Wiesław Bar OFMConv


Prof. dr hab.


Studia i zatrudnienie

 
- studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1977-1981; mgr nauk politycznych);
- magisterskie w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów/Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1982-1987; mgr teologii);
- magistersko-licencjackie z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1990-1993; mgr prawa kanon., lic. prawa kanon.);
- studia doktoranckie, zatrudnienie na stanowisku asystenta (od 1 X 1993 r.)
- doktorat - publiczna obrona 25 czerwca 1997 r. na podstawie rozprawy: Sendero Luminoso jako prześladowca w rozumieniu prawa kanonizacyjnego, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. H. Misztala;
- zatrudnienie na stanowisku adiunkta (od 1 X 2001 r.);
- habilitacja - kolokwium dnia 24 lutego 2004 r., na podstawie dorobku i książki Sprawy kanonizacyjne Męczenników XX wieku. Studium nad jurysprudencją Kongregacji; zatwierdzenie uchwały Rady Wydziału przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych dnia 4 czerwca, pismo z 28 czerwca 2004 r.;
- zatrudnienie na stanowisku profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (od 1 października 2005 r.);

- tytuł naukowy: profesor nauk prawnych

(Postanowienie Prezydenta RP z 2 kwietnia 2015 r. nr 115.5.2015, lp 31, publikacja: Monitor Polski z dnia 27 maja 2015, poz. 469).


Zajęcia dydaktyczne - nazwy przedmiotów

 

1. Marketing electoral (od 2014/15)

2. Polityka porównawcza (od 2014/15)

3. Marketing polityczny (od 2013/14)

4. Zawód polityk (od 2013/14)

5. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE (2013/14)

6. Los sistemas políticos contemporáneos (2011/12)

7. Nauka o polityce (od 2008/09 do 2011/12)

8. Partie polityczne i systemy partyjne (od 2008/09 do 2013/14)

9. Prawo rodzinne (od 1997/98 do 2011/12 i 2015/16)

10. Seminarium doktoranckie (od 2004/05)

11. Prawo kanonizacyjne (od 1993/94 do 2008/09; 2015/16-2016/17)

12. Prawo o partiach politycznych (od 2007/08 do 2008/09)

13. Wolność religijna w islamie. Aspekt prawny (od 2001/02 do 2007/08;

2008/09: Prawo wyznaniowe państw islamskich)

14. Prawo wyznaniowe państw Ameryki Południowej i Karaibów (2006/07; 2007/08)

15. Prawo wyznaniowe (od 1994/95 do 2007/08)
16. Prześladowania religijne i Męczennicy XX wieku (od 2001/02 do 2006/07)

17. Ćwiczenia sądowe (1993/94)

 

Wykłady zagraniczne

 (1-2 tyg. w roku akad.)

 

1999/2000: Litwa - Vytauto Didżiojo Universitetas, Kauno - Uniwersytet Witolda w Kownie, - prawo wyznaniowe;

 

2001/2002: Czechy - Welehrad, studium KUL, - prawo kanonizacyjne; 

 

2007/2008: Hiszpania - Universidad Católica de Murcia, - polskie prawo wyznaniowe - dla studentów prawa;

 

2008/2009: Hiszpania - 1) Universidad CEU Cardenal Herrera (Walencja) - polityka i religia - dla studentów dziennikarstwa; konstytucyjne gwarancje wolności religijnej w Polsce i krajach sąsiedzkich - dla studentow prawa; 2) Universidad Católica de Valencia - Instituto de Estudios Canónicos,  prawo wyznaniowe Polski, Słowacki i Republiki Czeskiej - dla studentów prawa kanonicznego;

 

2009/2010: Meksykańskie Stany Zjednoczone - kurs dla pracowników Departamentu Nauk Prawnych, Instytutu Nauk Spolecznych i Administracji Uniwersytetu Miasta Juárez (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) na temat współczesnej polityki wobec małżenstwa i rodziny w ujęciu porównawczym; dla pracowników i stutentów Instytutu oraz adwokatów na temat polskiego prawa rodzinnego i skutków prawnych małżeństw wyznaniowych; w El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades - Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku (Universidad Nacional Autónoma de México) -  aspekty socjalne i prawne małżeństw w Polsce; podobnie w  Państwowym Uniwerystecie Stanu Hidalgo w Pachuca de Soto (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo);

 

2010/2011: Hiszpania - 1) Universidad Cardenal Herrera (Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas) i 2) Collegio Fundación Ribera w Banyeres de Mariola - cykl wykładów Polonia en Europa - dla studentów prawa i nauk politycznych oraz słuchaczy kolegium.

 

5-6 sierpnia 2011 r.Lima (Peru), konferencja Discípulos y testigos de Aquel cuya muerte nos dio vida. O. dr hab. Wiesław Bar przygotował na nią referat Sobre el proces de beatificación de los Mártires de Pariacoto i Elementos juridico-canónicos del martirio en el proceso de verificación.

 

28 lutego 2012 r. - Meksyk, Primera Semana de Derecho romano - Universidad Insurgentes w Meksyku - referat  Influencia del Derecho romano en el Derecho matrimonial canónico y polaco.

