Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 2023/2024

Wnioski o świadczenia można składać w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych osobiście, za pomocą skrzynki podawczej lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Skrzynki podawcze znajdują się w budynku Collegium Norwidianum przy portierni oraz przy Dziale Studenckich Spraw Socjalnych. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, student/doktorant wzywany jest do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

Wnioski o świadczenia  na rok akademicki 2023/2024 przyjmowane w okresach, o którym mowa w § 2 ust.4-5 Regulaminu świadczeń KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2023 r.

Termin złożenia wniosku:

 • do 15 września br. wyjątkiem są osoby przyjęte na studia po 31 sierpnia, które składają wniosek do 30 września, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.
 • do 5 marca- studenci przyjęci na studia po 31 stycznia, na studia od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024

Wymagane dokumenty:

 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dwie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)

Wypłata

 • Do końca każdego miesiąca, po przekazaniu przez ministerstwo właściwe do spraw szkolnictwa wyższego środków na ten cel, z wyjątkiem października i marca, za które wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem.
 • Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim (nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia) z wyjątkiem, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z programem studiów trwa jeden semestr i nie dłużej niż na okres 9 miesięcy. W wyjątkowych okolicznościach Rektor lub prorektor właściwy do spraw studenckich może podjąć decyzję o przedłużeniu wypłat świadczeń do lipca w danym roku akademickim, czyli maksymalnie do 10 miesięcy.
 • W przypadku, gdy studia II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego stypendia przyznawane są od marca.
 • Student (doktorant) traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi w § 12.

Sposób wypłaty:

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne polskie konto bankowe studenta lub doktoranta. Student i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o polskim numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie świadczeń.

Ograniczenie możliwości przyznania świadczeń:

Doktoranci studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku.

Świadczenia, o których mowa § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń KUL, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Świadczenia, o których mowa w § 2 ust 1 Regulaminu świadczeń KUL nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;
 • nie przysługują doktorantowi posiadającemu tytuł naukowy doktora.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń KUL, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Łączny okres, o którym mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu świadczeń KUL, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął studia jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5 Regulaminu świadczeń KUL, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego albo naukowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy § 9 ust. 4 i 6 Regulaminu świadczeń KUL stosuje się odpowiednio.Przepisy § 9 ust. 1-7 Regulaminu świadczeń KUL stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona