Instytut Nauk Socjologicznych KUL uruchamia w roku akademickim 2021/2022 nowy kierunek studiów, jakim jest Kryminologia. Studia na kierunku Kryminologia, są studiami stacjonarnymi I stopnia prowadzonymi na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Student w ramach studiów ma do wyboru dwie specjalizacje: Analityka kryminalistyczna oraz Prewencja zachowań przestępczych.

           

Dlaczego Kryminologia?

 

Zaprojektowany program kryminologii wyróżnia się innowacyjnością nie tylko co do innych kierunków studiów o tym samym profilu na Lubelszczyźnie, ale także i w Polsce. Przyjęcie perspektywy nauk socjologicznych jako dyscypliny wiodącej ma na celu wprowadzić nową jakość do działań prowadzonych przez instytucje państwowe i prywatne zajmujących się procesami dochodzeniowymi, prewencyjnymi i interwencyjnymi w zakresie przestępczości. Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą specjalistów z różnych dziedzin takich jak: nauki socjologiczne, nauki prawne, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, psychologii i nauki o zdrowiu.

 

Następuje ciągły rozwój nowych metod przestępczości w szczególności związanych z wykorzystaniem cyberprzestrzeni, takich jak: hackerstwo, cyfrowa kradzież danych, fałszerstwo, kradzież tożsamości, szerzenie treści o charakterze pedofilskim, oszustwa związane z płatnościami, nielegalne pozyskiwanie danych osobowych. Kryminologia to też nauka o uwarunkowaniach, obejmujących bezpieczeństwo rozwoju samego człowieka, dlatego zajmuje się suicydologią, wiktymologią oraz resocjalizacją.  Studia na kierunku Kryminologia pozwalają przyszłym absolwentom na zdobycie szerokich kompetencji oraz umiejętności, które stanowić będą o możliwości zawodowego rozwoju.

 

Perspektywy zatrudnienia

 

Absolwenci kierunku Kryminologia będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych i prywatnych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa społecznego i dbanie o porządek publiczny. Przede wszystkim przyszły abiturient może zostać zatrudniony w służbach mundurowych, takich jak np. Policja i Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Służba Więzienna, Straż Leśna, Straż Marszałkowska, Straż Miejska. Innym obszarem zatrudnienia mogą być organy wymiaru sprawiedliwości, kuratela sądowa, administracja rządowa i samorządowa oraz instytucje pomocy społecznej.

 

Szerokim spektrum możliwości pracy są także instytucje prywatne, zajmujące się m. in. usługami detektywistycznymi, ochroną osób i mienia oraz poszukiwaniem zaginionych osób i mienia.

 

Studia przygotują także do realizowania różnego rodzaju analiz kryminalistycznych, które będą mogły być wykorzystywane w agencjach badań rynku oraz dziennikarstwie śledczym. Nowym polem zastosowań Kryminologii są również różnego rodzaju możliwości prowadzenia specjalistycznych szkoleń przez naszych absolwentów z zakresu funkcjonowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Współcześnie występuje ogromne zapotrzebowanie na warsztaty i treningi z bezpiecznych zachowań ludzkich podczas użytkowania Internetu.

 

Przedmioty wiodące w module ogólnym:

  • Współczesne teorie kryminologiczne
  • Historia przestępczości
  • Przestępstwo w literaturze, sztuce i filmie
  • Terroryzm i konflikty zbrojne
  • Metodyka badań w kryminologii
  • Prawo karne
  • Socjoekonomiczna analiza przestępczości
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Suicydologia
  • Podstawy medycyny sądowej

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2021, godz. 01:43 - Tomasz Peciakowski