 


16-18 listopada 2012 r. - Madryt (Hiszpania), XIV Congreso Católicos y Vida Publica. Un nuevo compromiso social y politico: Del Concilio Vaticano II a la Nueva Evangelización; komunikat La democracia, la secularización y ... el renacimiento de las escuelas católicas en Polonia.

 


17-26 stycznia 2013 r. - Almeria (Hiszpania), Facultad de Derecho, Universidad de Almeria - cykl wykładów: Historia de las relaciones Iglesia - Estado en Polonia; Situación juridica de las iglesias y confesiones en Polonia; Libertad religiosa y enseńanza en Polonia".

 

9 kwietnia 2013 r. - Lima (Peru), Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII - ISET: El ministerio de la Palabra de Dios en el Código de Derecho Canónico; La predicación de los laicos en la Igelsia católica.

 

22 kwietnia 2013 r. - Meksyk D.F., Universidad Insurgentes: Los Valores en la Educación Superior.

 

 

Pełnione funkcje:

 

- prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, od 5 X 2004 r. do 31 VIII 2005 oraz w kadencjach: od 1 IX 2005 do 31 VIII 2008 r. i od 1 IX 2008 do 31 VIII 2012;

- p.o. kierownika kursu dokształcającego w zakresie prawa amerykańskiego (2011/2012);
- kierownik Katedry Prawa Kanonizacyjnego - od 1 X 2004 r. do 30 IX 2009 r. i od 1 X 2011 do 12 VI 2014 r.; od 1 X 2009 do 30 IX 2011 - kurator Katedry;

- kierownik Katedry Nauk o Polityce - od 1 X 2009 r. do 30 IX 2011 r.;

- kierownik Katedry Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych - od 1 X 2015 r. do 30 VI 2019 r.;

- członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kadencja 2017-2020);
- członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów (od XI 2004 r. do 31 XII 2008 jej przewodniczący);

- członek Rady Bibliotecznej KUL (kadencja 2016-2020; rezygnacja 30 XI 2019 r.);
- członek Senackiej Komisji do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą - od X 2004 r. do 30 IX 2008 r.;
- członek Komitetu Naukowego czasopisma „Annales Canonici" - od 2005 r.;
- członek Rady Naukowej czasopisma „W nurcie franciszkańskim" - od 2006 r.;
- członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Studia Prawnicze KUL" - od 2006 r.;

- członek Rady Naukowej czasopisma "Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego - od 2011 r.;

- członek Rady Naukowej czasopisma „Kościół i Prawo” - od 2012 r.;

- członek Rady Naukowej czasopisma „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” - od 2012 r. 

- członek założyciel Franciszkańskiego Towarzystwa Naukowego - od 2011 r.;

- członek Comite Editorial "Sodalitas". Revista juridica electrónica bimestral arbitrada de la Universidad Insurgentes (Meksyk) - od 2012;
- członek założyciel Stowarzyszenia Absolwentów Prawa KUL - od 2006; i Komisji Rewizyjnej tegoż;
- członek korespondent Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Nauk Prawnych - od 29 III 2006;

- członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (od 30 I 2015); przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału Wschodniego tegoż (od 2 III 2015 - do jego likwidacji);
- konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski - od X 2006 r.

- członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa  Wyższego (kadencja 2017-2020);

- członek Rady Doskonałości Naukowej, Zespół Nauk Społecznych (kadencja: 1 VI 2019- 31 XII 2023).

 

 

 

Konsultacje

 

Uprzejmie informuję PT Zainteresowanych, że zostałem przypisany do Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, która ma siedzibę w CI, ul. Spokojna 1.

 

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne konsultacje odbywam via e-mail, zaś dla uczestników zajęć dydaktycznych poprzez platformę Moodle

 

3mjacie się zdrowo, w Pokoju i Dobru!

 

Rozkład zajęć w roku akademickim

kontakt: mswrab@kul.lublin.pl


Publikacje

 

I. Książki

 

14. Ujrzeli Paru i Niebo otwarte, Kraków 2015, ss. 271; ISBN 978-83-7485-269-2.


13. Sytuacja prawno-polityczna ministrów kultów w Meksyku, Lublin 2013, ss. 236; ISBN 978-83-7702-713-4.

 

bratni_zew_2011_dialog.jpg

 12. Dialogi z Męczennikami, Kraków 20112, ss. 224; ISBN 978-83-7485-153-4.

przygotowanie-sprawy-beatyf.JPG

 

11. Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2010, ss. 222; ISBN 8377021965-X.

