Sylwetka absolwenta kierunku Zarządzanie

I stopień

II Stopień

Absolwent kierunku zarządzanie KUL ma zaawansowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz wybrane zagadnienia z zakresu nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Zna specyfikę funkcjonowania instytucji publicznych z ukierunkowaniem na bezpieczeństwo publiczne i marketing sektora non-profit.

Posiada umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, materialnymi i informacyjnymi. Potrafi także zarządzać różnymi sferami działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym naciskiem na obszar zarządzania ludźmi i marketingu. Posiada umiejętności pracy w zespole. Potrafi przygotować i realizować działania promocyjne. Ma wiedzę na temat zastosowania informatyki w zarządzaniu, umie samodzielnie tworzyć proste aplikacje informatyczne. Potrafi kontaktować się z partnerami zagranicznymi z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu zarządzania.

Sylwetka absolwenta kierunku zarządzanie KUL jest wzbogacona dzięki katolickiemu charakterowi Uczelni. Przejawia się on w promowaniu przez niego wartości etycznych, które są podstawowe dla jednostki, organizacji i ogółu społeczeństwa. Poszanowanie tych wartości jest wpisane również w realizację kwestii ekonomicznych i społecznych, kluczowych w programie kierunku zarządzanie.

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnych typów organizacji. Zna zagadnienia dotyczące współczesnych koncepcji zarządzania, podejścia procesowego i zarządzania wiedzą. Posiada umiejętności tworzenia strategii organizacji, skutecznego negocjowania w biznesie, zarządzania logistyką w firmie, a także wykorzystania psychologii w zarządzaniu. Ma wiedzę na temat działalności marketingowej w perspektywie krajowej i międzynarodowej.

Potrafi zarządzać sferą finansową przedsiębiorstwa, w tym przy wykorzystaniu rachunkowości zarządczej. Zna prawne aspekty funkcjonowania organizacji. Posługuje się metodami matematycznymi i statystycznymi wspomagającymi procesy decyzyjne w zarządzaniu. Potrafi kontaktować się z partnerami zagranicznymi i posługiwać się zaawansowanym słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Posiada umiejętności niezbędne do prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw metodologicznych pracy badawczej i wykorzystywania dostępnych narzędzi informatycznych.

Absolwent kierunku zarządzanie KUL potrafi pracować w zespole i podejmuje role przywódcze. Prezentuje postawy społeczne oparte na wartościach wynikających z misji Uczelni, jak również przejawia etyczne podejście do zarządzania organizacjami, odwołując się do koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz etyki biznesu.

A graduate of management studies at KUL has advanced general and specialised knowledge in the field of management and quality sciences and knows selected issues in the field of related sciences, regarding the nature, rules and problems of organization functioning, with emphasis on small and medium-sized enterprises. The graduate knows the specifics of the functioning of public institutions with a focus on public safety and non-profit sector marketing.

The graduate has the ability to diagnose and solve problems related to the management of human, financial, material and information resources. The graduate is able to manage various spheres of the organization's activities, especially in the area of people management and marketing. The graduate has the ability to work in a team.

The graduate is able to prepare and implement promotional activities. The graduate has knowledge about the use of IT in management, knows how to create simple IT applications on their own. The graduate is able to contact foreign partners using specialized management terminology.

The uniqueness of the KUL graduate's management profile is enriched thanks to the Catholic character of the University. It manifests itself in the promotion of ethical values that are fundamental to individuals, organizations and society. Respect for these values is also included in the discussion of economic and social issues, that are crucial in the management studies programme.

A graduate has an in-depth theoretical and practical knowledge in the field of management and quality sciences and related sciences regarding the nature, rules and problems of functioning of various types of organizations. The graduate knows issues regarding contemporary management concepts, process approach and knowledge management. The graduate can create organizational strategies, successfully negotiate in business, manage logistics processes of a company, as well as make use of psychology in management. The graduate has knowledge about marketing activities in a national and international perspective.

The graduate is able to manage the financial sphere of an enterprise, including using management accounting. Knows the legal aspects of the organization's functioning. Uses mathematical and statistical methods to support decision-making processes in management. The graduate is able to communicate with foreign partners and to use advanced specialist vocabulary in the field of management. The graduate has the skills necessary to conduct scientific research, with particular emphasis on the methodological foundations of research work and the use of available IT tools.

Graduates of management at KUL can work in a team and are prepared to take leadership roles. They present social attitudes based on the values arising from the University's mission, as well as manifest an ethical approach to managing organizations, referring to the concept of corporate social responsibility and business ethics.

 

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2020, godz. 11:10 - Małgorzata Sławek-Czochra