PNFN prowadzi nabór na dwa typy konkursów. Terminy naboru:
- konkurs główny do 30 października 2021
- konkurs uproszczony do 1 grudnia 2021

 

Główny konkurs

Aktualny termin składania wniosków: 30 października 2021 r.
Ogłoszenie decyzji: Połowa kwietnia 2022 r.
Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Prosimy o korzystanie z aktualnych formularzy Fundacji w rubryce "Dokumenty", ponieważ Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją. W rubryce "Dokumenty" znajdują się również dalsze informacje na temat procedur składania wniosków.

Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro. Średnia kwota dotacji wynosi pomiędzy 50.000 euro a 70.000 euro. 

Kwota dotacji winna być dzielona możliwie równo pomiędzy partnerów projektu z Polski i Niemiec, przy czym jedna ze stron może otrzymać maksymalnie 70 % środków. Niemniej jednak przyznane środki są zawsze wypłacane jednej instytucji - w Polsce albo w Niemczech - która to instytucja będzie odpowiedzialna za przekazanie środków drugiemu partnerowi.

W ramach projektu preferuje się przyznawanie stypendiów. Stawka dla doktorantów wynosi 1.500 euro w Niemczech/1.000 euro w Polsce względnie post-doktorantów 1.700 euro w Niemczech/1.200 euro w Polsce.

 

Uproszczony konkurs

Aktualne terminy składania wniosków: 21 maja 2021 r. / 1 grudnia 2021 r.
Ogłoszenie decyzji: lipiec 2021 r. / kwiecień 2022 r.
Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Fundacja wprowadziła uproszczone postępowanie konkursowe dla wniosków do kwoty 10.000 tys. euro.

Następujące warunki muszą zostać spełnione:

  • Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
  • Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowiċ środki własne lub inne źródła finansowania.
  • Od 2018 r. fundacja wyznaczyła ze względu na ograniczone środki finansowe priorytet wspierania projektów o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu).
  • Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie konkursu uproszczonego, jest uprawniony do złożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy.  

 

Prosimy o korzystanie z aktualnych formularzy Fundacji w rubryce "Dokumenty", ponieważ Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją. W rubryce "Dokumenty" znajdują się również dalsze informacje na temat procedur składania wniosków.Przeciętna kwota przyznanych środków wynosi 6.000 do 8.000 euro.

Fundacja wspiera przedsięwzięcia naukowe realizowane w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze. Oprócz projektów badawczych dotujemy także wydarzenia naukowe, nowe struktury badawcze i edukacyjne, a także działania poszerzające akademickie sieci kontaktów.

Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół 20 do 30%.

PNFN skupia się w pierwszej kolejności na tematach dotyczących stosunków polsko-niemieckich. Niemniej jednak, aspekty dotyczące innych krajów, względnie kultur mogą stanowić część finansowanych projektów. W wielu przypadkach sensowne wydaje się w szczególności uwzględnienie stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim. Tematy mogą odnosić się zarówno do współczesności jak i dotyczyć przeszłości. Priorytetowo traktowane będą projekty poruszające kwestie związane z fenomenami nowożytności.

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych Fundacja wyznaczyła cztery priorytety tematyczne:

  1. Transfer kultury i wiedzy
  2. Procesy europeizacji
  3. Zmiana norm i wartości
  4. Wielojęzyczność

Każdy projekt winien zostać przydzielony jednemu (lub kilku) priorytetowi tematycznemu. Dalsze informacje są dostępne w tekście „opis priorytetów tematycznych“. Finansowanie projektu spoza obszaru wyznaczonych priorytetów jest jedynie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach możliwe. Wnioskodawcy powinni się w razie wątpliwości odpowiednio wcześnie zgłosić do Biura Fundacji z krótkim opisem projektu, aby sprawdzić, czy projekt wpisuje się w obszar wspierania.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem zapraszamy do kontaktu z pracownikami DPM

 

Autor: Iwona Pietrzak
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2021, godz. 13:01 - Iwona Pietrzak