dr Krzysztof Ciepliński

Ciepliński, K. M, Karkut-Rzondtkowska, J. (2019). Significant events during a psychodrama and action methods based experiential group training for psychology students. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie,1, 153-165.https://doi.org/10.1007/s11620-019-00480-w.
Ciepliński, K. M., Bielańska, A. (2018). Przedmowa do wydania polskiego [Preface to the Polishedition]. In Ch. Stadler (translated by I. Kowal), Psychodrama w teorii i praktyce [Psychodrama. Theory and Practice] (pp. 11-14). Eneteia.
Ciepliński, K. M. (2017). Psychologia i psychoterapia wobec wolności. [Psychology and Psychotherapy towards Freedom]. Eneteia.
Ciepliński, K. M. (2017). „Psychotherapy works... but not in my case”. A case study of change process during long-term client contribution oriented integrative psychotherapy”, Psychoterapia, 182(3), 43-55.http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_3_2017/ENGver43Cieplinski_Psychoterapia_3_2017.pdf
Ciepliński, K. & Krall, J. (Eds.) (2017). Research Methodology in Psychodrama and Action Methods. FEPTO Research Committee Meeting Report, 1-31. http://www.fepto.com/wp-content/uploads/Skopje-FEPTO-RCM-2017-final-report.pdf
Ciepliński, K. & Krall J. (Eds.) (2016, March). Research, Theory and Practice in Dialogue, FEPTO News, 16(1), 27-28.http://www.fepto.com/wp-content/uploads/FN-16.1.pdf
Ciepliński, K. M. (2016, May). Effects and change process in psychodrama group training for psychology students – model and first outcomes. In K. M. Ciepliński & J. Krall (Eds.), Research, Theory and Practice in Dialog (FEPTO Research Committee Meeting Report, 25-28 February 2016).Deaconess Institute. http://www.fepto.com/wp-content/uploads/Helsinki-RCM-report.pdf
Ciepliński, K. M., Krall, J. (Eds.) (2016, May). Research, Theory and Practice in Dialog (FEPTO Research Committee Meeting Report, 25-28 February 2016). Deaconess Institute. http://www.fepto.com/wp-content/uploads/Helsinki-RCM-report.pdf
Ciepliński, K. M. (2015, September). Impasse - How to provoke change? Two cases demonstrating the use of psychodrama in the process of integrative psychotherapy [Conference presentation abstract]. Eighth European Conference on Psychotherapy Research, Klagenfurt, Austria.
Ciepliński, K. M. (2015). Impasse – How to provoke change? Two cases demonstrating the use of psychodrama in the process of integrative Psychotherapy, Networking and dissemination of psychodrama research in Europe - Research presented at the SPR Conference, FEPTO.NEWS. FN 15.3. Electronic Newsletter of the Federation of European Psychodrama Training Organisations, December 2015 (p.37). http://www.fepto.com/wp-content/uploads/FN-15.3..pdf
Krall J., Ciepliński, K. M. (2015). Research Committee Report, Research Networks and Cooperation, Facilitating applied psychodrama research, FEPTO.NEWS. FN 15.3. Electronic Newesletter of the Federation of European Psychodrama Training Organisations,. December, 2015 (pp. 13-15).http://www.fepto.com/wp-content/uploads/FN-15.3..pdf
Krall, J., Ciepliński, K. M. (2015, December). Research Networks and Cooperation – Facilitating applied psychodrama research, FEPTO News, 15(3), 11-12. http://www.fepto.com/wp-content/uploads/FN-15.3.pdf
Ciepliński, K. M. (2014). Psychosomatyka i praca z ciałem w ujęciu psychodramy [Psychosomatics and Work with the Body in Psychodrama]. Sztuka Leczenia, 1-2, 35-36.
Ciepliński, K. M. (2014). Psychosomatyka i praca z ciałem w ujęciu psychodramy [Psychosomatics and Work with the Body in Psychodrama]. In L. Szewczyk, A. Kulik (Eds.), Problemy psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości (pp. 195-203). Proqurat.
Ciepliński, K. M. (2012). Hasło: Psychoterapia [Encyclopedia record of Psychotherapy description]. In Encyklopedia Katolicka (Vol. 16). TN KUL: Lublin.
Ciepliński, K. M. (2011). Interwencje wsparte empirycznie w praktyce psychoterapii [Empirically Supported Interventions in Psychotherapy Practice].  Roczniki Psychologiczne, 14(1), 27-33.
Ciepliński, K.M. (2010). Wskazania, zasady i możliwości korzystania z pomocy psychoterapeutycznej [Indications, rules and possibilities of using psychotherapeutic help]. Roczniki Nauk o Rodzinie,2(57), 95-108.
Ciepliński, K. M. (2010). Existenciálne aspekty integralnej psychoterapeutickej praxe. [Existential aspects of an integral psychotherapeutic practice]. In E. Nanistovai P. Fotta (Eds.), Existencialne vyznamne hodnoty v osobnom, spolocenskom a kulturnom kontente (pp. 238-248).Trnavská univerzita.
Ciepliński, K. M., Popielski, K. (2008). Zagadnienie ludzkiej wolności w ujęciu wybranych współczesnych polskich teoretyków myśli psychologicznej [The Issue of Human Freedom in the Terms of Selected Contemporary Polish Psychology Theoreticians]. In K. Popielski (Ed.), Wartości dla życia (pp.473-483). Wydawnictwo KUL.
Ciepliński K. M.(2001). Wolność jako kategoria psychologiczno-egzystencjalna [Freedom as an Existential Psychological Category]. In K psychologii osobneho subjektu. Podmiot-osoba. W kierunku psychologii podmiotu-osobowego. II sympozjum Polsko-Słowackie. Trnava-Lublin 2001 (pp. 27-35).Trnavska univerzita.
Ciepliński K. M.(1997). Rola wartości w profilaktyce autodestrukcji, [The Role of Values for Profilaxis Self-destructive Behaviours]. In P. Oleś (Ed.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości (pp. 301-315). RW KUL.

