STYPENDIUM DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-174/21

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 4 listopada 2021 r.

 

w sprawie dodatkowego naboru wniosków na stypendia doktoranckie

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

       Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu KUL w związku z niewypełnieniem wymogu określonego w art. 195a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) w zw. z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Ogłasza się dodatkowy nabór wniosków na stypendia doktoranckie dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich na Wydziale Filozofii, Wydziale Nauk Humanistycznych, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Wydziale Teologii w dniach od 5 listopada 2021 r. do 19 listopada 2021 r. Wnioski należy składać w sekretariacie właściwego wydziału.
  2. Doktoranckie komisje stypendialne przekazują Rektorowi listy rankingowe doktorantów wraz z rekomendacją do przyznania stypendium oraz protokół z posiedzenia komisji w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 listopada 2021 r.
  3. Liczba stypendiów, dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019, do przyznania dla poszczególnych jednostek wynosi:

1) Wydział Filozofii – 5;

2) Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - 13;

3) Wydział Teologii - 16.

  1. Liczba stypendiów, dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach doktoranckich przed rokiem akademickim 2017/2018, do przyznania dla poszczególnych jednostek wynosi:

1) Wydział Filozofii -1;

2) Wydział Nauk Humanistycznych – 3;

3) Wydział Nauk Społecznych - 3;

4) Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - 2;

5) Wydział Teologii - 1.

 

§ 2

 

W pozostałym zakresie odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Nie stosuje się § 4 ust. 4 oraz § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

z up. Rektora KUL:

prof. dr hab. Krzysztof Narecki

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-156/21

 

REKTORA

 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 1 października  2021 r.

 

w sprawie  określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2021/2022

 

 

 

 

Zarządzenie ROP-0101-156/21

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 1 października 2021 r. w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2021/2022

 

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-140/21

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 24 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie określenia wysokości  stypendiów doktoranckich

w roku akademickim 2021/2022

 

 

Na podstawie art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) oraz art. 209 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 


§ 1

Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2021/2022 wynosi 1923,00 zł miesięcznie dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020.


§ 2

1. Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2021/2022 wynosi 2371,70 zł miesięcznie dla doktorantów ze Szkoły Doktorskiej KUL przed oceną śródokresową.

 

2. Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2021/2022 wynosi 3653,70 zł miesięcznie dla doktorantów ze Szkoły Doktorskiej KUL po ocenie śródokresowej.

 

3. W przypadku, gdy ocena środokresowa odbyła się po dniu 1 października 2021 r. i zakończyła się wynikiem pozytywnym, podwyższona kwota stypendium jest wypłacana od miesiąca następującego po zakończeniu oceny śródokresowej, z wyrównaniem od dnia 1 października 2021 r.

 


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


z up. Rektora KUL:

 prof. dr hab. Krzysztof Narecki

 

 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-95/21
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 28 czerwca 2021 r.


zmieniające Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II


Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu KUL w zw. z  § 4 ust. 5 Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zarządza się, co następuje:


§ 1

1. Zmienia się Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, wraz z załącznikiem nr 1 (Monitor KUL poz. 304/2019 ze zm.).

 

2. Nowy Regulamin oraz załącznik nr 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                             Z upoważnienia Rektora KUL

                                                           Prorektor

                                                        dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL

 

 

 

 

Zarządzenie nr ROP-0101-95/21 Rektora KUL z dnia 28 czerwca 2021 r. (Monitor KUL poz. 359/2021) zmieniające Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Monitor KUL poz. 359/2021)

 

 

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2021/2022 - załącznik nr 1 do Regulaminu

 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-318/20

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 5 listopada 2020 r.

