DIARIUSZ

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

lipiec – wrzesień 2018 r.

 

 

3-5 września 2018 r. – dr hab. dr hc. Leszek Adamowicz wygłosił referat pt. Nowy dekret KEP dotyczący przygotowania do małżeństwa podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka. Konferencja została zorganizowana w Rzeszowie przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Biskupi Diecezji Rzeszowskiej, Instytut Teologiczno – Pastoralny w Reszowie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

10-12 września 2018 r. . w Lublinie podczas XXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Politycznych i Prawnych pt. Wojny i ich wpływ na przemiany ustroju, prawa, myśli politycznej, zorganizowanego przez Katedrę Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie referaty wygłosili m. in.: dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL pt. Ryzyko wojenne w polityce zakładów ubezpieczeniowych przed I wojną światową, dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL pt. Nauczanie prawa w polskim ośrodku w Craiovej w Rumunii (1944-1945), dr hab. Sebastian Kwiecień pt. Wpływ regulacji prawnych państw zaborczych na kształt regulacji prawa przemysłowego, dr Judyta Dworas-Kulik pt. Kształtowanie się kadr oficerskich w polskiej marynarce handlowej okresu międzywojennego oraz dr Bożena Czech-Jezierska pt. Polscy romaniści w czasie II wojny światowej.

 

10-15 września 2018 r. – w trakcie odbywającej się w Krakowie Międzynarodwej Konfencji Naukowej SIHDA pt. Plus ratio quam vis dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL wygłosiła referat pt. Indignitas. The roman roots of the unworthiness of inheritance. Konferencja została zorganizowana przez Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité oraz Katedrę Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

17-19 września 2018 r. w Krakowie odbyła się 2nd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference „Friends, Foes and Familiar Strangers: Reassessing Actorness in Times of the Global (Dis)Order”, zorganizowana przez the Department of National Securityof the Institute of Political Science and International Relations of the Jagiellonian University. Podczas konferencji referat wygłosiła dr Anna Szachoń-Pszenny pt. Border security as an integral part of the EU internal security.

 

18-20 września 2018 r. – dr Edyta Krzysztofik wygłosiła referat pt. Konstytucyjne podstawy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii pt. Państwo w czasach zmiany, zorganizowanego w Lublinie przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 

20 września 2018 r. – podczas odbywających się w Trnawie (Słowacja) TRNAVSKÉ PRÁVNICKÉ DNI PRÁVNY ŠTÁT - PRÁVNY ŠTÁT - MEDZI VEDOU A UMENÍM, zorganizowanych przez Trnavská Univerzita, referat wygłosił dr hab. Wojciech Wytrążek pt. Cultural administration in Poland - legal aspects of protection of national culture.

 

20-21 września 2018 r. dr Anna Szachoń-Pszenny wygłosiła referat pt. Mały ruch graniczny jako złagodzenie reżimu Schengen w wymiarze regionalnym w trakcie odbywającej się w Opolu VII Ogólnopolskiej Konferencji Migracyjnej Komitetu Badań nad Migracjami PAN pt. Regionalny wymiar procesów migracyjnych, zorganizowanej przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnikę Opolską.

 

20-23 września 2018 r. – podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Przeobrażenia instytucjonalno-ustrojowe Unii Europejskiej oraz państw członkowskich, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – Oddział Lubelski oraz Zachodnie Centrum Naukowe Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy, referaty wygłosili m.in.: dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL pt. Wpływ odwoływania się władz komunistycznych w Polsce w latach 1944-1947 do Konstytucji marcowej na kształtowanie ustroju, dr Agnieszka Parol pt. Subdelegacja kompetencji wykonawczych w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej dr Robert Tabaszewski pt. Dopuszczalność egzekwowania tzw. unijnej klauzuli homogeniczności  w świetle zasady suwerenności państwa członkowskiego, dr Edyta Krzysztofik pt. Ewolucja unijnego wymiaru sprawiedliwości oraz mgr Katarzyna Woch pt. Wpływ środków europejskich na rozwój współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą . Konferencja odbyła się w Lublinie – Lwowie (Ukraina).

 

24-25 września 2018 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Aksjologiczno-konstytucyjne podstawy pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz przeciwdziałania przestępczości, zorganizowanej w Kokoszycach przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego i Ministerstwo Sprawiedliwości, referat wygłosiła dr hab. Anna Tunia, prof. KUL pt. Sytuacja prawna pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

28 września 2018 r. – dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL wygłosił referat pt. Pozycja inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych podczas odbywającej się w Łodzi Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Pozycja prawna inspektora ochrony danych. Konferencja została zorganizowana przez Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

28 września 2018 r. – w trakcie odbywającej się w Lublinie III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Wyzwania i kierunki w rejestracji stanu cywilnego po trzech latach obowiązywania nowych regulacji, zorganizowanej przez Katedrę Nauki Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego, referaty wygłosili m.in.: dr hab. Michał Domagała pt. Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji. Doświadczenia po roku stosowania oraz dr Małgorzata Ganczar pt. Realizacja obowiązku informacyjnego przez kierowników USC.

 

29 września 2018 r. – dr hab. Wojciech Wytrążek wygłosił referat pt. Czym naprawdę była romanistyka prawnicza? w trakcie odbywającego się w Łodzi II Seminarium pt. Prawo rzymskie w europejskiej kulturze prawnej, zorganizowanego przez Uniwersytet Łódzki.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2019, godz. 07:58 - Adam Jankowski