Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL

Spis publikacji

 

1987

[Rec.] S. Spinsanti. Etica bio-medica. Alba 1987. Ed. Paoline s. 230. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 36:1989 z. 3 s. 97-99.

 

1989

Szkic do traktatu o patriotyzmie. „Informator SCJ” 1989 nr 10-11 s. 660-669.

Życie zakonne i apostolat. „Informator SCJ” 1989 nr 12 s. 734-742

[Rec.] K. H. Peschke SVD. Etica cristiana. Teologia morale alla luce del Vaticano II. Vol. 1: Teologia morale generale. Roma 1986. Pontificia Università Urbaniana s. 512. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 36:1989 z. 3 s. 99-101.

Sympozjum naukowe dla uczczenia pamięci Ks. Prof. S. Witka. KUL – 12 I 1988. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 36:1989 z. 3 s. 73-76.

 

1990

Małżeństwo i prokreacja w kontekście zagrożenia AIDS. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 37:1990 z. 3 s. 25-43.

Kiedy ciało może przyjąć duszę. „W drodze” 1990 nr 3(199) s. 19-29.

Nic, co sprzeciwia się życiu. Wywiad udzielony P. Stanisławowi Misiakowi. „Niedziela” 33:1990 nr 41 [z dn. 14.10.1990] s. 5-6.

 

1991

Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym. Sympozjum sekcji Teologii Moralnej KUL. „Ethos” 4:1991 nr 11-12 s. 479-485.

 

1992

Prymat racji moralnych w życiu politycznym. „Roczniki Teologiczne” 38-39:1991-1992 z. 3 s. 25-44.

Godność poczętego życia ludzkiego. „Homo Dei” 1992 nr 2-3 s. 36-51.

Odpowiedzialność za życie i zdrowie. W: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich. Red. M. Rusecki. Lublin 1992 s. 351-363.

 

1993

Teologicznomoralne przesłanki uczestnictwa chrześcijan w życiu politycznym. „Roczniki Teologiczne” 40:1993 z. 3 s. 53-73.

Transseksualizm. Aspekt etyczny. „Ateneum Kapłańskie” 85:1993 t. 120 z. 2(504) s. 302-317.

Gwałt. W: Encyklopedia katolicka. T. 6. Red. J. Walkusz [i in.]. Lublin 1993 kol. 416-417.

Sumienie a prawda. W: Veritatis Splendor. Przesłanie moralne Kościoła [Materiały z sympozjum. KUL, 6-7 grudnia 1993 r.]. Red. B. Jurczyk. Lublin 1994 s. 51-74.

Nowe Prawo. W: Veritatis Splendor. Przesłanie moralne Kościoła s. 113-116.

 

1994

Eklezjalny wymiar wiary chrześcijańskiej. „Roczniki Teologiczne” 41:1994 z. 3 s. 53-73.

Trzy filary życia moralnego chrześcijanina według encykliki „Veritatis Splendor”. „Informator SCJ” 1994 nr 4A s. 365-375.

Kara śmierci w Katechizmie Kościoła Katolickiego. „Słowo – Dziennik Katolicki” 2:1994 nr 8(19) s. 4-7 [z dn. 18-20.02.1994].

 

1995

Teologiczne podstawy moralności chrześcijańskiej w ujęciu encykliki „Veritatis Splendor”. „Roczniki Teologiczne” 42:1995 z. 3 s. 37-55.

Dekalog – Prawo Miłości. W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1995 s. 77-95.

Nova et vetera w piątym przykazaniu Dekalogu. W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Przesłanie moralne Kościoła s. 157-168.

Katechizm Kościoła Katolickiego o poszanowaniu życia ludzkiego. „Ateneum Kapłańskie” 87:1995 t. 124 z. 1(515) s. 44-56.

Bibliografia teologiczno-moralna za rok 1993. „Roczniki Teologiczne” 42:1995 z. 3 s. 155-165.

 

1996

Dobro wspólne małżeństwa i rodziny w świetle Jana Pawła II „Listu do Rodzin”. „Roczniki Teologiczne” 43:1996 z. 3 s. 37-48.

Ordensleben und Apostolat. „Dehoniana” 25:1996 nr 2 s. 49-56.

Społeczny wymiar praw i obowiązków człowieka w ujęciu J. Maritaina. W: „Vivere in Christo”. Chrześcijański horyzont moralności. Książka pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Seweryna Rosika w 65. rocznicę urodzin. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1996 s. 237-253.