sanctorum_120 10. O Sanctorum Mater, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2008, s. 120, ISSN 1731-1438 (Biuletyn 22bis).
image_2_120 9. Świętość kanonizowana według papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, (z H. Misztalem), Lublin 2006, s. 90; ISBN 83-7300-743-1.
dialogi_120 8. Dialogi z Męczennikami. 15 dialogów na 15-lecie śmierci Sług Bożych Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, franciszkanów (+1991, Peru), Kraków 2006, s. 202+1 nlb.; ISBN 83-7485-006-X; 978-83-7485-006-3.
cuda_w_sprawach_kanonizacyjnych_120 7. Cuda w sprawach kanonizacyjnych, pod red. W. Bara, Lublin 2006, s. 267; ISBN 83-7300-647-8.
sprawy_kanonizacyjne_120 6. Sprawy kanonizacyjne Męczenników XX wieku. Studium nad jurysprudencją Kongregacji, Lublin 2003, s. 304; ISBN 83-89373-25-4.
dar_al-islam_120 5. Wolność religijna w Dār al-Islām. Zagadnienia prawa wyznaniowego, Lublin 2003, s. 280; ISBN 83-7270-162-8.
sudzy_boy_1204. Słudzy Boży Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek. Męczennicy z Peru (+1991), Kraków 2001, s. 191, nlb. 1, ilustr.; ISBN 83-86991-48-8.
divina-et-humana_120

3. Divina et Humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 822; ISBN 83-228-0834-8.

na_krwawym_szlaku_120

2. Na krwawym szlaku. Sendero Luminoso - prześladowca, Lublin 1999, s. 331 + 1 nlb.; ISBN 83-228-0675-2.

image_7_1201. Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym. Materiały IV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego KUL Lublin 22-23 V 1998 r., pod red. H. Misztala, W. Bara, Lublin-Tarnów 1999, s. 161; ISBN 83-86889-837.

 
II. Artykuły, hasła (encyklopedie, leksykony)

 

96. Pomniki franciszkańskiej obecności w Meksyku wpisana na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego, w: Pecunia servire debet sed non regere, red. K. Wiak, P. Kaleta, Wyd. KUL, Lublin 2017, s. 37-49.

 

95. Jan Paweł II wśród swoich (święci i błogosławieni pontyfikatu - panorama), w: Dziedzictwo Jana Pawła II, red. L. Fiejdasz-Buczek, Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 31-52.

 

94. John Paul II among his own (saints and blessed of his pontificate - panorama), w: The Heritage of John Paul II, red. L. Fiejdasz-Buczek, R. Leżohupski, Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 35-48.

 

93. Sprawy beatyfikacyjne Roberta Schumana i Alcidego De Gasperiego w aspekcie ich waloru eklezjalnego, "Roczniki Nauk Prawnych", 26(2016), nr 3, s. 79-98.

 

92. Problematyka odpowiedzialności społecznej na uniwersytetach w Hiszpanii, "Teka Komisji Prawniczej Oddział Pan w Lublinie", 8(2015), s. 5-23.

 

91. Sprawa beatyfikacyjna Sługi Bożego Józefa Marii Haro Salvadora (1904-1965) - współczesnego wzoru zaangażowania i odpowiedzialności społecznej, "Roczniki Nauk Prawnych", 25(2015), nr 2, s. 113-128.

 

90. Religia jako faktor w relacjach politycznych. Doceniany czy lekceważony?, w: Relacje polityczne między Polską a Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Szczot, J. Szczot, wyd. dwujęzyczne, Wyd. KUL, Lublin 2015, s. 275-283 [wyd. IX 2016].

 

89. Reguły islamskiego prawa rodzinnego a globalne transformacje, w: Rodzina i polityka,  red. E. Szczot, Wyd. KUL, Lublin 2015, ss. 83-100 [wyd. 2016].

 

88. Wielki Tydzień w Pariacoto, "List nie tylko do Parafian", wyd. specjalne, październik 2015, ss. 12-17 [popular.]

 

87.Możliwość kanonizacji bł.Jakuba Strzemię w świetle prawa kanonizacyjnego, w: Z mroku czasów, czyli rzecz o bł. Jakubie Strzemię, Stróżu naszym i Patronie, red. R. Antoszczuk, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2015, ss. 115-140.

 

86. El concepto del martirio canonizado en la Iglesia católica, w: Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, TN KUL, Lublin 2014, ss. 671-683.

 

85. Zubka Jan, Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 1491, ISBN 978-83-7306-654-0 (t. XX).

 

84. Zmarz Wojciech, Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 1458-1459, ISBN 978-83-7306-654-0 (t. XX).

 

83. Wiącek Jan,  Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 456, ISBN 978-83-7306-654-0 (t. XX).

 

82. Prowadzenie sprawy beatyfikacyjnej grupy męczenników, "Roczniki Nauk Prawnych", 23(2013), nr 4, ss. 79-90.

 

81. Die Etappen des Aktes der Seligspprechung un die móglichen Schwierigkeiten, w: Johannes Schneider - ein Breslauer Sozialreformer des 19. Jahrhunderts und Vorbild fur folgende Generationen, Wrocław 2013, ss. 277-304; ISBN 978-83-7454-252-4.

 

80. Derecho de familia desde la óptica del derecho natural, [z L.M. Figueroa G.] „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, t. 6(2013), ss. 60-76, ISSN 1899-7694.

 

79. Z dziejów najstarszego uniwersytetu Ameryki Północnej, „Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, t. 6(2013), ss. 5-15, ISSN 1899-7694.

 

78. La democracia, la secularización y el renacimiento de las escuelas católicas en Polonia, "Studia Prawnicze KUL", 2013, nr 2(54), Lublin 2013, ss. 17-26; ISSN 1897-7146.


77. Duszpasterstwo małżeństw mieszanych, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin 2013, ss. 531-546; ISBN 978-83-63452-55-1.

 

76. Wolność "koncesjonowana". O nowelizacji art. 24 Konstytucji politycznej Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, w: Abiit non obiit, red. A. Dębiński [i in.], Lublin 2013, s. 695-706; ISBN 978-83-7702-624-3.

 

75. Możliwość kanonizacji bł. Jakuba Strzemię w świetle prawa kanonizacyjnego, „W Nurcie Franciszkańskim”, 19(2012), ss. 105-122; ISSN 1427-292X. 

 

74. La democracia, la secularización y el renacimiento de la educación en Polonia, w: Acta del XIV Congreso Católicos y Vida Publica. Un nuevo compromiso social y politico: Del Concilio Vaticano II a la Nueva Evangelización, Madrid 2012.

 

73. Sobre la importancia social de la beatificación y la canonización, "Yachay". Revista de cultura, filosofia y teologia, 29(2012), n. 55, pp. 81-101; ISSN 1016-8257; Facultad de Teologia, Universidad Católica Boliviana "San Pablo", Cochabamba.

 

72. Sobre el proceso de beatificación de los martires de Pariacoto: historia, estado actual, proyección, "Decires". Revista de letras, arte, cultura, 3(2012), n. 5, pp. 263-296; ISSN 1659-4096; Babel Editorial, Córdoba [Argentyna]; //clubensayos.com/Religion/Sobre-El-Martirio/114266html.

 

71. Problematyka klauzuli sumienia w polityce i prawie Meksykańskich Stanów Zjedoczonych, "Teka Komisji Prawniczej - OL PAN", vol. V, 2012, s. 48-59; ISSN 1899-7694.

 

70. La influencia del Derecho romano en el Derecho matrimonial canónico y polaco, "Sodalitas". Revista electrónica bimestral arbitrada de la Universidad Insurgentes [Meksyk], 1(2012), n. 2, p. 56-65. 

 

69. Rostworowski Michał Jan, Encyklopedia Katolicka, t. 17, Lublin 2012, kol. 372-373; ISBN 978-83-7306-567-3 (t. XVII) .

 

68. Roth Jan SJ, Encyklopedia Katolicka, t. 17, Lublin 2012, kol. 393; ISBN 978-83-7306-567-3 (t. XVII).

 

67. Promotor wiary, Encyklopedia Katolicka, t. 16, Lublin 2012, kol. 482-484; ISBN 978-83-7306-551-2 (t. XVI).

 

66. Rekognicja w prawie kanonizacyjnym, Encyklopedia Katolicka, t. 16, Lublin 2012, kol. 1370-1371; ISBN 978-83-7306-551-2 (t. XVI).

 

65. Diecezjalny etap postępowania w sprawach męczenników, w: Postępowanie kanonizacyjne drogą męczeństwa, pod red. Sz.T. Praśkiewicza, Kraków 2012, s. 61-83; t. 8 serii Świętość kanonizowana; ISBN 978-83-7604-132-2.

 

64. Zagadnienie męczeństwa w obowiązującym prawie i praktyce kanonizacyjnej, w: Postępowanie kanonizacyjne drogą meczeństwa, pod red. Sz.T. Praśkiewicza, Kraków 2012, s. 35-59; t. 8 serii Świętość kanonizowana; ISBN 978-83-7604-132-2.

 

63. Święty Maksymilian Maria Kolbe - męczeństwo z miłości, w: Męczeństwo: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, "Polonia Sacra", 16(34) 2012, nr 30(74)., ss. 

 

62. Wyznawca czy męczennik? Co za różnica ... [do pracy zb., w przygotowaniu]

 

61. Wprowadzenie do prawa rodzinnego współczesnych państw arabskich, "Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego", 1(2011), nr 2, s. 107-125; ISSN 2084-0195.

 

60. Długa droga do chwały ołtarza - dlaczego?, w: Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008, red. E.I. Zieliński, R. Majeran, Lublin 2011, ss. 87-100; ISBN 978-83-7702-200-9.60.

 

59. Prawo naturalne a wady zgody małżeńskiej, "Annales Canonici" 7/2011, s. 19-33; ISSN 1895-0620.

 

58. Nowa dogmatyka Konstytucji Republiki Ekwadoru. Casus praw Natury, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Teka Komisji Prawniczej, tom III, Lublin 2010, ss. 33-47; ISSN 1899-7694.

 

 

57. Prawa osób i grup szczególnej troski oraz prawa natury w nowej Konstytucji Republiki Ekwadoru, "Studia Prawnicze KUL" 2010, nr 4(40), ss. 163-183; ISSN 1897-7146.

 

56. Walor eklezjalny beatyfikacji i kanonizacji, w: Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2010, ss. 57-98; ISBN 8377021965-X.

 

55. Wybrane zagadnienia prawne postępowania kanonizacyjnego Sługi Bożego Jana Pawła II, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Teka Komisji Prawniczej, tom II, Lublin 2009, ss. 5-21; ISSN 1899-7694.

 

54. Prawne formy zawierania małżeństw w państwach Ameryki Łacińskiej, „Studia Prawnicze KUL”, 2009, nr 1(37), ss. 19-35; ISSN 1897-7146.

 

53. Kanonizacja o. Antoniego od  św. Anny Galvão - pierwszego świętego urodzonego w Brazylii, "Roczniki Nauk Prawnych", 18(2008), n. 2, ss. 237-249. 

 

52. O Biskupie niewygodnym dla rządzących, w: Gaudium in litteris, Lublin 2009, ss. 489-499; ISBN 978-83-7363-827-3.

 

51. Przed "Sanctorum Mater", w: O Sanctorum Mater, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2008, ss. 5-26; ISSN 1731-1438 (Biuletyn 22bis).

 

50. Męczeństwo w ujęciu prawnokanonicznym, Encyklopedia Katolicka, t.12, Lublin 2008, kol. 702-704; ISBN 978-7306-390-7 (t.12).

 

49. Misyjne prawo, Encyklopedia Katolicka, t. 12, Lublin 2008, kol. 1339-1340; ISBN 83-8668-00-8; ISBN 978-7306-390-7 (t.12). 

 

48. Aleksy Petrani (1900-1977), w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008, ss. 373-380; ISBN 978-83-7363-711-5.

 

47. Prawo religijne a prawo rodzinne państwowe - reperkusje w europejskim porządku prawnym, w: Z zagadnień prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, pod red. H. Ciocha, P. Kasprzyka, Lublin 2007, ss. 22-35; ISBN 978-83-7363-497-8 [druk 2008].

 

46. Małżeństwo czasowe w prawie szariatu i ustawodawstwie państw islamskich, „Studia Prawnicze KUL", 1(29)/2007; ISBN 83-7363-426-6; ISSN 978-83-7363-552-4.

 

45.Kanonizacja o. Maksymiliana Marii Kolbego jako męczennika, w: Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, red. A. Debiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś, Lublin 2007, s,. 153-165; ISBN 978-83-7363-560-9.

 

44.Edukacja katolicka w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w: Funkcje publiczne związków wyznaniowych, pod red. A.Mezglewskiego, Lublin 2007, ss. 319-330; ISBN 978-83-7363-604-0.


43. Latynoamerykańskie Zrzeszenie Wolności Religijnej, w: Funkcje publiczne związków wyznaniowych, pod red. A. Mezglewskiego, Lublin 2007, ss. 457-468; ISBN 978-83-7363-604-0.

 

42. O prawie spadkowym w krajach islamskich, „Studia z Prawa Wyznaniowego", t. IX - 2006, s. 181-196; ISBN 83-7363-426-6; 978-83-7363-426-8.

 

41. O sprawie beatyfikacyjnej abpa Oscara Romero, w: Hominum causa omne ius constitutum est. Księga jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak, red.: A. Dębiński, M. Gałązka, R. Hałas, K. Wiak, Lublin 2006, s. 509-522; ISBN 83-7363-411-8.

 

40. Święci w nauczaniu papieża Benedykta XVI, w: Świętość kanonizowana według papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, Lublin 2006, s. 63-88; ISBN 83-7300-743-1.

 

39. Sprawy kanonizacyjne według papieża Benedykta XVI, w: Świętość kanonizowana według papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, Lublin 2006, s. 35-61; ISBN 83-7300-743-1.

 

38. Mahr - element konstytutywny małżeństwa islamskiego, w: Ius et fides. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, red. T. Guz, M. Kuć, Lublin 2006, s. 887-898; ISBN 83-7306-282-3.

 

37. Otwarcie sesji naukowej, w: Eucharistia fons vitae - współczesne problemy prawne, red. S. Tymosz, Lublin 2006, s.13-16; ISBN 83-7363-384-7.

 

36. Charakterystyka cudów do beatyfikacji i kanonizacji uznanych po reformie prawa kanonizacyjnego w 1983 r., w: Cuda w sprawach kanonizacyjnych, pod red. W. Bara, Lublin 2006, s. 153-206; ISBN 83-7300-647-8.

 

35. Aleksy Petrani (1900-1977), w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębińskiego, W. Sz. Staszewskiego, M. Wójcik, Lublin 2006, s. 233-239; ISBN 83-7363-370-7.

 

34. Obowiązek służby wojskowej w Państwie Izrael a „sprzeciw sumienia", „Prawo - Administracja - Kościół", 2005, nr 1/2(20-21), s. 5-24; ISSN 1644-9924; „W nurcie Franciszkańskim", t. 14(2005), ss. 297-312.

 

33. Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska w prawie rodzinnym państw islamskich, „Studia z Prawa Wyznaniowego", t. VII - 2004, wyd. 2005, s. 221-232; ISBN 83-7363-243-3.

 

32. Męczennicy w islamie, w: Ecclesia et Status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 305-323; ISBN 83-7306-196-7.

