W Katedrze Teologii Liturgii prowadzone są badania nad teologią sakramentów świętych w świetle tekstów euchologijnych, biblijnych oraz aktualnego nauczania Magisterium Kościoła. Drugim ważnym tematem jest teologia celebracji liturgii po Soborze Watykańskim II i uczestnictwa w liturgii całego kapłańskiego ludu Bożego, duchownych i świeckich. Ważne miejsce w pracach Katedry zajmują również studia nad teologią roku liturgicznego, Liturgii Godzin i kultu świętych. Przedmiotem badań Katedry Teologii Liturgii jest także relacja różnych form pobożności ludowej do liturgii oraz zasady ich odnowy w duchu posoborowej teologii liturgii.

Ponadto istnienie katedry i kierunek badań wyznaczają tendencje rozwojowe we współczesnej teologii. W ramach nauk teologicznych, począwszy od przełomu XIX i XX wieku, dokonuje się uniezależnianie poszczególnych dyscyplin. Szczególnego przełomu w ramach badań nad liturgią dokonał Romano Guardini (1885-1968), który bardziej niż inni współcześni badacze nadał liturgice charakteru autonomicznego wobec teologii pastoralnej, ale też wobec dogmatyki, teologii moralnej i prawa kanonicznego. Najgłębszego powiązania teologii i liturgii dokonała szkoła rzymska w osobach takich teologów jak Cipriano Vagaggini (1909-1999), Salvatore Marsili (1910-1983) i Achille Maria Triacca (1935-2002). Autorzy ci wskazali też na istotny zwornik teologii i liturgii jakim jest chrześcijańska duchowość. Problem ten jest ciągle szeroko dyskutowany, zwłaszcza w teologii amerykańskiej. Głównym teologiem amerykańskim, uprawiającym ten rodzaj teologii, jest David Fagerberg (University of Notre Dame), zainspirowany myślą Aleksandra Schmemanna (1921-1983). Badania nad tym zagadnieniem wydają się być bardzo ważne dla dalszego rozwoju teologii liturgicznej, ale też teologii jako całości.

 

Ważniejsze dokonania w latach 1987-2011

 

W okresie kierowania Katedrą Teologii Liturgii od 1987 do 2004 pod kierunkiem ks. prof. J. Kopcia zostało napisanych blisko 40 rozpraw doktorskich (zob. RT 52:2005 z. 8 s. 45). W latach 2004-2011 na seminarium z teologii liturgii prowadzonym przez ks. prof. dr. hab. Czesława Krakowiaka zostało napisanych i obronionych pięć rozpraw doktorskich (zob. „Roczniki Liturgiczne” 1(56):2009 s. 41).

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2019, godz. 11:20 - Andrzej Megger