Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 1 kwietnia 2021 r. Katedra Polifonii Religijnej funkcjonująca w ramach Instytutu Nauk o Sztuce na Wydziale Nauk Humanistycznych poprzez zmianę nazwy została przekształcona na: Katedrę Badań nad Monodią i Polifonią Religijną.
Zmiana nastąpiła na podstawie § 21 ust. 2 Statutu KUL oraz § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego katedr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Instytutu Nauk o Sztuce, zaopiniowany pozytywnie przez Uniwersytecką Komisję ds. Kadry Naukowej.

 

Uzasadnienie:
Katedra Polifonii Religijnej powstała w 1968 r. jako rezultat usamodzielnienia się z Katedry Chorału Gregoriańskiego. Prowadzone w niej badania naukowe obejmują problematykę kościelnej pieśni jedno- i wielogłosowej, studium rękopiśmiennych i drukowanych kodeksów liturgiczno-muzycznych w aspekcie tradycji, analizę traktatów muzycznych i polskiej muzyki religijnej. Niektóre z wymienionych obszarów należały pierwotnie do Katedry Monodii Liturgicznej (wcześniej Katedra Chorału Gregoriańskiego), zamkniętej w 2014 roku z powodu braków kadrowych. Pragnę podkreślić, iż Katedra Chorału Gregoriańskiego była pierwszą tego typu jednostką w Polsce, w której podejmowano badania nad chorałem gregoriańskim w źródłach polskich. W 2003 roku została ona przemianowana staraniem ówczesnego jej Kierownika, ks. prof. I. Pawlaka, w Katedrę Monodii Liturgicznej, by w ten sposób poszerzyć zakres badań o polską muzykę jednogłosową obecną w źródłach nowszych. Katedra Monodii Liturgicznej stanowiła o specyfice i oryginalnym kierunku badań lubelskiej muzykologii. Przekształcenie Katedry Polifonii Religijnej w Katedrę Badań nad Monodią i Polifonią Religijną wyrażać będzie tym samym spectrum aktualnie podejmowanych badań naukowych i pozwoli kontynuować założenia jej twórców. Nie tylko ocali od zapomnienia pierwszą utworzoną w 1956 r. Katedrę w ówczesnym Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL, ale nadal stanowić będzie istotny wyróżnik muzykologii naszego Uniwersytetu pośród innych ośrodków muzykologicznych w Polsce

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2021, godz. 13:03 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak