Regulamin podziału pozostałości dotacji na działalność statutową z roku 2018 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady podziału pozostałości środków finansowych przyznanych Wydziałowi Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (dalej: Wydział) na działalność statutową i niewykorzystanych w roku 2018.

 

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) ewaluacja jakości działalności naukowej – ewaluację dokonywaną w oparciu o kryteria określone w art. 267 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);

b) działalność statutowa rozumiana jako całość dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (dotacja bazowa) i dotacja dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (dotacja dla młodych).

 

§ 3

Zabezpieczona zostaje kwota na zobowiązania Wydziału podjęte w roku 2018:

a) wynikające z podpisanej w roku 2018 umowy pomiędzy Wydziałem a Towarzystwem Naukowym KUL w sprawie wspólnego wydawania czasopism naukowych;

b) wynikające z pozytywnie zaopiniowanych przez dziekana wniosków o przeniesienie przyznanych pracownikom w roku 2018 środków na badania naukowe na kolejny rok kalendarzowy, tzw. promesy.

 

§ 4

Część stanowiąca 70% przekazanych Wydziałowi do dyspozycji środków na działalność naukowo-badawczą, po wydzieleniu zobowiązań Wydziału, jest dzielona w postępowaniu konkursowym na granty wydziałowe.

 

§ 5

1. Część stanowiąca 30% przekazanych Wydziałowi do dyspozycji środków na działalność naukowo-badawczą, po wydzieleniu zobowiązań Wydziału, stanowi rezerwa dziekana, pozostająca w jego dyspozycji.

2. Podstawą przyznania środków z rezerwy dziekana jest złożony wniosek.

 

§ 6

Beneficjentem środków przyznanych w ramach pozostałości dotacji na działalność statutową z roku 2018 może być pracownik, który złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej) oraz terminowo spełnia obowiązki w zakresie ewaluacji i sprawozdawczości określone odrębnymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

GRANTY WYDZIAŁOWE

 

§ 7

1. Kryterium przyznania środków w ramach puli, o której mowa w § 4, są osiągnięcia istotne z punktu widzenia ewaluacji, tj. w szczególności:

a) opracowanie tekstu przeznaczonego do publikacji w czasopiśmie naukowym ujętym w bazie Scopus lub Web of Science Core Collectoin (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index);

b) opracowanie tekstu przeznaczonego do publikacji w czasopiśmie naukowym objętym programem „Wsparcie dla czasopism naukowych”;

c) opracowanie tekstu przeznaczonego do publikacji w zagranicznym czasopiśmie naukowym ujętym w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+);

d) opracowanie monografii naukowej do publikacji w wydawnictwie zamieszczonym w wykazie wydawnictw (poziom I lub II);

e) przygotowanie i zgłoszenie grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki lub inną instytucję zajmującą się finansowaniem nauki w trybie konkursowym.

 

§ 8

1. Wnioski o przyznanie środków na finansowanie działalności naukowo-badawczej w trybie konkursowym, o którym mowa w § 7, pracownicy mogą składać w terminie określonym przez przewodniczącego komisji, wskazując:

a) autora, tytuł i objętość artykułu, czasopismo, w którym miałby on być opublikowany, argumenty uprawdopodabniające przyjęcie tekstu do publikacji, w tym aktualny stan piśmiennictwa i przewidywany termin publikacji oraz 3 najwyżej punktowane własne publikacje z ostatnich 5 lat;

b) autora, tytuł i objętość monografii, wydawnictwo, w którym miałaby być ona opublikowana; argumenty uprawdopodabniające przyjęcie tekstu do publikacji i przewidywany termin publikacji oraz 3 najwyżej punktowane własne publikacje z ostatnich 5 lat;

c) autora, nazwę i cel grantu, zakres badań i zakładane metody badawcze, argumenty uprawdopodabniające przyznanie grantu, w tym aktualny stan piśmiennictwa i przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu oraz własne doświadczenie w zakresie wykonywania lub kierowania projektami naukowymi.

