Prezentacja syntezy dziejów KULPrezentacja trzytomowej syntezy dziejów KUL, zatytułowanej „Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018",  która miała miejsce 22 czerwca, była jednym z ostatnich punktów obchodów Święta Patronalnego uniwersytetu w 2020 roku. Publikacja została przygotowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia uniwersytetu. Została oparta na szerokiej gamie materiałów źródłowych i przedstawia dzieje KUL poprzez pryzmat kadencji kolejnych rektorów. Z całą pewnością nie wyczerpuje jednak zagadnienia i będzie stanowić punkt wyjścia do kolejnych, bardziej szczegółowych badań.

 

Monografia ujmuje historię naszego Uniwersytetu w porządku chronologicznym. Prace nad nią rozpoczęły się już pod koniec 2015 roku. Tom pierwszy, pod redakcją ks. dr. hab. Grzegorza Bujaka, obejmuje okres międzywojenny i czas II wojny światowej (1918-1944). Tom drugi, pod redakcją dr hab. Agata Mirek, prof. KUL, ukazuje dzieje uniwersytetu w rzeczywistości komunistycznej (1944-1989), a tom trzeci, autorstwa dr hab. Jarosława Rabińskiego, prof. KUL, prezentuje najnowszą historię uczelni w warunkach wolnego, demokratycznego państwa polskiego. Autorami poszczególnych rozdziałów są nie tylko pracownicy KUL i IPN, ale także innych ośrodków naukowych (m.in. UMCS, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie czy Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Publikacja została oparta o źródła pochodzące nie tylko z archiwum uniwersytetu, ale również IPN, a także archiwów państwowych i kościelnych, m.in. sekretariatu Prymasa Polski. Część z nich została wykorzystana po raz pierwszy.

 

Jak podkreślił Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński „Monografia stanowi ważny element obchodów jubileuszowych. Ufam, że stanie się przedmiotem refleksji nad rolą i znaczeniem KUL na przestrzeni stu lat jego istnienia, a także będzie punktem wyjścia dla kolejnych, pogłębionych badań”. Z kolei dyrektor lubelskiego oddziału IPN Marcin Krzysztofik zwrócił uwagę, że KUL jest jedyną uczelnią w Polsce, która z własnej inicjatywy i w kompleksowy sposób zmierzyła się ze swoją historią w okresie komunizmu: „KUL nie musi się wstydzić swojej historii, bo z okresu PRL wyszedł obronną ręką”.

 

Fotorelacja

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2020, godz. 17:00 - Leszek Wojtowicz