Na podstawie Zarządzenia Rektora KUL z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie trybu organizacji i przeprowadzania sesji egzaminacyjnej i egzaminów dyplomowych w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-Cov-2 egzaminy licencjackie i magisterskie odbywać się będą w formie zdalnej. 

Najważniejsze kwestię: 

Egzaminy dyplomowe przeprowadza się w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student i komisja uczestniczą w egzaminie w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Office 365 Microsoft Teams.

 

Egzamin dyplomowy w formie zdalnej odbywa się na wniosek studenta skierowany drogą elektroniczną do dziekana wydziału za pośrednictwem kierującego pracą.  Wniosek

 

Student wysyła skan wypełnionego wniosku do promotora (ze swojej skrzynki @student.kul.pl na adres mailowy promotora @kul.pl), następnie promotor przesyła skan podpisanego przez siebie wniosku studenta na adres  sekretariatu wydziału (na e-mail: wnit@kul.pl ).


Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej zobowiązany jest do umieszczenia wersji elektronicznej pracy dyplomowej na swoim koncie na platformie e-kul oraz do przesłania drogą elektroniczną (ze swojej skrzynki @student.kul.pl) do sekretariatu wydziału (na e-mail: wnit@kul.pl ) następujących dokumentów:
1) oświadczenia potwierdzającego samodzielność wykonania pracy;
2) oświadczeń dotyczących:
a) monitorowania kariery zawodowej absolwenta;
b) przesyłania informacji promocyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
c) udzielenia bezterminowej licencji o charakterze nieodpłatnym na udostępnienie pracy dyplomowej w Archiwum Uniwersyteckim.

 

Pracę dyplomową student musi umieścić na platformie e-kul na kilka dni przed wyznaczonym terminem dopełnienia formalności (dokładną liczbę dni należy uzgodnić bezpośrednio z promotorem). Dopiero po wgraniu pracy, promotor może przeanalizować ją za pomocą programu antyplagiatowego JSA, wygenerować raport, zatwierdzić i dopuścić pracę do obrony, a student może wydrukować ww. oświadczenia.

 

Planowane terminy obron w Stalowej Woli: 

16 czerwca - dopełnienie formalności do 8 czerwca - prawo

22 czerwca - dopełnienie formalności do 15 czerwca - pedagogika

23 czerwca - dopełnienie formalności do 15 czerwca - prawo

24 czerwca - dopełnienie formalności do 15 czerwca - prawo

26 czerwca - dopełnienie formalności do 17 czerwca - pedagogika

29 czerwca - dopełnienie formalności do 22 czerwca  - inżynieria środowiska

 

Jako termin dopełnienia formalności należy rozumieć przesłanie na adres mailowy sekretariatu wydziału skanu oświadczeń przez studenta oraz skanu wniosku o dopuszczenie do obrony przez promotora. 

 

Po dopełnieniu wszystkich formalności przez studenta, przewodniczący komisji tworzy w kalendarzu w usłudze Microsoft Teams wydarzenie pt. „Egzamin dyplomowy [imię i nazwisko, numer albumu studenta], na które zapraszani są w roli wymaganych uczestników student oraz członkowie komisji. Uczestnicy zobowiązani są do potwierdzenia otrzymania zaproszenia drogą elektroniczną. 

 

Kwestie techniczne obrony zdalnej:

1) podczas egzaminu muszą być włączone kamery i mikrofony wszystkich osób uczestniczących w egzaminie (studenta i trzech członków Komisji);
2) student udostępnia cały pulpit swojego komputera członkom Komisji. Udostępniany pulpit może zawierać jedynie prezentację pracy dyplomowej zajmującą co najmniej 90% powierzchni ekranu.
3) w czasie trwania całego egzaminu na pulpicie komputera studenta może znajdować się jedynie prezentacja pracy i ewentualnie aplikacje z nią związane. Prezentowany podczas prezentacji pulpit może być jedynym ekranem, z którego student korzysta podczas egzaminu.

 

Jeżeli student nie ma dostępu do narzędzi umożliwiających przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym, może skierować wniosek do Dziekana Wydziału o udostępnienie pomieszczenia wraz z odpowiednim sprzętem na terenie Uczelni.  

 

Przed odbiorem dyplomu ukończenia studiów student, który przystąpił do egzaminu w trybie zdalnym, składa w sekretariacie wydziału:
1) jeden egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony dla Archiwum Uniwersyteckiego (wydruk dwustronny, począwszy od spisu treści, w miękkiej okładce o klejonym grzbiecie);
2) oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4), których skan przesłał do sekretariatu wydziału przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.

 

 

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2020, godz. 13:15 - Małgorzata Wolak