W związku z wprowadzeniem elektronicznego obiegu wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej (szczegóły i instrukcja na e-KUL:
https://e.kul.pl/qlaktual.html?op=1&zid=47995&start=50&stop=7016&li=)
na Wydziale Nauk Humanistycznych obowiązuje jednolita dla wszystkich kierunków procedura:

 

0. Student, który pisze pracę dyplomową pod kierunkiem innej osoby niż prowadzący seminarium, składa do prodziekana ds. studenckich wniosek o zmianę kierującego pracą; po otrzymaniu decyzji w tej sprawie, Student może przystąpić do wypełniania wniosku na e-KUL;
1. Student wypełnia na e-KUL elektroniczny wniosek o zatwierdzenie
pracy dyplomowej i zatwierdza go;
2. Kierujący pracą sprawdza i akceptuje wniosek Studenta - UWAGA! Wnioski, które zawierają błędy interpunkcyjne (np. kropkę na końcu tytułu), literowe i inne, muszą zostać cofnięte do poprawy;
3. Zaakceptowany przez Kierującego pracą wniosek jest procedowany przez Sekretarzy ds. procesu kształcenia;
4. Sekretarze ds. procesu kształcenia drukują wniosek i kierują go do Koordynatorów i Rad programowych do zaopiniowania;
5. Pozytywnie zaopiniowane wnioski Sekretarze ds. programowych przekazują Sekretarzom ds. procesu naukowego;
6. Sekretarze ds. procesu naukowego przekazują wnioski do procedowania Dyrektorom i właściwym dla kierunku Radom Instytutów;
7. Zatwierdzone przez Rady Instytutów wnioski Sekretarze ds. procesu naukowego przekazują do Sekretarzy ds. obsługi studenta;
8. Sekretarze ds. obsługi studenta dokonują wpisu na koncie studenta w bazie S4A.

 

Terminarz


1) dla studiów 2. stopnia 5 maja 2021 - nieprzekraczalny termin składania wniosków o zmianę
kierującego pracą - dla studentów, którzy rozpoczęli studia 2. stopnia w roku akad. 2020/2021;
14 maja 2021 - nieprzekraczalny termin składania wniosków (tj. wniosek na e-KUL wypełniony przez studenta i zaakceptowany przez Promotora) o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej - dotyczy studentów 1. roku studiów magisterskich (por. Regulamin studiów § 39, ust. 2);

2) dla studiów 1. stopnia 5 listopada 2021 - nieprzekraczalny termin składania wniosków o
zmianę kierującego pracą licencjacką;
15 listopada 2021 - nieprzekraczalny termin składania wniosków (tj. wniosek na e-KUL wypełniony przez studenta i zaakceptowany przez Promotora) o zatwierdzenie tematu pracy licencjackiej (por. Regulamin studiów § 38, ust. 2).

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2021, godz. 19:49 - Sylwia Mitko