Aneks do rozważań nad miłością miłosierną. Miłosierdzie i ekologia. W: Miłość większa niż grzech. [Homo meditans t. 12]. Red. A.J. Nowak, W. Słomka. Lublin 1996 s. 125-136.

Czy Kościół broni życia ludzkiego za wszelką cenę? W: Problemy współczesnego Kościoła. Red. M. Rusecki. Lublin 1996 s. 435-444.

Czy Kościół jest przeciwny eksperymentom w medycynie? W: Problemy współczesnego Kościoła s. 445-452.

Zgoda domniemana w polskiej ustawie transplantacyjnej. Wątpliwości i obawy natury etycznej. W: Etyczne aspekty transplantacji narządów. Materiały z sympozjum w Kamieniu Śląskim w dniach 15-16.04.1996. Red. A. Marcol. Opole 1996 s. 99-111.

Kara śmierci [Z ks. Józefem Wróblem SCJ – wykładowcą teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – rozmawia Beata Paklepa]. „Niedziela Lubelska” 36:1996 nr 24(142) s. I-III [z dn. 16.6.1996].

Bibliografia teologicznomoralna za rok 1994. „Roczniki Teologiczne” 43:1996 z. 3 s. 153-167.

 

1997

[Red.] Veritatem facientes. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Franciszka Greniuka. Red. J. Nagórny, J. Wróbel. Lublin 1997.

Dawstwo organów w perspektywie teologicznej i pastoralnej. Wybrane aspekty. „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 3 s. 53-71.

Życie od Boga i dla Boga. W: Jan Paweł II. Evangelium vitae. Tekst i komentarze. Red. T. Styczeń, J. Nagórny. Lublin 1997 s. 177-208.

Eucharystia a personalistyczna teologia wolności. W: Jezus Eucharystyczny. Red. M. Rusecki, M. Cisło. Lublin 1997 s. 229-248.

Początki bioetyki. Aspekt historyczny. W: Veritatem facientes s. 185-197.

Impertynencja. W: Encyklopedia katolicka. T. 7. Red. S. Wielgus [i in.]. Lublin 1997 kol. 93.

Inseminacja sztuczna. W: Encyklopedia katolicka. T. 7 kol. 266-268.

Intencja II. W teologii. W: Encyklopedia katolicka. T. 7 kol. 359-361.

Intryga. W: Encyklopedia katolicka. T. 7 kol. 401-402.

Janssen Arthur. W: Encyklopedia katolicka. T. 7 kol. 995-996.

Bibliografia teologicznomoralna za rok 1995. „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 3 s. 199-217.

Czy tylko granie z naturą? „Pasterz” 1997 nr 1(58) s. 5.

 

1998

Dawstwo organów a obowiązek poszanowania integralności ciała ludzkiego. „Roczniki Teologiczne” 45:1998 z. 3 s. 109-125.

Sumienie a doskonałość chrześcijańska. Wybrane elementy aspektu chrystologicznego. W: Teologia moralna u kresu II Tysiąclecia [Materiały z sympozjum. KUL 1-2 grudnia 1997 r.]. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1998 s. 223-249.

Bibliografia teologicznomoralna za rok 1996. „Roczniki Teologiczne” 45:1998 z. 3 s. 187-207.

Ks. Mieczysław Pajdzik SCJ (1953-1995). W: Życiorysy zmarłych polskich współbraci SCJ (1918-1997). Warszawa 1998 s. 487-496.

 

1999

Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych. Kraków: Wydanictwo SCJ 1999 ss. 501.

I fondamentali doveri e i diritti della persona nelle opere di Jacques Maritain. Excerpta ex dissertatione ad doctoratum in Theologia Morali consequendum. Roma-Lublin 1986-1999.

Medyczne i personalistyczne rozumienie zdrowia. „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 3 s. 107-122.

Bibliografia teologicznomoralna za rok 1997. „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 3 s. 217-233.

 

2000

Grzech w perspektywie historiozbawczej. „Roczniki Teologiczne” 47:2000 z. 3 s. 79-99.

Bibliografia teologicznomoralna za rok 1998. „Roczniki Teologiczne” 47:2000 z. 3 s. 291-306.

Lekarz i chory: pytanie etyczne o zgodę na ingerencje medyczne. „Chirurgia Polska” 2:2000 nr 1 s. 35-40.

