dr Agnieszka Januszek, asystent


 1. Telefon: 81/ 445 40 25
 2. Zainteresowania naukowe: kultura Polski jagiellońskiej; kultura epistolograficzna XV-XVI wieku; kastellologia (XV-XVI w.)
 3. Prowadzone zajęcia:
  • Wstęp do badań historycznych (konwersatorium);
  • Źródłoznawstwo (konwersatorium)
 4. Publikacje z lat 2006-2015

  -prace redakcyjne

  [red.] Curia Jagiellonica. Studia z dziejów dworu i kultury dworskiej w XV-XVI wieku, Lublin 2009 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 1), ss. 163.

   

  [red.] Sigismundus Augustus Rex. Studia i szkice z dziejów panowania ostatniego Jagiellona, Sandomierz 2010 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 2), ss. 217

   

  [red.] Servitium et amicitia. Studia z dziejów kariery i awansu w Polsce Jagiellonów, Sandomierz 2011 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 3), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, ss. 162.

   

  [red.] Ad perpetuam rei memoriam. Jagiellonowie i ich czasy w historiografii polskiej XVI-XXI wieku, Sandomierz 2013 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 4), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, ss. 203.

   

  [red.] Ecclesia et homines. Instytucje i ludzie Kościoła w czasach Jagiellonów (XIV-XVIw.), Sandomierz 2014 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 5), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, ss. 178.

   

  [współred. P. Kras, A. Nalewajek, W. Polak] Ecclesia-Cultura-Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU, red. P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak, Kraków 2006.

   

  [współred. P. Kras, A. Nalewajek, W. Polak] Ecclesia-Cultura-Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa ofiarowane Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU. Część druga, red. A. Januszek, P. Kras, A. Nalewajek, W. Polak, „Roczniki Humanistyczne” 54 (2006), z. 2: Historia.

   

  [współred. B. Czwojdrak] Curia regis, curia reginalis. Dwory królewskie w średniowiecznej Europie Środkowej – stan badań i postulaty badawcze, Sandomierz 2014 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 6), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, ss. 100.

   

   

  - monografie

  Rezydencja królewska w Niepołomicach w czasach panowania Zygmunta Augusta (1548-1572), Lublin 2006 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego, t. 125), ss. 254.

   

  Z dziejów wsi Ostrowy Tuszowskie w XVI-XVII wieku, Mielec 2008 (Varia Kolbuszowskie, t. 28), ss. 48.

   

   

  - artykuły w czasopismach

   

  Artykuły luksusowe na stole królewskim w późnośredniowiecznej Polsce, „Studia Mediaevalia Bohemica” 2 (2009), s. 259-273. (czasopismo czeskie)

   

  Trudne początki wielkiej fortuny. Konflikt majątkowy Mikołaja Czarnego i Jana Radziwiłłów w świetle listów, „Teka Komisji Historycznej. Polska Akademia Nauk. Odział w Lublinie” 6 (2009), s. 155-168.

   

  Zdrowie i choroba w korespondencji Zygmunta Augusta i jego sióstr z drugiej połowy XVI wieku, „Roczniki Humanistyczne” 57 (2009), s. 37-67.

   

  Koszty uroczystości pogrzebowych królowej Barbary Radziwiłłówny, „Roczniki Humanistyczne” 58 (2010), z. 2, s. 29-55.

   

  Świadczenia stacyjne w pierwszej lustracji królewszczyzn województwa sandomierskiego (1564-1565), „Teka Komisji Historycznej” 7 (2010), s. 16-39.

   

  „Ku jednej nieróżnej Rzeczypospolitej”. Król Zygmunt August wobec idei unii polsko-litewskiej, „Roczniki Humanistyczne” 59 (2011), z. 2, s. 81-98.

   

  „Potrzeba moskiewska” na sejmach koronnych w latach 60. XVI stulecia, „Teka Komisji Historycznej. Oddział PAN w Lublinie” 9 (2012), s. 7-31.

