Celem zadania jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie zwiększenia świadomości o niepełnosprawnościach i dodatkowych potrzebach osób niepełnosprawnych, w zakresie dydaktyki inkluzyjnej - nauczania studentów/ek z niepełnosprawnościami w grupach z innymi studentami oraz w zakresie innowacyjnych kompetencji dydaktycznych, informatycznych i dydaktyki w języku obcym.

 

Planowane szkolenia:

  • Innowacyjne umiejętności dydaktyczne - 4 grupy - 15h/gr;
  • Deaf - TEFL Teaching English as a foreign language for deaf and hard of hearing students - 1 grupa - 30h;
  • Kurs Blended Learning PJM polskiego języka migowego - 1 grupa - 30h;
  • Kurs brajla - 1 grupa - 20h;
  • Przygotowywanie materiałów dydaktycznych w języku angielskim dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną - 1 grupa - 30h;
  • Przygotowywania tekstów spełniających standardy WCAG - 1 grupa - 24h.

 

Wskaźniki:

Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia 120 osób
Liczba przedstawicieli kadry uczelni objętych wsparciem w Programie w zakresie edukacji włączającej 120 osób
Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne 120 osób
Liczba przedstawicieli kadry uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej 120 osób
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 100 osób

 

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2021, godz. 16:15 - Agnieszka Głąb