnych i obecnych jednostek organizacyjnych Uczelni (wydziały, instytuty, jednostki międzywydziałowe, ośrodki i centra naukowo-badawcze, agendy administracyjne). Ważną grupę stanowią hasła omawiające funkcje i urzędy uczelniane oraz znaki i symbole Uniwersytetu. Szeroko zaprezentowane zostały studenckie koła naukowe, towarzystwa, stowarzyszenia, fundacje, jednostki kulturalno-artystyczne, a także redakcje czasopism i serii wydawniczych KUL. W Encyklopedii opisano również aktualne i dawne budynki uniwersyteckie. W dziejach polskiej encyklopedystyki nie było dotąd dzieła tak kompleksowo ukazującego całokształt życia akademickiego jednej uczelni.
 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2019, godz. 14:03 - Andrzej Zykubek