x_narecki-tk-20200901-001 dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

 

Urodził się 26 maja 1956 r. w Gołębiu (woj. lubelskie). Od 1971 do 1975 uczęszczał do klasy humanistycznej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach. W latach 1975-1980 odbył studia w Sekcji Filologii Klasycznej KUL, uwieńczone tytułem magistra na podstawie pracy magisterskiej pt. Obrazowanie w zachowanych fragmentach Heraklita z Efezu. Bezpośrednio po ukończeniu studiów zatrudniony (od 1.10.1980) w I Katedrze (Greckiej) Filologii Klasycznej KUL. Po odbyciu rocznego stażu mianowany na stanowisko asystenta w Sekcji Filologii Klasycznej. Awans na stanowi­sko starszego asystenta uzyskał w 1984 r. W grudniu 1988 r. obronił pracę doktorską (napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. H. Podbielskiego) pt. Heraklit z Efezu i jego nauka. Interpretacja zachowanych fragmentów. Od 1.10.1989 r. zajmował stanowisko adiunkta w Katedrze Filologii Klasycznej (Greckiej) KUL. W 2000 na podstawie rozprawy pt. Logos we wczesnej myśli greckiej oraz kolokwium habilitacyjnego Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Nauk Humanistycznych KUL o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa - filologii klasycznej. 1 października 2002 r. decyzją Senatu Akademickiego KUL został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego KUL. Od 2011 kieruje Katedrą Filologii Greckiej w Instytucie Literaturoznawstwa (wcześniej Instytucie Filologii Klasycznej) na Wydziale Nauk Humanistycznych.

W latach 2008-212 pełnił funkcję dziekana WNH (wcześniej, od 2002 był prodziekanem przez dwie kadencje). W latach 2012-2016 był prorektorem ds. studenckich. W latach 2004-2011 pełnił też funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Przysposobienia Obronnego oraz opiekuna Legii Akademickiej KUL, za co w r. 2014 otrzymał od Ministra Obrony Narodowej Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

Otrzymał kilka nagród Rektora KUL, m.in. nagrody zespołowe i indywidualne za przygotowanie procesu akredytacji i reakredytacji kierunku filologia klasyczna na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, udział w LFN, pracę na rzecz WNH, oraz nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej za monografię Logos we wczesnej myśli greckiej. W 2016 został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem  Zasługi – za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki. W 2020 otrzymał Medal Unii Lubelskiej – przyznany postanowieniem Prezydenta Miasta Lublin za dokonania, pracę zawodową i działalność społeczną, która wniosła znaczący wkład w rozwój Lublina, przede wszystkim z zakresie jego promocji w kraju i za granicą.

Przez wiele lat był redaktorem naczelnym serii "Roczników Humanistycznych". Obecnie pełni (od 2013) funkcję redaktora naczelnego zeszytu 9 „Sinologia” tychże "Roczników". Jest członkiem komitetów redakcyjnych i rad naukowych kilkunastu czasopism w Polsce i za granicą (m.in. członkiem Editorial Board czasopisma „Philotheos. International Journal for Philosophy and Theology”, a także: Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN (nieprzerwanie od 2012, w trzeciej już kadencji 2020-2023 jako wiceprzewodniczący tego Komitetu), Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

Poza pracą w KUL doświadczenia naukowe zdobywał również za granicą jako stypendysta lub stażysta w następujących ośrodkach uniwersyteckich: Nijmegen (Holandia), Paryż, Amsterdam, Leuven (Belgia).

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół myśli i greckiej terminologii filozoficznej (zwłaszcza przedsokratyków, Arystotelesa). Autor wielu publikacji poświęconych: Heraklitowi z Efezu, Parmenidesowi, Empedoklesowi oraz Arystotelesowi, w tym także haseł zamieszczonych w Encyklopedii Katolickiej i w Powszechnej Encyklopedii Filozofii.

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2020, godz. 14:21 - Grzegorz Tutak