Pedagogika specjalna (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2019/2020


Rok I - Semestr 1

Przedmioty obligatoryjne
Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)
Metodologia badań społecznych (wykład i ćwiczenia)
Pedagogika społeczna (ćwiczenia)
Statystyka (konwersatorium)
Współczesne problemy społeczne i edukacyjne (konwersatorium)
Metody terapii w rehabilitacji (ćwiczenia)
Pedagogika społeczna (wykład)

Pedagogika ogólna (wykład)

 

Przedmioty do wyboru (dla I i II roku - semestr I)
Christian personalism as the foundation for integrative and inclusive education (wykład)
Counseling and human development (wykład)
Grundbegriffe der Paedagogik (wykład)
Pedagogical leadership (wykład)
Modele i systemy resocjalizacji (wykład)
Psychopedagogika prenatalna (wykład)
Terapia neurobiologiczna w pracy z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (konwersatorium)

Terapia przez sztukę w pracy pedagoga (warsztaty)

 

Seminaria magisterskie (dla I i II roku)
Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)
Pedagogika specjalna (seminarium)
Podstawy prewencji i resocjalizacji (seminarium)
Psychopedagogiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (seminarium)

Wychowanie językowe osób z uszkodzeniami słuchu i zaburzeniami mowy (seminarium)

 

Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 1: Pedagogika osób z autyzmem
Funkcjonowanie sensoryczne osób z autyzmem (ćwiczenia)
Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 2: Pedagogika integracyjna i włączająca
Metodyka organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty)
Metodyka wspierania rodziny i projektowania indywidualnych programów współpracy z rodziną (warsztaty)
Szkolenia obligatoryjne
Szkolenie BHP (szkolenie)

Rok I - Semestr 2

Przedmioty obligatoryjne
Antropologia filozoficzna i kulturowa (wykład)
Psychologia społeczna (wykład)
Podstawy prawne i ekonomiczne pedagogiki specjalnej (wykład)
Psychopatologia rozwoju (wykład)
Socjologia edukacji (wykład)
Psychologia społeczna (ćwiczenia)

Diagnostyka psychopedagogiczna (konwersatorium)

Metody terapii pedagogicznej (ćwiczenia)

 

Przedmioty do wyboru (dla I i II roku - semestr II)
Special education (wykład)
Logopedia korekcyjna (ćwiczenia)
Metodyka pracy umysłowej dla niesłyszących (konwersatorium)
Podstawy socjoterapii i metodyka pracy socjoterapeutycznej (warsztaty)

Trening kompetencji liderskich (warsztaty)

 

Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 1: Pedagogika osób z autyzmem
Wczesny autyzm dziecięcy (wykład)
Metodyka wychowania religijnego osób z autyzmem (konwersatorium)
Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z autyzmem (ćwiczenia)
Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 2: Pedagogika integracyjna i włączająca
Edukacja integracyjna i włączająca - podstawy teoretyczne i prawne (wykład)
Diagnoza sytuacji rodzinnej osób z niepełnosprawnością (ćwiczenia)

Rok II - Semestr 3

Wykłady obowiązkowe
Aksjologiczne problemy edukacji (wykład)
Etyka zawodowa (wykład)
Wybrane zagadnienia z pedagogiki chrześcijańskiej (wykład)
Konwersatoria obowiązkowe
Pedeutologia i deontologia pedagoga specjalnego (konwersatorium)
Ćwiczenia obowiązkowe

Metody terapii w resocjalizacji (ćwiczenia)

Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 1: Pedagogika osób z autyzmem
Rodzina osoby z autyzmem (wykład)
Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z autyzmem (ćwiczenia)
Wspieranie pedagogiczne osób z autyzmem (konwersatorium)
Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 3: Pedagogika resocjalizacyjna
Patologia społeczna z elementami kryminologii (wykład)
Probacja i współczesne metody wsparcia postpenitencjarnego (ćwiczenia)
Profilaktyka i terapia uzależnień (konwersatorium)
Praktyka
Praktyka dyplomowa (praktyki)

Rok II - Semestr 4

Wykłady obowiązkowe
Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)
Konwersatoria obowiązkowe
Podstawy psychiatrii (konwersatorium)
Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 1: Pedagogika osób z autyzmem
Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem (ćwiczenia)
Metody terapii osób z autyzmem (ćwiczenia)
Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 3: Pedagogika resocjalizacyjna
Praca z rodziną zastępczą (ćwiczenia)
Techniki negocjacji (ćwiczenia)

 

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2020, godz. 18:50 - Marek Jeziorański