Department of the History of English
and Translation Studies

 

Katedra Historii Języka Angielskiego
i Translatoryki

mgr Joanna Mirek

Research interests:

Translation & interpreting didactics, consecutive & simultaneous interpreting, self-regulated learning, certified translation, comparative legilinguistics, specialist languages (law, medicine), comparative phraseology, language acquisition, new media in glottodidactics

 

Hobbies:

History and culture of Austro-Hungary, the Victorian Era, and the Polish Interwar Period, modern Latin American and Scandinavian culture, neurobiology, personality psychology, classical music, playing the piano, painting (watercolour, oil), drawing (pastel, pencil), cinema of the Golden Hollywood Era, reading biographies and historical fiction (especially in English and German)

 

Publications: here

 

Education:

  • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin: Applied Linguistics (English, German): Master of Arts
  • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin: Scandinavian Languages for the Job Market (Swedish): Post-graduate studies
  • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin: Biotechnology: Bachelor of Science

 

 

Zainteresowania naukowe:

Dydaktyka przekładu pisemnego i ustnego, tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne, nauka oparta na samoregulacji, przekład poświadczony, legilingwistyka porównawcza, języki specjalistyczne (prawo, medycyna), frazeologia porównawcza, akwizycja języka, nowe media w glottodydaktyce

 

Hobby:

Historia i kultura Austro-Węgier, epoki wiktoriańskiej oraz polskiego międzywojnia, współczesna kultura latynoamerykańska i skandynawska, neurobiologia, psychologia osobowości, muzyka klasyczna, gra na pianinie, malarstwo (akwarela, olej), rysunek (pastele, ołówek), fotografia portretowa, kinematografia złotej ery Hollywood, lektura biografii i fikcji historycznej (zwłaszcza w języku angielskim i niemieckim)

 

Publikacje naukowe: tutaj

 

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Lingwistyka stosowana (język angielski i niemiecki): magister
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Języki skandynawskie dla rynku pracy (język szwedzki): studia podyplomowe
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Biotechnologia: licencjat
Autor: Kinga Lis
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2019, godz. 21:42 - Kinga Lis