Monografie naukowe

 1. Eksperymenty medyczne z wykorzystaniem zwierząt. Studium teologicznomoralne. Lublin: Wydawnictwo KUL 2017 ss. 210.
 2. Człowiek i zwierzętaSzkice teologicznomoralne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2020 ss. 118. 
 3. [Urszula Dudziak, Piotr Guzdek, Krzysztof Smykowski]. Protection of life - moral norms and their impementation. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2021 ss. 72.

 

Artykuły naukowe w czasopismach

 1. Hansa Ursa von Balthasara filozoficzna natura prawdy. „Studia Gdańskie” 2010 nr 27 s. 47-62.
 2. Implikacje filozoficznej natury prawdy w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara. „Studia Gdańskie” 2012 nr 31 s. 67-75.
 3. Zwierzęta jako przedmiot przedsoborowej myśli teologicznomoralnej. „Studia Bydgoskie” 8:2014 s. 77-88.
 4. Treści moralne w kaznodziejstwie w świetle Dyrektorium homiletycznego. „Warszawskie Studia Pastoralne” 10:2015 nr 3(28) s. 167-178.
 5. The Possibility of Conducting Experiments on Animals. Moral Theologian’s Reflections. „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13:2015 nr 2 s. 107-119.
 6. Wokół sporu o ubój rytualny. Między prawem do wolności religijnej a prawami zwierząt. „Roczniki Teologiczne” 62:2015 z. 3 s. 119-130.
 7. Zasada porządku miłości we współczesnej bioetyce. „Roczniki Teologiczne” 63:2016 z. 3 s. 123-135.

 8. Zagrożenia związane z pracą zawodową. Refleksje teologa moralisty. „Studia Ełckie” 18:2016 nr 3 s. 285-294.

 9. Sytuacja współczesnej rodziny w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. „Studia Bydgoskie” 10:2016 s. 105-113.

 10. Wykorzystanie zwierząt do celów edukacyjnych i rozrywkowych. Próba oceny teologicznomoralnej. „Roczniki Teologiczne” 64:2017 z. 3 s. 127-139.
  Using Animals for Education and Entertainment. Attempt at Theological and Moral Assessment. „Roczniki Teologiczne” (English version) 64:2017 z. 3 s. 109-120.
 11. Wybrane moralne aspekty prostytucji. „Sympozjum” 21:2017 nr 2(33) s. 139-150.
 12. Inspiracje i metoda filozoficzna w teologii Hansa Ursa von Balthasara. „Studia Ełckie” 19:2017 nr 4 s. 391-399.
 13. Człowiek i zwierzęta towarzyszące. Refleksje teologa moralisty. „Verbum Vitae” 2017 nr 32 s. 445-460.

 14. Theological and Moral Aspects of Vegetarianism. „Rocznik Teologii Katolickiej” 16:2017 nr 1 s. 53-64.

 15. Polowanie na zwierzęta w świetle podstawowych zasad teologii moralnej. „Studia Bydgoskie” 11:2017 s. 225-236.

 16. Nowe przepisy dotyczące doświadczeń na zwierzętach. Najważniejsze zmiany i próba oceny. „Studia Ecologiae et Bioethicae” 15:2017 nr 2 s. 41-48.

 17. Działalność i postulaty organizacji Catholic Concern for Animals. „Studia Ecologiae et Bioethicae” 15:2017 nr 3 s. 61-67.

 18. Propozycje zmian w przepisach dotyczących ochrony zwierząt. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej. „Roczniki Teologiczne” 65:2018 z. 3 s. 119-132.
 19. Ecological Conversion and Its Pastoral Ministry as a Stipulation for True Reconciliation. „Rocznik Teologii Katolickiej” 17:2018 nr 1 s. 7-17.

 20. Czy chrześcijanie mogą narzucać” swoje prawa ludziom mającym inny światopogląd. Uwagi na marginesie debaty społecznej w Polsce. „Sympozjum” 22:2018 nr 2(35) s. 199-209.
 21. Zwierzęta w publikacjach polskich myślicieli katolickich I połowy XX wieku. „Medycyna Weterynaryjna” 75:2019 nr 1 s. 59-62.
 22. Kształtowanie się świadomości obowiązków człowieka wobec zwierząt w podręcznikach teologii moralnej przełomu XIX i XX wieku. „Medycyna Weterynaryjna” 76:2020 nr 1 s. 59-62.
 23. Zależność przedsoborowej myśli teologicznomoralnej od refleksji prawnej i prawnokanonicznej. Analiza na podstawie kwestii relacji człowieka do zwierząt. „Teologia i Moralność” 15:2020 nr 2(28) s. 163-170.