Suhlas v liecebnom procese. Moralny aspekt. W: Trnavska Univerzita. Teologicka Fakulta. Nova evanjelizacia. Zbornik sympozia s. medzinarodnou ucast’ou. Svit 9-11.11.2000. Bratislava 2000 s. 173-182.

Wielki Jubileusz: źródła i zobowiązania. W: Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000 [Materiały z sympozjum, KUL, 6-7 grudnia 1999]. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 2000 s. 17-35.

Idee centralne chrześcijańskiego rozumienia etosu lekarskiego. W: Śladami Boga i człowieka. Księga pamiątkowa ku czci Ks. prof. dr. hab. Jana Kowalskiego. Red. J. Orzeszyna. Kraków 2000 s. 429-436.

Teologicznomoralne podstawy przeszczepiania organów. W: W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Jubileuszowa poświęcona ks. prof. Antoniemu Młotkowi. Red. M. Biskup, T. Reroń. Wrocław 2000 s. 579-597.

Kastracja. W: Encyklopedia katolicka. T. 8. Red. B. Migut. Lublin 2000 kol. 961-964.

 

2001

Konsekwencje moralne poznania genomu człowieka. „Roczniki Teologiczne” 48:2001 z. 3 s. 151-165.

Przykazania kościelne wczoraj i dziś. W: Przykazania kościelne dzisiaj. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: RW KUL 2001 s. 77-99.

Znaczenie czasu (przeszłości, teraźniejszości i przyszłości) w refleksji teologicznomoralnej. Zarys zagadnienia. W: Gdy nadeszła pełnia czasu. [Homo meditans t. 22]. Red. A. J. Nowak. Lublin 2001 s. 253-268.

Podmiotowość lekarza i pacjenta w praktyce medycznej (wobec ryzyka specyficznej przemocy i przymusu). W: Przemoc i terror. Książka dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Olejnikowi w 80tą rocznicę urodzin i 50tą rocznicę pracy naukowej. Red. P. Góralczyk, J. A. Sobkowiak. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001 s. 215-230.

Homoseksuaalisuus katolisen kirkon opetuksessa [Homoseksualizm w nauczaniu Kościoła Katolickiego]. „Fides” 64:2001 nr 18 s. 6-7.

Väkivallantekijöiden Jumala [Bóg zamachowców]. „Fides” 64:2001 nr 17 s. 6.

Demokratian arvo – arvojen demokratia [Wartość demokracji – demokracja wartości]. „Fides” 64:2001 nr 16 s. 6.

 

2002

Etyczne aspekty inżynierii komórkowej i tkankowej. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 3 s. 99-113.

Morálny aspekt výskomu l’udského genómu. „Acta Medica Christiana” 7:2002 nr 1-4 s. 6-15.

„Nowy człowiek” w sakramencie małżeństwa. W: Homo novus. Red. A. J. Nowak, T. Paszkowska. Lublin 2002 s. 287-300.

Konkubinat. W: Encyklopedia katolicka. T. 9. Red. B. Migut [i in.]. Lublin 2002 kol. 645-647.

Katolisen moraaliopin teologiset perusteet kiertokirjeen „Veritatis Splendor” valossa: Kristuksen ja Kristuksessa [Teologiczne podstawy moralności chrześcijańskiej w ujęciu encykliki «Veritatis Splendor»: Z Chrystusem i w Chrystusie]. „Fides” 65:2002 nr 1 s. 7, 10.

Katolisen moraaliopin teologiset perusteet kiertokirjeen „Veritatis Splendor” valossa: Laki ja vapaus [Teologiczne podstawy moralności chrześcijańskiej w ujęciu encykliki „Veritatis Splendor”: Prawo i wolność]. „Fides” 65:2002 nr 2 s. 7, 10.

Katolisen moraaliopin teologiset perusteet kiertokirjeen „Veritatis Splendor” valossa: Omatunto ja totuus [Teologiczne podstawy moralności chrześcijańskiej w ujęciu encykliki „Veritatis Splendor”: sumienie i prawda]. „Fides” 65:2002 nr 3 s. 7.

 

2003

Józef Wróbel – katolisen kirkon uskollinen poika [Józef Wróbel – wierny syn Kościoła: wywiad]. „Etsijä” 1908:2003 nr 1 s. 13-15.

Komórki macierzyste: nadzieje i troski. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 3 s. 113-129.

