Filologia klasyczna – studia I stopnia

 

Egzamin dyplomowy licencjacki na kierunku filologia klasyczna składa się z trzech pytań, z których dwa odwołują się do tez egzaminacyjnych opracowanych dla kierunku filologia klasyczna. Obowiązuje znajomość zagadnień według programu przyjętego dla studiów I stopnia.

Pytanie trzecie polega na tłumaczeniu nieznanego tekstu greckiego lub łacińskiego – greckiego w przypadku, gdy praca dyplomowa powstała na seminarium z Literatury, kultury i języka starożytnego Rzymu, a łacińskiego w przypadku, gdy praca dyplomowa powstała na seminarium z Literatury, kultury i języka starożytnej Grecji.

 

            Tezy egzaminacyjne:

 

 1. Ustroje starożytności: demokracja, republika, cesarstwo.
 2. Najważniejsze bitwy w starożytności.
 3. Najwybitniejsi wodzowie starożytności.
 4. Homer i jego sztuka poetycka
  5. Cykl epicki i Hymny Homeryckie-charakterystyka
  6. Życie i twórczość Hezjoda
  7. Archaiczna liryka grecka i jej główni przedstawiciele.
 5. Sztuka wymowy w Atenach V i IV w. przed Chr.
 6. Dialogi Platona jako dzieła literackie.
 7. Pisma retoryczne i "Poetyka" Arystotelesa.
 8. Poezja aleksandryjska.
 9. Zabytki papirologiczne V i IV w przed Chr.
 10. Historiografia grecka V w. przed Chr.
  14. Oświecenie ateńskie – obraz epoki.
  15. Powstanie i specyfika teatru greckiego.
  16. Etapy kształtowania się tragedii greckiej.
  17. Komedia arystofanejska jako przykład komedii staroattyckiej.
 11. Druga sofistyka (historia i program ruchu; Lukian, Dion Chryzostom, Filostraci, Julian Apostata i inni przedstawiciele).
  19. Grecka literatura wczesnochrześcijańska (Nowy Testament; pisma patrystyczne).
  20. Historiografia epoki cesarstwa (historie powszechne; historie Rzymu; historie Aleksandra Wielkiego; historie Żydów; historie Kościoła).
 12. Grecka poezja religijna epoki cesarstwa (Rapsodie orfickie; Wyrocznie chaldejskie; Hymny orfickie; hymny Mesomedesa, Synezjusza z Cyreny i Proklosa Diadocha; poezje Grzegorza z Nazjanzu; twórczość Nonnosa z Panopolis).
 13. Recepcja literatury greckiej w Bizancjum (Antologia Palatyńska i Antologia Planudejska; tzw. drugi hellenizm; Focjusz; Michał Psellos; Suda; ekscerpty Konstantyna Porfirogenety).
 14. Komedia rzymska – autorzy, bohaterowi, humor.
 15. Rzymska literatura agrarna.
 16. Epos rzymski i jego przedstawiciele.
 17. Marek Porcjusz Katon i jego twórczość.
 18. Satyra – założenia gatunkowe i jej przedstawiciele.
 19. Retoryka rzymska – teoria i najwybitniejsi przedstawiciele okresu republiki.
 20. Dramat rzymski.
 21. Marek Tuliusz Cyceron - najwybitniejszy mówca antyku.
 22. Epistolografia w Rzymie.
 23. Twórczość filozoficzna okresu republiki i cesarstwa.
 24. Historiografia rzymska – początki, okres republiki i okres cesarstwa.
 25. Katullus, neoterycy i ich greckie wzorce.
 26. Wergiliusz – europejski poeta wszechczasów (Bukoliki, Georgiki, Eneida).
 27. Horacy i jego poezja.
  37. Owidiusz jako elegik.
  38. Propercjusz – rzymski Kallimach, jego twórczość elegijna i aitiologiczna.
 28. Tibullus - elegijny piewca życia szczęśliwego.
 29. Łacińska literatura dydaktyczna okresu cesarstwa.
  41. Łacińska poezja epicka i liryczna okresu cesarstwa.
 30. Początki piśmiennictwa chrześcijańskiego w języku łacińskim.
 31. Najwięksi pisarze łacińscy chrześcijańskiego antyku (Ambroży, Hieronim, Augustyn).
 32. Poezja łacińska chrześcijańskiego antyku (hymny Ambrożego, Paulin z Noli, Prudencjusz, Seduliusz, Juwenkus).
 33. Iloczas sylab i zasady akcentowania w łacinie.
 34. Niewspółrzędne związki składniowe.
 35. Funkcje składniowe participiów łacińskich.
 36. Konstrukcje dopełnieniowe w języku łacińskim
 37. Zwężenie samogłosek w łacinie.
 38. Asymilacja spółgłosek w języku łacińskim.
Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2020, godz. 09:09 - Magdalena Grela-Tokarczyk