 

Rozdziały w monografiach naukowych

 1. Podstawowe zasady ekologii ludzkiej. Refleksje teologa moralisty w oparciu o nauczanie Jana Pawła II i Benedykta XVI. W: Człowiek z perspektywy religii, rodziny i szkoły. Red. H. Czakowska, M. Kuciński. Bydgoszcz: Wydawnictwo KPSW 2013 s. 133-143.
 2. Teologicznomoralne aspekty ruchu drogowego. W: Idea wielokulturowości jako wyzwanie. Dyskurs religijny, kulturowy i społeczny. Red. H. Czakowska, M. Kuciński. Bydgoszcz: Wydawnictwo KPSW 2015 s. 167-178.
 3. Poronienie z perspektywy teologicznomoralnej. W: Prawa poczętego pacjenta. Zagadnienia interdyscyplinarne, teoria i praktyka. Red. B. Kmieciak. Warszawa: Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris 2018 s. 111-118.
 4. Theological-Moral Foundations. W: Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church. Red. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 s. 74-81.
 5. Współczesny rozwój technologii medycznych wyzwaniem dla etyki. W: Dialog wielokulturowości i prawda. Red. H. Czakowska, M. Kuciński. Bydgoszcz: Wydawnictwo KPSW 2018 s. 329-336.
 6. Działania szkół wyższych i instytucji finansujących naukę na rzecz etyki badań z udziałem ludzi. W: Crux ave spes unica. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi dr. Janowi Tyrawie z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 30 rocznicy sakry biskupiej. Red. G. Barth. Bydgoszcz: Pejzaż 2018 s. 885-890.
 7. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w posoborowej liturgii Kościoła. W: Uwierzyliśmy miłości… Księga pamiątkowa XV Inauguracji Roku Akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej ofiarowana bp. Janowi Tyrawie. Red. M. Puziak. Bydgoszcz: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej 2018 s. 137-146.
 8. Szacunek dla ciała osoby ludzkiej. Spojrzenie teologa moralisty. W: Wybrane zagadnienia z medycyny spersonalizowanej. Red. P.T. Goliszek, A. Kiciński, J. Kocki. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2019 s. 65-77.
 9. Obrona życia ludzkiego w Kościele katolickim - wymiar instytucjonalny. W: Instytucjonalny wymiar ochrony życia. Red. U. Dudziak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2019 s. 25-33.

 

Hasła encyklopedyczne

 1. Kongres Teologów Polskich. W: Encyklopedia 100-lecia KUL. Red. E. Gigilewicz [i in.]. T. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 s. 535-536.

 

Artykuły popularnonaukowe

 1. Kryzys współczesnego człowieka. „Tygodnik Bydgoski” 2017 nr 1(1) (19.01.2017) s. 5. 

 

Recenzje

 1. Rec.: Duch Święty w naszej codzienności. Red. K. Guzowski, G. Barth. Lublin 2010. „Studia Gdańskie” 2010 nr 27 s. 401-403.
 2. Rec.: M. Pokrywka. Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny. Lublin 2010. „Studia Bydgoskie” 5:2011 s. 388-392.
 3. Rec.: Eberhard Schockenhoff, Etyka życia. Podstawy i nowe wyzwania, tłum. K. Glombik, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2014, ss. 611. „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13:2015 nr 2 s. 143-146.
 4. Rec.: P. Marzec, Naprotechnologia. Nowoczesna troska o płodność. Ujęcie teologicznomoralne, Tarnów 2015, ss. 251. „Studia Bydgoskie” 9:2015 s. 304-307.
 5. Rec.: Szkodliwość doustnej antykoncepcji hormonalnej, red. D.Ł. Jaraczewska, Warszawa 2015, ss. 235. „Studia Bydgoskie” 10:2016 s. 338-340.

 6. Rec.: Artur Hącia. Psychiatra i jego misja w nauczaniu Kościoła, Lublin: Poligrafia Salezjańska 2017, ss. 449. W: Wtajemniczenie chrześcijańskie. Red. G.M. Baran, J. Królikowski, P. Łabuda. Tarnów: Biblos 2018 s. 626-628.
 7. Wokół sporu o prawa zwierząt. Rec.: Elżbieta Buczek, Michał Jóźwiak, Eksperymenty na zwierzętach. Czy istnieją „prawa zwierząt”? Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2018, ss. 95. „Roczniki Teologiczne” 66:2019 z. 3 s. 184-186.
   