Stammzellen: Hoffnungen und Sorgen. W: Ethisch relevante Techniken der Biologen. Symposium Osteuropäischer Moraltheologen. Red. A. Laun, A. Marcol. Opole 2003 s. 107-118.

Kiertokirje „Ecclesia de Eucharistia” [Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”]. „Fides” 66:2003 nr 7 s. 10-11.

Z perspektywy Helsinek. „Pastores” 2003 nr 1(18) s. 138-142.

Kościół prężny. Z ks. biskupem Józefem Wróblem SCJ, ordynariuszem Diecezji Helsinki rozmawia ks. Robert Nęcek. „Źródło” 2003 nr 7(581) s. 14-15.

Pelastavatko kondomit ihmisen HIV:lta? [Czy prezerwatywa może ocalić człowieka]. „Fides” 66:2003 nr 12 s. 15.

Antropologia ludzkiej płciowości: powołanie do życia w komunii prawdy i miłości. W: Ocalić obraz człowieka. Antropologiczne podstawy moralności. Red. Ks. P. Morciniec. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2003 s. 87-101.

Główne idee bioetyki inspiracji katolickiej. W: Notatki do ćwiczeń z etyki medycznej, czyli jak i po co odróżniać eutymię od eutanazji? Red. K. Marczewski. Lublin: Akademia Medyczna 2003 s. 63-71.

 

2004

Etyczne aspekty technik biomedycznych opartych na komórkach macierzystych. „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 2003-2004 nr 1 s. 76-85.

U źródeł myśli bioetycznej Jana Pawła II w 25-lecie pontyfikatu. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 3 s. 22-42.

Auf dem Weg zur moralisch-spirituellen Schönheit. Gewissen und christliche Vollkommenheit. W: Unitas Visibilis. Studia oecumenica in honorem Eero Huovinen Episcopi Helsingiensis. Red. J. Jolkkonen [i in.]. Helsinki: Luther-Agricola-Gesellschaft 2004 s. 240-252.

Kult III, b: Aspekt teologiczny. W: Encyklopedia Katolicka. T. 10. Red. E. Ziemann. Lublin 2004 kol. 187.

Lekarska etyka. W: Encyklopedia Katolicka. T. 10. Red. E. Ziemann. Lublin 2004 kol. 702-709.

Lekarz. W: Encyklopedia Katolicka. T. 10. Red. E. Ziemann. Lublin 2004 kol. 709-712.

Kościół katolicki w Finlandii. „Studia Bobolanum” 2004 nr 3 s. 5-18.

 

2005

Über den Sinn der Geschichte. W: K. Vuorela. Vuosi vuodelta. Katolisen kirkon vaiheita Suomessa reformaation jälkeen. Helsinki 2005 s. 9-12 (tekst fiński: Historian merkityksestä. W: tamże s. 5-8).

Evankeliset neuvot sääntökuntamaallikon elämässä [Rady Ewangeliczne w życiu osób świeckich]. „Fides” 67:2005 nr 7 s. 6-7.

Czy człowiek musi się zmagać ze swoimi genami? „Horyzonty Wychowania” 4:2005 nr 7 s. 81-100.

Katolisen kirkon katekismus: mitä minun tulee uskoa, mitä tehdä? [Katechizm Kościoła Katolickiego: co powinienem wierzyć i co czynić]. „Fides” 68:2005 nr 9 s. 3-4.

Bioetyka. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s. 84-87.

Lekarska etyka. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s. 285-288.

Zdrowie. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s. 597-599.

Życie – wartość życia. W: Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s. 605-608.

AIDS: wyzwanie moralne dla człowieka i całej rodziny ludzkiej. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 3 s. 71-88.

Małżeństwo chrześcijańskie w refleksji teologicznej od Ojców Kościoła do Soboru Watykańskiego II. Szkic historyczny. W: Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 283-306.

 

2006

Inwieweit muss der Mensch gegen seine Gene ankämpfen. W: Ego sum qui sum. Festschrift für Jouko Martikainen. Red. T. Martikainen. Åbo: Painosalama Oy 2006 s. 173-186.

Zur Anthropologie der menschlichen Sexualität. Berufung zur gegenseitigen Hingabe in Wahrheit und Liebe. „Forum Katholische Theologie“ 22:2006 z. 2 s. 117-126.

Vatikaanin toinen kirkolliskokous ekumeenisten kirkolliskokousten joukossa [Drugi Sobór Watykański na tle soborów ekumenicznych]. ”Fides” 69:2006 nr 11 s. 6-7.

