s. prof. dr hab. Urszula Borkowska, prof. zw.
Kierownik Katedry Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii  1. Telefon: (081) 445 40 25
  2. Zainteresowania naukowe: historiografia średniowieczna i wczesnonowożytna; dynastia jagiellońska; kultura dworu Jagiellonów; kultura religijna średniowiecza i czasów wczesnowożytnych.
  3. Wybrane publikacje:Treści ideowe w dziełach Jana Długosza. Kościół i świat poza Kościołem, Lublin 1983;Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku), Lublin 1999;Pacta matrimonialia Domu Jagiellonów, „Roczniki Humanistyczne”, t. 47: 2000, z. specj. nr 2, s. 45-60; Theatrum Ceremoniale at the Polish Court as a System of Social and Political Communication, [w:] The Development of Litarate Mentalites in East Central Europe, red. A. Adamska, M. Mostert, Turnhout 2004, s. 431-450; Edukacja Jagiellonów, „Roczniki Historyczne”, t. 71: 2005, s. 99-119.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2013, godz. 14:46 - Tomasz Panfil