Dyrektor Instytutu Filozofii ogłasza konkurs grantowy (dyscyplinowy) na realizację projektów naukowo-badawczych.

  1. Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów, w wyniku których powstaną publikacje naukowe wydane lub przyjęte do wydania w czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się na liście MNiSW.
  2. Zasady przeprowadzania konkursu określa Regulamin konkursów grantowych. Beneficjentami konkursu grantowego są pracownicy, którzy złożyli w uczelni oświadczenie o przypisaniu do liczby N w dyscyplinie naukowej dla której organizowany jest konkurs
  3. Określam następujący harmonogram konkursu: składanie wniosków w dziekanacie w formie papierowej i przesłanie wersji elektronicznej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu kończy się 25 lutego 2020.
  4. Decyzja komisji konkursowej zostanie zakomunikowana kierownikom grantów drogą elektroniczną na podany we wniosku adres.
  5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2020, godz. 09:10 - Andrzej Zykubek