 

31. Kwestie wyznaniowe w konstytucjach krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały z I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), pod red. A. Mezglewskiego, Lublin 2004, s. 143-191; ISBN 83-7363-150-X.

 

30. Współczesne oblicza wojny i terroryzmu, w: Wojna - sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin 2003, s. 27-52; ISBN 83-7363-074-0.

 

29. Wolność kultu religijnego, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, wyd. 2 - zmienione i zaktualizowane, stan prawny na 1 lipca 2003 r., Lublin 2003, s. 266-276 (rozdz. XIV); ISBN 83-7300-313-4.

 

28. Charytatywna działalność Kościołów i innych związków wyznaniowych, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, wyd. 2 - zmienione i zaktualizowane, stan prawny na 1 lipca 2003 r., Lublin 2003, s. 342-355 (rozdz. XXI); ISBN 83-7300-313-4.

 

27. Prawo wyznań religijnych do posiadania własnych i korzystania z publicznych środków przekazu, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, wyd. 2 - zmienione i zaktualizowane, stan prawny na 1 lipca 2003 r., Lublin 2003, s. 369-379 (rozdz. XXIII); ISBN 83-7300-313-4.

 

26. Podstawowe regulacje wyznaniowe w prawie Argentyny, "Prawo - Administracja - Kościół", 2002, nr 1(9), s. 37-61; ISSN 1644-9924.

 

25. Ewolucja podstawowych regulacji wyznaniowych w prawie Peru, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. V - 2002, s. 59-77; ISBN 83-7300-220-0.

 

24. Wolność religijna w latynoamerykańskim systemie ochrony praw człowieka, „Studia z Prawa Wyznaniowego", t. IV - 2002, s. 73-90; ISBN 83-7300-129-8.

 

23. Ochrona dóbr kultury w prawie Kościoła rzymskokatolickiego, "Roczniki Humanistyczne", 50(2002), z. 4, s. 197-213. Wolność religijna w latynoamerykańskim systemie ochrony praw człowieka, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. IV - 2002, s. 73-90; ISBN 83-7300-129-8.

 

22. Od stowarzyszenia świeckiego do stowarzyszenia publicznego międzynarodowego. Status prawny MI - Rycerstwa Niepokalanej w Kościele katolickim, w: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, pod red. A. Dębińskiego i E. Szczot, Lublin 2000, s. 219-232; ISBN 83-228-0734-1.

 

21. Svoboda svĕdomi a vyznáni v polském právním řádu po roce 1989, w: Církev a stát. Sbornîk příspĕvků z 5. ročníku konference, ed. M. Lamparter, Brno 2000, s. 98; ISBN 8021024216.

 

20. Źródła prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe, pod red. H. Misztala, stan prawny na 1 lutego 2000 r., Lublin 2000, s. 193-203 (rozdz. VIII); ISBN 83-880006-72-X.

 

19. Prawo państwowe o kulcie religijnym, w: Prawo wyznaniowe, pod red. H. Misztala, stan prawny na 1 lutego 2000 r., Lublin 2000, s. Tamże, s. 318-327 (rozdz. XIII); ISBN 83-880006-72-X.

 

18. Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościołów i innych związków wyznaniowych, w: Prawo wyznaniowe, pod red. H. Misztala, stan prawny na 1 lutego 2000 r., Lublin 2000, s. 402-415 (rozdz. XX); ISBN 83-880006-72-X.

 

17. Wolność zrzeszania się osób wierzących, w: Prawo wyznaniowe, pod red. H. Misztala, stan prawny na 1 lutego 2000 r., Lublin 2000, s. 416-426 (rozdz. XXI); ISBN 83-880006-72-X.

 

16. Prawo wyznań religijnych do mass mediów, w: Prawo wyznaniowe, pod red. H. Misztala, stan prawny na 1 lutego 2000 r., Lublin 2000, s. 427-436 (rozdz. XXII); ISBN 83-880006-72-X.

 

15. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa w prawie Republiki Czeskiej, "Prawo - Administracja - Kościół", 2000, nr 2-3, s. 7-19; ISBN 83-228-0960-3.

 

14. "Crux firmat mitem, mitigat fortem". Błogosławiony Vilmos Apor - współczesny męczennik, "Roczniki Nauk Prawnych" 9(1999), z. 2, s. 97-124.

 

13. Męczennicy z Pariacoto, "Misje Dzisiaj", wyd. specjalne, 2000, nr 1, s. 10.

 

12. Prawne regulacje stosunków między Stolicą Apostolską i Republiką Boliwii, w: Historia et ius. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, red. A. Dębiński, G. Górski, Lublin 1998, s. 451-468; ISBN 83-228-0634-5.

 

11. Z dyskusji, w: Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym. Materiały IV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego KUL Lublin 22-23 V 1998, pod red. H. Misztala, W. Bara, Lublin-Tarnów 1999, s. 140-148; ISBN 83-86889-83-7.

 

10. Pro memoria. Śp. O. Joachim Roman Bar OFMConv (1912-1997), w: Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym. Materiały IV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego KUL Lublin 22-23 V 1998, pod red. H. Misztala, W. Bara, Lublin-Tarnów 1999, s. 151-154; ISBN 83-86889-83-7.