 

w sprawie dodatkowego naboru wniosków na stypendia doktoranckie

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

       Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu KUL w związku z niewypełnieniem wymogu określonego w art. 195a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) w zw. z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Ogłasza się dodatkowy nabór wniosków na stypendia doktoranckie dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich na Wydziale Filozofii, Wydziale Nauk Humanistycznych, Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w dniach od 6 listopada 2020 r. do 18 listopada 2020 r. Wnioski należy składać w sekretariacie właściwego wydziału.
  2. Doktoranckie komisje stypendialne przekazują Rektorowi listy rankingowe doktorantów wraz z rekomendacją do przyznania stypendium oraz protokół z posiedzenia komisji w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 listopada 2020 r.
  3. Liczba stypendiów, dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019, do przyznania dla poszczególnych jednostek wynosi:

1) Wydział Filozofii – 4;

2) Wydział Nauk Humanistycznych – 7;

3) Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - 5.

  1. Liczba stypendiów, dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach doktoranckich przed rokiem akademickim 2017/2018, do przyznania dla poszczególnych jednostek wynosi:

1) Wydział Nauk Humanistycznych – 3.

 

§ 2

 

W pozostałym zakresie odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Nie stosuje się § 4 ust. 4 oraz § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-300/20

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 8 października 2020 r.

 

w sprawie określenia wysokości  stypendiów doktoranckich

w roku akademickim 2020/2021

 

 

Na podstawie art.285 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z) oraz art. 209 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 


§ 1

Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021 wynosi 1923,00 zł miesięcznie dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020.


§ 2

Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021 wynosi 2371,70 zł miesięcznie dla doktorantów ze Szkoły Doktorskiej KUL.

 


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

 

 

 

_________

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-295/20

 

REKTORA

 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 1 października  2020 r.

 

w sprawie  określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2020/2021

 

 

 

 

Zarządzenie ROP-0101-295/20 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia

1 października 2020 r.

 

_________

 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-207/20
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 29 czerwca 2020 r.


zmieniające Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II


Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu KUL w zw. z  § 4 ust. 5 Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zarządza się, co następuje:


§ 1

1. Zmienia się załącznik nr 1 do Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, będącego załącznikiem do zarządzenia  nr ROP-0101-55/19 Rektora KUL z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia  Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Monitor KUL poz. 304/2019).

2. Nowy załącznik stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr ROP-0101-207/20 Rektora KUL z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

infKonto.pdf Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021

 

 

Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

Doktorant ubiegający się o stypendium zobowiązany jest złożyć wniosek o jego przyznanie, indeks oraz inne dokumenty poświadczające jego osiągnięcia w terminie do 16 września w roku poprzedzającym rok akademicki, na który wnioskuje o przyznanie stypendium.

 

Wniosek należy drukować dwustronnie.

 

 

_________

 

 

STYPENDIUM DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-156/19

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 7 listopada 2019 r.

 

w sprawie dodatkowego naboru wniosków na stypendia doktoranckie

w roku akademickim 2019/2020

dla doktorantów II I III roku, którzy rozpoczęli kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

i 2018/2019 na Wydziale Filozofii, Wydziale Nauk Humanistycznych,

Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Teologii

 

 

Zarządzenie ROP-0101-156/19 Rektora KUL z dnia 7 listopada 2019 r.

 

 

Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

_________

 

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-55/19
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 17 czerwca 2019 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II


Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:


§ 1

 

Wprowadza się Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

 

Traci moc Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, wprowadzony zarządzeniem Rektora KUL nr ROP-0101-62/18 z dnia 6 lipca 2018 r. (Monitor KUL poz. 300).

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

_________

 

 

 

Doktorant ubiegający się o stypendium zobowiązany jest złożyć wniosek o jego przyznanie, indeks oraz inne dokumenty poświadczające jego osiągnięcia w terminie do 16 września w roku poprzedzającym rok akademicki, na który wnioskuje o przyznanie stypendium.

 

infKonto.pdfRegulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

 

infKonto.pdfWniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020

 

 

Wnioski należy drukować dwustronnie.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2021, godz. 14:08 - Aleksandra Wójcik