   

  „Z dawna jako ludzie pamiętać mogą”. Pamięć o przeszłości i jej nośniki na wsi lubelskiej w drugiej połowie XVI stulecia, „Roczniki Humanistyczne” 61 (2013), z. 2 (=Tom poświęcony pamięci Profesora Janusza Droba), s. 119-134.

   

   

   

  - artykuły w recenzowanych pracach zbiorowych

  „…architecturam colluit.” O potrzebie nowego spojrzenia na działalność budowlaną króla Zygmunta Augusta, w: Ecclesia-Cultura-Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa dedykowane s. prof. dr hab. Urszuli Borkowskiej, red. P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak, Kraków 2006, s. 519-536.

   

  Kwestie religijne w korespondencji króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów – przyczynek do dziejów tolerancji w Polsce drugiej połowy XVI wieku, w: Ecclesiae, patriae et domini serviens. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Górnemu z okazji 70. rocznicy urodzin oraz piętnastolecia posługi pasterskiej w Kościele rzeszowskim, red. E. Białogłowski i in., Rzeszów 2007, s. 183-193.

   

  Korespondencja rodzinna jako środek komunikacji w ostatnim pokoleniu Jagiellonów. Zarys problematyki, w: Rola komunikacji i przestrzeni w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach Czech i Polski, red. A. Paner, W. Iwańczak, Gdańsk 2008, s. 99-122.

   

  Kłopotliwy powinowaty. Krajczy litewski Jan Radziwiłł w listach króla Zygmunta Augusta, w: Archiwa temporum testes: źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. G. Bujak, T. Nowicki, P. Siwicki, Lublin 2008, s. 218-230.

   

  Architektura i ludzie. Działalność budowlana króla Zygmunta Augusta w świetle listów, w: Curia Jagiellonica. Studia z dziejów dworu i kultury dworskiej w XV-XVI wieku, red. A. Januszek-Sieradzka, Lublin 2009 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 1), s. 151-163.

   

  Lokacje wsi w królewszczyznach Puszczy Sandomierskiej w czasach Zygmunta Augusta, w: Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508 – 2008. Studia, szkice i materiały z dziejów miasta i powiatu, red. S. Zych, Kolbuszowa 2009 (Varia Kolbuszowskie, t. 30), s. 161-181.

   

  King Sigismund II Augustus and the Renaissance Rebuilding of the Royal Recidences, in: Hofkultur der Jagiellonendynastie und verwandter Fürstenhäuser The Culture of the Jagellonian and Related Courts, hrsg. von U. Borkowska, M. Hörsch, Ostfildern 2010 (Studia Jagellonica Lipsiensia, vol. 6), p. 77-83.

   

  Wspólnota stołu królewskiego w czasach Władysława Jagiełły, w: Wspólnoty małe I duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych, red. W. Iwańczak, J. Smołucha, Kraków 2010, s. 285-314.

   

  Publiczne praktyki religijne Zygmunta Augusta (1545-1548), w: Sigismundus Augustus Rex. Studia i szkice z dziejów panowania ostatniego Jagiellona, red. A. Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2010 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 2), s. 11-42.

   

  [wspólaut. M. Potapczuk] Stroje Zygmunta Augusta w „Rachunkach dworu” z lat 1544-1548, w: Sigismundus Augustus Rex. Studia i szkice z dziejów panowania ostatniego Jagiellona, red. A. Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2010 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 2), s. 43-75.

   

  Król Zygmunt August wobec idei unii polsko-litewskiej (w świetle listów), w: Unia Lubelska, Unia Europejska, red. I. Hofman, Lublin 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 113-122.

   

  Gdański kupiec Jan Boleman w służbie króla Zygmunta Augusta, w: Servitium et amicitia. Studia z dziejów kariery i awansu w Polsce Jagiellonów, red. A. Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2011 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 3), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 55-85.

