Dyrektor Instytutu Psychologii ogłasza wewnętrzny konkurs grantowy na realizację projektów naukowo-badawczych dla pracowników zgłoszonych do liczby N (prowadzących działalność naukową w dyscyplinie) oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej KUL.

Rezultatami projektów mogą być:

  • wydany lub przyjęty do druku artykuł naukowy w czasopiśmie z wykazu czasopism MNiSW lub
  • monografia opublikowana w wydawnictwie znajdującym się w wykazie MNiSW lub
  • rozdział w monografii opublikowany w wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw MNiSW lub
  • redakcja monografii z poziomu II.

Minimalny próg dopuszczający wnioski do konkursu wynosi 40 pkt dla minimum 1 rezultatu liczonych do ewaluacji dla dyscypliny.

Okres realizacji grantów zgodnie z Regulaminem wynosi nie więcej niż 18 miesięcy.

W trakcie realizacji grantu, kierownik może złożyć maksymalnie jeden kolejny projekt na ogłaszany konkurs grantowy. Rozpoczęcie realizacji nowego grantu może nastąpić nie wcześniej niż na 3 miesiące od planowanej daty zakończenia realizowanego grantu, pod warunkiem uwiarygodnienia osiągnięcia zakładanych rezultatów zadeklarowanych w poprzednim grancie (przedstawienie informacji o złożeniu artykułu do druku lub przedstawienie pdf przygotowywanej monografii).

Formularz wniosku grantowego (pobierz wersję edytowalną wniosku_  oraz harmonogram_kosztow_2021 ) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: malgorzata.bak@kul.lublin.pl, lub przekazać osobiście(pokój C-342).

Termin składania wniosków na formularzach określonych w Regulaminie upływa 04.10.2021 r.

Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

Autor: Małgorzata Bąk
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021, godz. 14:11 - Małgorzata Bąk