Jana Pawła II "Księga Życia". Podstawowe aspekty chrześcijańskiego orędzia o ludzkim życiu. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 s. 5-23.

Małżeństwo III: W Kościele katolickim. A: Aspekt dogmatyczny. 1: Ujęcie historyczne [część]. W: Encyklopedia katolicka. T. 11. Red. E. Ziemann. Lublin: TNKUL 2006 kol. 1064-1066.

Małżeństwo III: W Kościele katolickim. B: Aspekt moralny. W: Encyklopedia katolicka. T. 11. Red. E. Ziemann. Lublin: TNKUL 2006 kol. 1068-1080.

 

2007

Reliikit – teologinen ja liturginen merkitys. „Näköala-Utsikt” 2007 nr 1 s. 9-10.

Eklezjalny wymiar troski o zdrowie człowieka. W: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznice urodzin. Red. I.S. Ledwoń [i in.]. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 1045-1062.

Toivo maailman uusiutumisesta. Caritas- ja diakonia-avun välttämättömyys. W: Anno Domini 2007. Diakoniatieteen vuosikirja. Red. M. Lahtinen, T. Pohjolainen, T. Toikkanen. Lahti: Lahden diekonian instituutti 2007 s. 22-27.

Małżeństwo w dokumentach Soboru Trydenckiego. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 3 s. 61-81.

 

2008

Katolinen sotilassielunhoito osana rauhan puolustamista. W: Rauhan asialla 1918-2008. Puolustusvoimien kirkollinen työ 90 vuotta. Red. H. Niskanen, V. Palola. Helsinki – Jyväskylä: Minerva 2008 s. 115-131.

Kościół imigrantów i dialogu. Rozmowa [Marcina Trepczyńskiego] z bp. Józefem Wróblem, nowym biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej. „Wiadomości KAI” 2008 nr 29(850) s. 16-18.

Duszpasterstwo w diasporze. Wymiar praktyczny na przykładzie Kościoła katolickiego w Finlandii. W: Wrażliwe sumienie wobec nowych wyzwań duszpasterskich. Red. J. Popławski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 s. 109-129.

Medycyna. W: Encyklopedia katolicka. T. 12. Red. E. Ziemann. Lublin: TNKUL 2008 kol. 404-418.

Medyczna etyka. W: Encyklopedia katolicka. T. 12. Red. E. Ziemann. Lublin: TNKUL 2008 kol. 420-432.

Psychoterapia a doświadczenie moralne człowieka. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 3 s. 121-138.

Czy obronimy katolicka naukę o moralności małżeńskiej? Refleksje nad aktualnością przesłania encykliki „Humanae vitae” w czterdziesta rocznice jej ogłoszenia. „Teologia i moralność” 2008 t. 4 s. 81-105.

 

2009

Diaspora jako kategoria biblijna, teologiczna i eklezjalna. W: In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława Bartnika. T. I. Lublin 2009 ss. 385-398.

Duszpasterstwo polonijne w Finlandii. W: Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce. Red. M. Zając. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 21-38.

Etyczne podstawy posługi lekarza rodzinnego. W: Gaudium in litteris. Księga jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa. Red. S. Janeczek, W. Bajor, M. Maciołek. Lublin 2009 ss. 453-467.

Moralne systemy. W: Encyklopedia katolicka. T. 13. Red. E. Gigilewicz. Lublin: TNKUL 2009 kol. 254.

Moralnosc. II. Aspekt teologiczny. W: Encyklopedia katolicka. T. 13. Red. E. Gigilewicz. Lublin: TNKUL 2009 kol. 256–259.

Mulieris dignitatem. W: Encyklopedia katolicka. T. 13. Red. E. Gigilewicz. Lublin: TNKUL 2009 kol. 483–484.

Prokreacja technicyzowana – wyzwania etyczne. „Roczniki Teologii Moralnej” 1:2009 s. 183–202.

Współczesne wyzwania moralne z perspektywy katolickiej, czyli o godności człowieka w kontekście problemów społecznych i biomedycznych. W: Ekumenia a współczesne wyzwania moralne. Red. T. Kałużny, Z. Kijas. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009 s. 15-38.

Żywa więź miedzy wiara i moralnością. W: Ekumenia a współczesne wyzwania moralne. Kraków 2009 s. 155-159.