   

  Binarowa w XIV-XVI stuleciu, w: Binarowa. Studia i materiały z dziejów parafii i sanktuarium, red. W. Bielak, B. Walicki, Z. Zych, Kolbuszowa 2011, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, s. 9-43.

   

  Ile kosztuje sukces? Wydatki na wyprawę Władysława Jagiellończyka po koronę czeską (1471), w: Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesno nowożytnych Czech i Polski, red. W. Iwańczak, D. Karczewski, Kraków 2012, s. 171-190.

   

  Barbara Radziwiłłówna w listach króla Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Rudego z lat 1548-1551, w: Ad perpetuam rei memoriam. Jagiellonowie i ich czasy w historiografii polskiej XVI-XXI wieku, red. A. Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2013 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 4, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 133-150.

   

  Barbara Radziwiłłówna w listach króla Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Rudego z lat 1548-1551, w: Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Lublin 2013, s. 645-657.

   

  Powinności stacyjne klasztorów i ludności dóbr klasztornych na ziemiach Królestwa Polskiego w połowie XVI w., w: Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, red. M. Derwich, Wrocław 2013, s. 275-291.

   

  W co wierzył król Zygmunt August?, w: Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej, red. B. Wojciechowska, W. Kowalski, Kielce 2013, s. 277-290.

   

  De rege et uxore. Kwestie małżeństw Zygmunta Augusta na sejmach, w: Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje, red. P. Kras, M. Nodl, Praha 2014 (Colloquia mediaevalia Pragensia, t. 14), s. 167-186.

   

  Dwory polskich królowych w XVI stuleciu. Stan badań i postulaty badawcze, w: Curia regis, curia reginalis. Dwory królewskie w średniowiecznej Europie Środkowej – stan badań i postulaty badawcze, red. B. Czwojdrak, A. Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2014 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 6), s. 73-89.

   

  Dysponowanie dochodami ze stacji przez króla Zygmunta Starego w świetle zapisów w Metryce Koronnej (1507-1548), w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014), red. G. Rutkowska, A. Gąsiorowski, Warszawa-Poznań 2015, s. 805-825.

   

   

  - sprawozdania i kronika

  41st International Congress on Medieval Studies (Kalamazoo, 4-7 May 2006), “Roczniki Humanistyczne” 55 (2007), z. 2, s. 270-273.

   

  Jubileusz Prof. Urszuli Borkowskiej OSU, “Przegląd Uniwersytecki” 19 (2007), nr 3 (107), s. 5-7.

   

  Conference of the Comission Internationale d’Histoire et d’Etude du Christianisme (CIHEC) „Reliogious space of East-Central Europe – open to the East and the West” (Lublin-Lviv, 6-10 September 2007), „Roczniki Humanistyczne” 56 (2008), z. 2, s. 273-281.

   

  I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (Kraków, 28-30 czerwca 2007), “Studia Polonijne” 29 (2008), s. 371-380.

   

  Mistrzyni. Wspomnienie o Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej (1935-2014), „Ibidem. Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” 10 (2014), s. 207-2012.

   

  [współaut. A. Górak] II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin 19-21 września 2005 r., „Roczniki Humanistyczne” 53 (2005), z. 2, s. 271-275.

   

  [wpółaut. P. Sieradzki] Sprawozdanie z sesji naukowej „Błogosławiony August Czartoryski, Salezjanin (1858-1893). Powołanie do służby w Kościele wczoraj i dziś. Pierwsza rocznica beatyfikacji, Lublin, 25 kwietnia 2005r, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 85 (2006), s. 453-454.

   

  - recenzje i omówienia

  [rec.] Jan Grzeszczak. Joachim z Fiore: średniowieczny przyczynek do teologii dziejów [= Joachim de Fiore. Un aport medieval á la teologie de l’histoire]. (Studia i Materiały - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 87). Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2006. 24 x 16 cm, 208p., 16 p. tabl., ill. coul. PLZ 30. ISBN 83-89361-94-9, „Revue d’Histoire Ecclésiastique” 102 (2007), z. 2, s. 660.