 

dr Natalia Kajka

Kajka N., Szymona K. (2014): Terapia ADHD. Trening sukcesu w pracy z dzieckiem nadpobudliwym.Lublin, Wydawnictwo Czelej.

Kajka, N. (2015): Trening sukcesu w pracy z dzieckiem z ADHD. Głos - Język - Komunikacja 2 . A. Myszka, E. Oronowicz - Kida (red.), Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowski, s 96-105.

Kulik,A., Kajka,N. (2016) : Ekspresja emocji a subiektywny stan zdrowia. Regulacyjna rola oceny kontrolnej u kobiet. Seminare t.37, nr1, s.67-80.

Kajka, N. (2017). Uwarunkowania rozwoju społeczno- emocjonalnego dziecka z ADHD w środowisku szkolnym. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2/2017, s.11-17.

Kajka, N. (2018). Trudności w nauce czytania i pisania dzieci z ADHD. Szkoła Specjalna 3/2018, 212-218.

Kajka, N. (2019). The influence of metacognitive training on the improvement of working memory in children with ADHD. Curr Probl Psychiatry; 20(3), 217-227.

 

dr Agata Poręba-Chabros 

Poręba-Chabros, A., Mamcarz, P., Jurek, K. (2020). Social support as a moderator between the perception of the disease and stress level in lung cancer patients. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. doi:10.26444/aaem/123099

Poręba, A., Wojciechowska, K. (2016). Rola psychologa w pracy na oddziale transplantologii - psychologiczne wymiary cierpienia. W: M. Rajewska, P. Szczepańczyk (red.), Cierpienie i różne jego aspekty (ss. 156-176). UNITAS.

Poręba, A., Wójcik, M. (2015). Poczucie sensu życia a postawy wobec śmierci personelu służby zdrowia oddziału medycznego. Humanum, 19(4), 163-170.

Wójcik, M., Poręba, A. (2015). Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w nasileniu myślenia magicznego. Studia Społeczne, 12(1), 95 -105.

Autor: Agata Poręba-Chabros
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2021, godz. 18:49 - Agata Poręba-Chabros