Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niewidomymi i słabowidzącymi.

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niewidomymi i słabowidzącymi.
Autor: Jacek Zadrożny

 

1. Przed studentami z niepełnosprawnością wzroku należy stawiać takie same wymagania jak przed innymi studentami, ponieważ zamierzają oni zdobyć wyższe wykształcenie, a to uczelnia odpowiada za uzyskany przez nich dyplom.

 

2. Należy dyskretnie zapytać studenta, jak dużo widzi i czy ma dla niego znaczenie miejsce, jakie zajmuje na sali, oraz jaka pomoc będzie mu potrzebna.

 

3. Nagrywanie zajęć jest często jedynym sposobem sporządzania notatek przez osoby niewidome. Zasadniczo prawo autorskie zezwala na nagrywanie zajęć, ale student powinien wykorzystywać je tylko do osobistego użytku.

 

4. Student może posługiwać się różnymi pomocami: notebookiem, maszyną brajlowska, notatnikiem, pomocami optycznymi, a nawet własnym oświetleniem. Publiczne zwracanie na to uwagi może go zniechęcić.

 

5. Studenci niewidomi i słabowidzący powinni otrzymać takie same informacje jak studenci widzący. Prowadzący zajęcia powinien głośno czytać to samo, co zapisuje na tablicy. Jeżeli jest to możliwe, warto dostarczyć materiały w postaci plików elektronicznych. Prezentacji rysunków, wykresów, diagramów powinien towarzyszyć ich słowny opis. W przypadku przedstawiania eksponatów, makiet, modeli student powinien mieć możliwość zapoznania się z obiektem za pomocą dotyku (jeśli jest to możliwe) lub obejrzeć go z bliska (student słabowidzący).

 

6. Koniecznym jest, by zadający pytanie precyzował słownie, do kogo je kieruje, ponieważ osoba niewidoma nie zareaguje ani na spojrzenie, ani na wskazanie palcem.

 

7. Informacje o wymaganej literaturze należy podawać ze znacznym wyprzedzeniem, ponieważ dla osób niewidomych dotarcie do niej jest bardziej skomplikowane i czasochłonne niż dla osób widzących.

 

8. Sprawdzanie wiedzy powinno przebiegać w sposób możliwie zbliżony do tego, jaki jest stosowany wobec studentów widzących. Dla osób słabowidzących należy przygotować testy używając dużej czcionki, a dla niewidomych – testy w formie elektronicznej (które mogą być wypełnione za pomocą komputera) lub w brajlu. Możliwa jest także zamiana formy pisemnej egzaminu na formę ustną z zachowaniem równoważnego sprawdzenia poziomu wiedzy.

 

Dodatkowe uwagi KUL CAN:

 

ad 5. Pracownicy KUL CAN mogą przygotować ogłoszenia w brajlu. Ogłoszenia mogą też być przekazywane drogą mailową bezpośrednio do studentów.
Przygotowując ogłoszenia do umieszczenia w gablotach zaleca się używanie czcionki ARIAL - jeśli to możliwe wielkości 16 pt. (czcionka Times New Roman jest trudniejsza do odczytania dla osób słabowidzących).

 

ad 7. Przygotowanie adaptacji ułatwi i przyspieszy bezpośredni kontakt wykładowców z uniwersyteckim Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych:


Miejsce: GG 329.
E-mail: centrum.niewidomi@kul.pl
Tel: 81 445 4331


Teksty do adaptacji powinny być przekazane z wyprzedzeniem. W miarę możliwości prosimy o dostarczanie tekstów oryginalnych (książek, artykułów) a nie kopii ksero. Teksty z ręcznymi notatkami i podkreśleniami utrudniają przygotowanie adaptacji.
Pracownicy KUL CAN mają możliwość wypożyczania książek z Biblioteki Głównej

 

ad 8. Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych może przygotować adaptacje testów w formacie dogodnym dla osoby niewidomej lub słabowidzącej. Adaptacje przekazywane są wykładowcy. Studentom z niepełnosprawnością wzroku przysługuje dodatkowy czas na wykonanie zadań pisemnych (50%). Istnieje możliwość zorganizowania egzaminu pisemnego w nadzorowanym pomieszczeniu KUL CAN. Rozwiązane testy student lub pracownik przekazuje wykładowcy bezpośrednio po jego zakończeniu w formie elektronicznej lub jako wydruk. Jeśli dla wszystkich studentów planowany jest egzamin pisemny, zastąpienie go egzaminem ustnym możliwe jest za zgodą niewidomego (słabowidzącego) studenta.

 

Dodatkowe informacje:

Biuro Osób z Niepełnosprawnością

tel: 81 445 3203

e-mail: bpsn@kul.pl 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona