Ogłoszenie z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia terminu wyborów

w Instytucie Psychologii

 

Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Wyborczego KUL zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. W związku z wygaśnięciem mandatu Senatora s. dr hab. B. Zarzyckiej, prof. KUL zwołuje się Radę Instytutu Psychologii celem wyboru do Senatu KUL przedstawiciela dyscypliny podlegającej ewaluacji jakości działalności naukowej na dzień 6 października 2020 roku.

  2. Głosowanie odbędzie się poprzez system teleinformatyczny w godzinach 7.00-20.00.

 

§ 2

  1. Kandydata do funkcji wymienionej w§ 1 można zgłaszać w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia wyznaczenia terminu Rady Instytutu, to jest do 29 września 2020 r. do godziny 15.00.

  2. Zgłoszenie kandydata następuje na piśmie, które należy złożyć w Sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych pokój C-342

  3. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko kandydata;

  2. określenie tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego kandydata;

  3. nazwę wydziału, instytutu i katedry lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której kandydat jest zatrudniony;

  4. pisemną zgodę osoby wskazywanej jako kandydat. skan__2020-09-15_09-55-31-452_0001

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2020, godz. 10:20 - Małgorzata Bąk