 

9. Kult publiczny, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, pod red. H. Misztala (stan prawny na 15 listopada 1998 r.), Lublin-Sandomierz 1999, s. 129-138 (rozdz. V); ISBN 83-86862-94-7.

 

8. Wolność zrzeszeń wierzących, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, pod red. H. Misztala (stan prawny na 15 listopada 1998 r.), Lublin-Sandomierz 1999, s. 211-222 (rozdz. X); ISBN 83-86862-94-7.

 

7. Środki masowego komunikowania - stan prawny i faktyczny, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, pod red. H. Misztala (stan prawny na 15 listopada 1998 r.), Lublin-Sandomierz 1999, s. 227-242 (rozdz. XII); ISBN 83-86862-94-7.

 

6. Męczennicy z miłości, "Misje Dzisiaj", 1998, nr 6, s. 11.

 

5. Świadkowie wiary. O polskich zakonnikach zamordowanych w Peru, "Dziennik Związkowy". Polish Daily News (Chicago), 7-9.08.1998, s. 1 i 6.

 

4. Kanonizacje św. Franciszka z Asyżu i św. Antoniego z Padwy na tle ówczesnej praktyki kanonizacyjnej, "W Nurcie Franciszkańskim", t. 5(1996), s. 99-107.

 

3. Święty Antoni Padewski wśród Doktorów Kościoła, "W Nurcie Franciszkańskim", t. 5(1996), s. 109-117.

 

2. Sytuacja prawna osób zakonnych w Polsce w systemie ubezpieczenia społecznego, w: Służba i praca. Materiały II Międzynarodowego Sympozjum Prawa Zakonnego (Lublin, 17-18 X 1994), pod red. B. W. Zuberta OFM, E. Szczot, Lublin 1996, s. 261-265.

 

1. Kościół znowu stał się Kościołem męczenników, "Niedziela", 38(1995), nr 24 z 11.06.1995, s. 9.III. Recenzje publikowane

 

28. Stanisław Kawa, Status i struktura Kościoła katolickiego w Uzbekistanie, Lublin: TN KUL 2014, "Kościół i Prawo", 4(17) 2015, nr 1, s. 213-216.

 

27. Remigio Beneyto Berenguer (dir.), Vida pública – vida privada, EDICEP, Valencia 2006, pp. 285; ISBN 978-83-7363-950-8; "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. XII - 2009, s. 353-357; ISBN 978-83-7363-950-8.

 

26. La nueva realidad religiosa espańola: 25 ańos de la Ley Organica de Libertad Religiosa, Ministerio de Justicia, Madrid 2006, pp. 279, "Studia Prawnicze KUL", 1(33)/2008, ss. 156-160, ISSN 1897-7146.

 

25. Helena Cirac Sausturain, La libertad religiosa en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo (1979-2004), Madrid 2005, pp. 831, "Studia Prawnicze KUL", 4(32)/2007, ss. 133-135, ISSN 1897-7146.

 

24. Carmen Peña García, Homosexualidad y matrimonio. Estudio sobre la jurisprudencia y la doctrina canónica, UPC, Madrid 2004, s. 511, „Roczniki Nauk Prawnych" 27(2007), nr 1, ss. 257-260.

 

23. Marco A. Huaco Palomino, Derecho de la religión: el principio y derecho de la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico peruano, Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Peruana Unión, 2005, pp. 398, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. X - 2007, s. 413-418, ISBN 978-83-7363-632-3.


22. Rosa María Satorras Fioretti, El Derecho a la Asistencia Religiosa en los Tanatorios, J.M.Bosch Editor, Barcelona 2004, pp. 210, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. X - 2007, s. 418-423, ISBN 978-83-7363-632-3.

 

21. Javier Larena Beldarrain, La libertad religiosa y su protección en el derecho español, Madrid 2003, pp. 227, „Studia z Prawa Wyznaniowego", t. IX - 2006, s. 274-280; ISBN 83-7363-426-6; 978-83-7363-426-8.

 

20. Ricardo García García, La Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Sus antecedentes, precedente, discusion parlamentaria y regulación actual, Madrid 2003, ss. 270, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. VIII - 2005, s. 403-409; ISBN 83-7363-347-2.

 

19. María Jesús Gutiérrez del Moral, Miguel Ángel Cañivano Salvador, El Estado frente a la libertad de religión: jurisprudencia constitucional española y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Barcelona 2003, ss. 187, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. VIII - 2005, s. 392-397; ISBN 83-7363-347-2.

 

18. Isidoro Martín Sánchez, La recepción por el Tribunal Constitucional Español de la jurisprudencia sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto de las libertades de conciencia, religiosa y de enseñanza, Granada 2002, ss. 224, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. VIII - 2005, s. 397-403; ISBN 83-7363-347-2.

 

17. M.J. Ciáurriz, El derecho de proselitismo en el marco de la libertad religiosa, Madrid 2001, ss. 330, „Studia z Prawa Wyznaniowego, t. VII - 2004, s. 339-346; ISBN 83-7363-243-3.