 

Sprawozdania

 1. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Etyka i ekonomia w świetle nauczania Benedykta XVI” Bydgoszcz, 10-12 czerwca 2012 r. „Roczniki Teologii Moralnej” 4(59):2012 s. 247-251.
 2. Nowy ateizm – nowa ewangelizacja. Rozmowy o moralności na dziedzińcu pogan. Relacja z ogólnopolskiego spotkania naukowego Stowarzyszenia Teologów Moralistów, które odbyło się w dniach 18–19 czerwca 2012 r. w Niepokalanowie. „Studia Bydgoskie” 6:2012 s. 439-443.
 3. O ekologii ekumenicznie. Apel Kościołów w Polsce o ochronę Stworzenia (Lublin, 23 stycznia 2013). „Teologia i Moralność” 2013 nr 13 s. 236-238.
 4. Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Ekologia rodziny w ujęciu prof. Włodzimierza Fijałkowskiego”, Lublin, 21 marca 2013 r. „Studia nad Rodziną” 17:2013 nr 1(32) s. 406-409.
 5. Teologiczne interpretacje sprzeciwu sumienia. Sprawozdanie z ogólnopolskiego spotkania naukowego Stowarzyszenia Teologów Moralistów, które odbyło się w dniach 9-11 czerwca 2013 r. „Studia Bydgoskie” 7:2013 s. 307-311.
 6. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika «Veritatis splendor» Jana Pawła II po 20 latach” (Lublin, 3.12.2013). „Teologia i Moralność” 2014 nr 15 s. 269-271.

 7. Sakrament pokuty - współczesne wyzwania. W 30-lecie „Reconciliatio et paenitentia” Jana Pawła II. Sprawozdanie ze Zjazdu Stowarzyszenia Teologów Moralistów (Licheń, 15-17 czerwca 2014 r.). „Studia Bydgoskie” 8:2014 s. 309-312.
 8. Teologia moralna wobec ekologicznej perspektywy ochrony środowiska. Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Teologów Moralistów (Warszawa, 14-16 czerwca 2015 r.). „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13:2015 nr 2 s. 135-139.
 9. „Etyczne aspekty edukacji seksualnej w wieku dziecięcym”. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Bioetyków Centralnej Europy. Wiedeń, 23-25 października 2015 r. „Studia nad Rodziną” 19:2015 nr 2(37) s. 359-361.
 10. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Tożsamość płciowa i transseksualizm: Fakty i kontrowersje. Perspektywa interdyscyplinarna”. Opole, 7 listopada 2015 r. „Studia Ełckie” 17:2015 nr 3 s. 327-330.
 11. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Teologii Moralnej KUL pt. „Oblicza miłosierdzia. Przesłanie moralne Kościoła”. Lublin, 9 grudnia 2015 r.  „Studia Ełckie” 17:2015 nr 4 s. 411-413.

 12. Sakrament małżeństwa we współczesnej debacie teologicznej. Sprawozdanie z konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków (Bydgoszcz, 21-23 września 2015 r.). „Warszawskie Studia Pastoralne” 11:2016 nr 1(30) s. 293-296.

 13. Sprawozdanie z VII Międzynarodowej Konferencji im. Ks. Prof. Tadeusza Stycznia organizowanej z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia pt. „Instytucje broniące życia”. Lublin, 4 kwietnia 2016 r. „Studia Ełckie” 18:2016 nr 1 s. 103-105.
 14. Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Sympozjum Religioznawczego pt. „Zwierzęta w systemach religijnych”. Warszawa, 18 marca 2016 r. „Studia Ełckie” 18:2016 nr 2 s. 215-218.
 15. Sprawozdanie z konferencji pt. „Encyklika Laudato Si’ inspiracją badań i działań w zakresie ochrony środowiska”, Warszawa 16.03.2016 r. „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14:2016 nr 2 s. 149-153.

 16. Sprawozdanie z Bydgoskich Dni Bioetycznych – Konferencji Naukowej pt. „Początek ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia”, Bydgoszcz, 2.04.2016 r. „Studia Ecologiae et Bioethicae” 14:2016 nr 2 s. 155-159.

 17. Implikacje teologicznomoralne adhortacji Amoris laetitia. Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Teologów Moralistów (Nysa, 11-13 czerwca 2017).  „Teologia i Moralność” 12:2017 nr 1(21) s. 269-271.
 18. Sprawozdanie z Bydgoskich Dni Bioetycznych – Konferencji Naukowej pt. „Etyczne, medyczne i prawne dylematy wokół śmierci mózgowej”, Bydgoszcz, 22.4.2017 r. Studia Ecologiae et Bioethicae” 15:2017 nr 3 s. 113-116.

 19. Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych i 35-lecia Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 12.4.2017 r. Studia Ecologiae et Bioethicae” 15:2017 nr 3 s. 117-118.

 20. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Doświadczenia na zwierzętach jako przedmiot refleksji interdyscyplinarnej” (Lublin, 25.04.2018). „Teologia i Moralność” 13:2018 nr 1(23) s. 241-244.
Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021, godz. 08:54 - Krzysztof Smykowski