Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej.
Wewnętrzny nabór uczestników trwa od 6 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r. do godz. 12.00.
Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdują się poniżej w treści ogłoszenia

Projekt pt. „Mistrzowie Dydaktyki” – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres trzech pierwszych semestrów w ramach studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich.

Zakwalifikowani przedstawiciele kadry akademickiej KUL otrzymają dofinansowanie na prowadzenie zajęć dodatkowych ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych za potrzeby tych zajęć. Dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (np. e-learning).

W związku z powyższym ogłasza się wewnętrzny nabór uczestników do udziału w projekcie od 6 listopada 2020 r. do 13 listopada 2020 r. do godz. 12.00.

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci nauczyciele akademiccy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) są zatrudnieni w uczelni, którą reprezentują;

2) posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na danym poziomie),

3) posiadają wiedzę w zakresie nowoczesnych metod kształcenia, w tym metody tutoringu.

Dodatkowym atutem nauczycieli akademickich będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu.

Zainteresowane osoby proszone są o uzupełnienie i przesłanie do 13 listopada 2020 r. do godz. 12.00 FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (do pobrania) będącego załącznikiem do Regulaminu wewnętrznej rekrutacji (do pobrania) do udziału w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki” - wdrożenie modelu tutoringu.

Formularze należy przesyłać formie skanu na adres mailowy: bogumila.pazur@kul.pl

Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji wewnętrznej sporządzona zostanie jedna oferta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs.

Osoba do kontaktu

Bogumiła Pazur

Dział Projektów Międzynarodowych

bogumila.pazur@kul.pl

tel. 445 32 41, CTW-19

Autor: Iwona Pietrzak
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2020, godz. 12:01 - Iwona Pietrzak