   

  [rec.] Krzysztof Kaczmarek. Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza. (Publikacje Instytutu Historii UAM, 67). Poznań, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005. 24 x 16,5 cm, 605p. PLZ 55. ISBN 83-89407-07-8 / 978-83-89407-07-8 / Maciej Zdanek. Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza. Warszawa, Wydaw. Neriton, 2005. 23 x 16 cm, 231p. ill. PLZ 33. ISBN 83-89729-23-7, „Revue d’Histoire Ecclésiastique” 102 (20070, z. 2, s. 660-661.

   

  [rec.] Zygmunt Boras. Obrzeża nowożytnej Rzeczypospolitej: kwestie wyznaniowe, społeczne i narodowościowe [Zones frontalières de la Rzeczpospolita de l’epoque moderne: questions confessionnalles, sociales et problemem d’appartenance nationale] ( Historia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 204). Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickieicza, 2005. 25 x 17 cm, 229p., [8] p. photos. PLZ 37,80. SBN 83-232-1468-9, „Revue d’Histoire Ecclésiastique” 102 (2007), z. 2, s. 668-669.

   

  [rec.] Andrzej Ruszała (ed). Cztery wieki Karmelitów Bosych w Polsce 1605-2005. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum historyczno-teologicznego: Aula Collegium Novum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 21-22 listopada 2005. [= Quatre siècles des carmen dèchaux en Pologne 1605-2005]. Kraków, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2005. 24 x 17cm, 336p. PLZ 30. ISBN 83-7305-167-8, „Revue d’Histoire Ecclésiastique” 102 (2007), z. 2, s. 672-673.

   

  [rec.] Jacek Chachaj. Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku. (Źródła i Monografie, 254. Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce, 9). Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2003. 24 x 16 cm, 289p. PLZ 22. ISBN 83-7306-165-7 / Jacek Chachaj. Łacińskie szkoły parafialne na terenie metropolii lwowskiej w epoce nowożytnej. (Źródła i Monografie, 290. Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce, 13). Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005. 24 x 16cm, 229 p. PLZ 27. ISBN 83-7306-263-7, „Revue d’Histoire Ecclésiastique” 102 (2007), z. 2, s. 674-675.

   

  [rec.] Ks. Sławomir Zych, Szpital ubogich przy kościele parafialnym w Zabierzowie w latach ok. 1619-1939, Kolbuszowa: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2002 (Varia Kolbuszowskie, nr 13), ss. 228 [4], „Prace Historyczno-Archiwalne” 20 (2008), s. 247-253.

   

  - hasła w encyklopediach, wstępy, przedmowy

  Bibliografia prac prof. dr hab. Urszuli Borkowskiej OSU, w: Ecclesia-Cultura-Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU, red. P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak, Kraków 2006, s. 23-35.

   

  Przedmowa, w: Zych S., Szkice do dziejów Nosówki, Kolbuszowa 2008 (Varia Kolbuszowskie, t. 27), s. 5-6.

   

  Wstęp, w: Curia Jagiellonica. Studia z dziejów dworu i kultury dworskiej w XV-XVI wieku, red. A. Januszek-Sieradzka, Lublin 2009 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 1), s. 6-7.

   

  Wstęp, w: Sigismundus Augustus Rex. Studia i szkice z dziejów panowania ostatniego Jagiellona, red. A. Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2010 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 2), s. 9-10.

   

  Wstęp, w: Servitium et amicitia. Studia z dziejów kariery i awansu w Polsce Jagiellonów, red. A. Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2011 (Praeclara stirps Jagiellonica, t. 3), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, s. 7-9.

   

   

   

   

   

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2015, godz. 20:01 - Marcin Baranowski