 

2010

Problematyka bioetyczna w obrębie psychologii i psychiatrii. „Roczniki Teologii Moralnej” 2(57):2010 s. 67–90.

Wychowanie seksualne z perspektywy nauczania Magisterium Kościoła katolickiego. W: Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole. Red. K. Glombik. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2010 s. 133-152.

Zagadnienia bioetyczne w duszpasterstwie. „Wiadomosci Archidiecezjalne” 78:2010 s. 320–332.

Zagadnienia bioetyczne w duszpasterstwie. „Currenda” 160:2010 z. 2 s. 285–297.

Zwierzęta i ich prawa. W: Prawa człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 79-103.

 

2011

Transpozycje płci: andromimeza, transwestytyzm, transseksualizm. „Nasz Dziennik” 2011 nr (28.10.2011) s. 16-17

Encyklika Leona XIII Arcanum Divinae Sapientiae. Pierwsza encyklika o małżeństwie i rodzinie. W: Abyśmy się stali synami Bożymi. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Marianowi Graczykowi SDB w 70. rocznicę urodzin. Red. I. Mroczkowski, J.A. Sobkowiak. Warszawa: Wydawnictwo UKSW s. 267-292.

Antropologia we współczesnej refleksji bioetycznej, czyli o podstawach etycznych w biomedycynie. W: Bioetyka personalistyczna wobec wyzwań biomedycyny. Red. Z. Wanat. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2011 s. 11-30.

Les problèmes de langue et les termes dans la théologie morale et dans la bioéthique. „Roczniki Humanistyczne” 59:2011 z. 8 s. 107-124.

Dyskusja wobec problemu śmierci mózgowej człowieka – dawcy organów. Między biologią, biomedycyną i filozofią. „Roczniki Teologii Moralnej” 3(58):2011 s. 153-178.

 

2012

Sprawa życia i śmierci. Z ks. bp. dr. hab. prof. KUL Józefem Wróblem, kierownikiem Katedry Teologii Życia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II rozmawia Adam Kruczek. „Nasz Dziennik” 2012 nr 65(4300) (17.03.2012) s. 16-17.

„Casti connubii” – encyklika Papieża Piusa XI o małżeństwie i rodzinie. W: Omnia transeunt – Caritas Manet. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. H. Słotwińska, L. Pintal, M. Wyrostkiewicz. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012 s. 743-762.

Bioetyczny rys transseksualizmu. W: Współczesne oblicza seksualności. Red. K. Jeżyna, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 115-133.

Etyka lekarska, etyka medyczna, bioetyka. Próba metodologicznego rozróżnienia. „Roczniki Teologii Moralnej” 4(59):2012 s. 167-191.

 

2013

Teologicznomoralne założenia małżeństwa in fieri w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku. W: „Być bliżej Boga i człowieka”. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Pawłowi Góralczykowi SAC w 70. rocznicę urodzin. Red. S. Skobel. Łódź: Wyd. Biblioteka Instytut Teologiczny 2013 s. 199-217.

Sumienie. III. W teologii moralnej. W: Encyklopedia katolicka. T. 18. Red. E. Gigilewicz. Lublin: TNKUL 2013 kol. 1201-1202.

Syndereza, syntereza. W: Encyklopedia katolicka. T. 18. Red. E. Gigilewicz. Lublin: TNKUL 2013 kol. 1331.

Wymuszenia we współżyciu cielesnym i odpowiedzialność moralna przymuszonego. „Roczniki Teologii Moralnej” 5(60):2013 s. 139-155.

Projekty przezwyciężenia procesu starzenia się człowieka z perspektywy biomedycznej, teologicznej i bioetycznej. W: Wiara i moralność. Argumentacja teologiczna we współczesnej debacie społecznej  – Glaube und Moral. Theologische Argumentation in der Gesellschaftlichen Debate der Gegenwart  [Colloquia Theologica nr 18]. Red. K. Glombik. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2013 s. 221-240.

 

2014

Dar z życia. „W drodze” 2014 nr 2(486) s. 35-45.

Bioetyczny rys encykliki Veritatis splendor Jana Pawła II. W: Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika Veritatis splendor Jana Pawła II po 20 latach. Red. J. Gocko SDB. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 s. 211-234.

Ciąża ektopowa z perspektywy bioetycznej. „Roczniki Teologiczne” 61:2014 z. 3 s. 117-133.