2. Wnioski należy składać według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Do wniosku należy dołączyć zasady przyjmowania tekstów do publikacji ustalone przez właściwego wydawcę lub regulamin (zasady) przyznawania grantów określone przez właściwą instytucję zajmującą się finansowaniem nauki.

 

§ 9

Pracownik jest zobowiązany złożyć sprawozdanie o sposobie wykorzystania środków przyznanych w trybie konkursowym i efektach badań naukowych w terminie wskazanym w informacji o ogłoszeniu konkursu lub decyzji przewodniczącego komisji, w postaci elektronicznej i według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 10

1. Z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji dziekana, rozstrzygnięcia w przedmiocie podziału środków w trybie konkursowym, o którym mowa w § 7 podejmuje, powołana przez dziekana komisja, w skład której wchodzą:

a) prodziekan ds. nauki jako przewodniczący;

b) dyrektorzy instytutów;

c) inni pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na Wydziale wskazani przez dziekana.

2. Dyrektor instytutu może upoważnić innego pracownika naukowo-dydaktycznego do zastępowania go na posiedzeniu komisji.

3. Obsługę administracyjną prac komisji zapewnia dziekanat.

 

§ 11

1. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

2. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne. Komisja ma prawo zmiany rozstrzygnięcia, jeżeli zostanie wykazane, że zostało ono oparte na niepełnych lub nieprawdziwych informacjach podanych przez wnioskodawcę. 

 

§ 12

1. Informacje o konkursie są podawane w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale, w szczególności poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej Wydziału pod adresem: www.kul.pl/dotacja.

2. Konkurs, o którym mowa w § 7 zostaje ogłoszony niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wysokości środków przyznanych Wydziałowi w ramach dotacji.

3. Jeżeli łączna wysokość wnioskowanego dofinansowania jest mniejsza niż wysokość środków przeznaczonych na finansowanie działalności naukowo-badawczej, komisja może zrezygnować z przeprowadzenia konkursu albo podjąć decyzję o ogłoszeniu więcej niż jednego konkursu w danym roku kalendarzowym.

4. W ogłoszeniu przewodniczący komisji podaje zasady przeprowadzenia konkursu oraz wzory dokumentów.

5. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki konkursu w sposób zwyczajowo przyjęty na Wydziale.

6. Osoby przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia w wersji elektronicznej wniosku w języku polskim oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego.

7. Wnioski niekompletne albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

§ 13

1. Komisja w postępowaniu konkursowym dokonuje oceny wniosków w oparciu o następujące kryteria:

a) znaczenie planowanych badań naukowych dla dorobku naukowego Wydziału z punktu widzenia ewaluacji jakości działalności naukowej;

b) poziom naukowy planowanych badań naukowych;

c) powiązanie planowanych badań naukowych z profilem naukowym katedry;

d) znaczenie planowanych badań naukowych dla rozwoju współpracy naukowej, w szczególności z zagranicznymi ośrodkami naukowymi;

e) praktyczne znaczenie planowanych badań naukowych.

2. Informacja o wynikach postępowania konkursowego jest przesyłana wnioskodawcom w formie elektronicznej, na adres podany we wniosku.

 

§ 14

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 9, podlega ocenie przez komisję. W razie zastrzeżeń co do rzetelności lub szczegółowości sprawozdania komisja może żądać jego uzupełnienia w ciągu 14 dni.

2. Niezłożenie sprawozdania w terminie bądź jego negatywna ocena przez komisję, skutkuje utratą możliwości ubiegania się o finansowanie działalności naukowo-badawczej w określonym trybie finansowania ze środków otrzymanych przez Wydział w kolejnym roku kalendarzowym.

3. Oceny sprawozdania dokonuje komisja, która je zatwierdza lub odmawia jego zatwierdzenia.

 

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2019 r. 

 


 

Do pobrania:

 

Regulamin_załącznik_nr_1.pdf / Regulamin_załącznik_nr_1.doc

 

Regulamin_załącznik_nr_2.pdf / Regulamin_załącznik_nr_2.doc

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2019, godz. 08:08 - Magdalena Sawa