Zaśniad groniasty z perspektywy bioetycznej. W: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB. Red. J. Walkusz, M. Krupa. Lublin: Wyd. KUL 2014 s. 292-300.

Zabójstwo. II: W teologii moralnej. W: Encyklopedia katolicka. T. 20. Red. E. Gigilewicz. Lublin: TN KUL 2014 kol. 1146-1147.

Zdrowie. 4. Aspekt moralny. W: Encyklopedia katolicka. T. 20. Red. E. Gigilewicz. Lublin: TN KUL 2014 kol. 1330-1331.

Sprzeciw sumienia z perspektywy moralnej. „Nasz Dziennik” 2014 nr 253(5095) (30.10.2014) s. 15.

 

2015

Az agyhalálnak, mint a halál kritériumának megállapitása – Statement of Brain Death as a Criterion of Death. „A Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének Tudósitója – Proceedings of the Saint Luke’s Society of Hungarian Physicians” 2015 t. 32 nr 3 s. 106-118.

Antropologiczne implikacje sztucznej prokreacji. „Roczniki Teologiczne” 62:2015 z. 3 s. 77-100. 

Marriage and Family as the Issue of High Importance for the Human Life in the Light of the Charter of the Rights of the Family and the Encyclical Letter Evangelium vitae. W: The Value and Quality of Life in Transdisciplinary View. Red. J. Bartoszek. Tarnów: Biblos 2015 s. 127-145.

Małżeństwo i rodzina miejscem szczególnej troski o ludzkie życie w świetle Karty Praw Rodziny i encykliki Evangelium vitae. W: Wartość i jakość życia w ujęciu transdyscyplinarnym. Red. J. Bartoszek. Tarnów: Biblos 2015 s. 107-125.

 

2016

Hirntodbestimmung als Todeskriterium. „Studia Moralia” 2016 nr 1(54) s. 121-135.

Sumienie jako fundament godności i wolności człowieka w kontekście jego społecznej odpowiedzialności. „Roczniki Teologiczne” 63:2016 z. 3 s. 89-106.

Transseksualizm z perspektywy eklezjalnej. „Family Forum”  6:2016 s. 113-136.

Prawo kościelne w świetle refleksji teologicznomoralnej. „Sympozjum” 20:2016 nr 2(31) s. 121-147.

Etyczno-społeczne podstawy przesłania encykliki Laudato si papieża Franciszka. „Teologia dogmatyczna” 2016 t. 11 s. 21-42.

 

2017

Filozoficzno-teologiczny i eklezjalny kontekst poszukiwań bioetyków katolickich. „Sympozjum” 21:2017 nr 1(32) s. 107-140.

Poczęcie człowieka i status jednokomórkowej zygoty z perspektywy bioetyki katolickiej. „Roczniki Teologiczne” 64:2017 z. 3 s. 79-92.

Human Conception and the Status of Single-Celled Human Zygote from the Perspective of Catholic Bioethics. „Roczniki Teologiczne” (English version) 64:2017 z. 3 s. 61-74.

Niepłodność i możliwości jej przezwyciężenia z perspektywy bioetyki katolickiej. „Sympozjum” 21:2017 nr 2(33) s. 115-138.

Stanowisko episkopatów Niemiec i Polski wobec masowego napływu migrantów. „Teologia i Moralność” 12:2017 nr 1(21) s. 73-93.

 

2018

Bioethical Foundations. W: Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church. Red. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 s. 121-140.

Preselekcja płci dziecka z perspektywy bioetyki katolickiej. „Roczniki Teologiczne” 65:2018 z. 3 s. 81-99.

 

2019

Etyczny wymiar ryzyka w sporcie. „Roczniki Teologiczne” 66:2019 z. 3 s. 129-146.

 

2020

Bioetyczny i teologicznomoralny wymiar zamrażania ludzkich embrionów. „Roczniki Teologiczne” 67:2020 z. 3 s. 75-103.

Rezygnacja z terapii daremnej w oświadczeniu pro futuro. Stanowisko bioetyki katolickiej. W: Oświadczenie pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny. Red. M. Machinek, M. Prusak, T. Zadorożny. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2020 s. 135-160.

Tożsamość bioetyki katolickiej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2020 ss. 292.

 

 

Życiorys

 

Wygłoszone referaty


Promotor prac magisterskich

 

Promotor rozpraw doktorskich

Autor: Piotr Kieniewicz
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2021, godz. 11:01 - Krzysztof Smykowski