 

16. E. Relaño Pastor, La protección internacional de las minorías religiosas, Madrid 2003, ss. 408, „Studia z Prawa Wyznaniowego, t. VII - 2004, s. 330-338; ISBN 83-7363-243-3.

 

15. Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Veinte años de vigencia, Madrid 2001, ss. 212, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. V - 2002, s. 261-266; ISBN 83-7300-220-0.

 

14. S. Ceccanti, Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche, Bologna 2001, ss. 253, nlb. 9, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. V - 2002, s. 267-273; ISBN 83-7300-220-0.

 

13. R. Costamagna, Unione Europea e Confessioni Religiose. Profili giuridici dello status delle religioni e delle realzioni interconfessionali nelle materia di interesse secolare, Roma 2002, ss. 293 + VIII, nlb. 1, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. V - 2002, s. 275-281; ISBN 83-7300-220-0.

 

12. G. Sanciñena Asurmendi, El reconocimiento civil de las resoluciones matrimoniales extranjeras y canónicas, Madrid 1999, s. 207, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. IV - 2002, s. 254-258; ISBN 83-7300-129-8.

 

11. R. Navarro-Vals, R. Palomino, Estado y Religión. Textos para una reflexión crítica, Barcelona (2000), s. 380, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. IV - 2002, s. 259-263; ISBN 83-7300-129-8.

 

10. P. J. Lasanta, Juan Pablo II. Mensajero de la paz, Madrid 2001, ss. 237, "Prawo - Administracja - Kościół", 2002, nr 1(9), s. 249-252; ISSN 1644-9924.

 

9. M.I. Falcón Pérez, M.Á. Motis Dolader, Procesos criminales en el Arzobispado de Zaragoza, Zaragoza 2002, ss. XVI, 703, "Prawo - Administracja - Kościół", 2001, nr 2/3(6/7), s. 293-296; ISBN 83-7363-010-4.

 

8. A. Osuna Fernández-Largo, Teoría de los derechos humanos. Conoser para practicar, Salamanca-Madrid (2001), s. 254, "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. III - 2001, s. 159-163; ISBN 83-7300-113-1.

 

7. Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Europy, red. W. Stepniak-Minczewa, Z.J. Kijas, Kraków 1999, ss. 207, "Prawo - Administracja - Kościół, 2000, nr 1, s. 113-117; ISBN 83-228-0607-8.

 

6. M. Potaš OSBM, Dar Lásky. Spomienky na Biskupa Pavla Gojdiča, OSBM, (Prešov) 1999, ss. 379 + 1 nlb., "Prawo - Administracja - Kościół", 2000, nr 2-3, s. 169-173; ISBN 83-228-0960-3.

 

5. T. A. López Aparicio, Iglesia, Estado y Bien Comun. El polemico articulo 3 de la Constitución Politica del Estado boliviano, Santa Cruz 1995, ss. XII, 229, nlb. 1, "Roczniki Nauk Prawnych", 8(1998), s. 380-384; ISSN 1507-7896.

 

4. H. Misztal, Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II, Lublin-Sandomierz 1997, ss. 623, "W Nurcie Franciszkańskim", 6(1997), s. 208-210.

 

3. A. Cebula, Milczenie w liturgii, Oleśnica 1993, ss. 48, „Roczniki Nauk Prawnych", t. 5(1995), s. 128-129.

 

2. M. Viani, Eucaristia e Penitenza nella normativa canonica, Siena 1994, s. 142, "W Nurcie Franciszkańskim", 4(1995), s. 221-223.

 

1. T. F. Ossanna, La fraternità, appello e dono di Frate Francesco, Assisi 1991, s. 71 + 1 nlb., "Studia Franciszkańskie", 6(1994), s. 343-346.

 


IV. Inne

 

12.  Acuerdo Transpacifico (TTP): Una Visión Critica (Układ Transpacyficki TPP: spojrzenie krytyczne), 27 lutego 2013 r., aula "Guillermo Floris Margadant", UNAM, Meksyk D.F., "Roczniki Nauk Prawnych", 2013, nr 2(54), ss. 169-172 (sprawozdanie z konferencji).

 

11. Przedmowa, w: Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W. Bar, L. Fiejdasz, Lublin 2010, s. 5-11.

 

10. Luis Mauricio Figueroa Gutiérrez, Program utworzenia narodowego rejestru cywilnego i jednego dokumentu tożsamości osoby, "Technika i USC. Biuletyn Informacyjny", 2010, nr 1(62), ss. 4-8; ISSN 1425-2872 [Tłumaczenie wystąpienia i artykułu z języka hiszpańskiego].

 

9. Luis Mauricio Figueroa Gutiérrez, Kontraktualistyczna interpretacja prawa małżeńskiego w Meksyku, w: Prawo rodzinne w dobie przemian, pod red. P. Kasprzyka, P. Wiśniewskiego, Lublin 2009, ss. 73-78 (Tłumaczenie wystąpienia i artykułu z języka hiszpańskiego, publikacja II 2010).


8. A. García y García, San Leonardo de Porto Maurizio en la tradición franciscana, w: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, pod red. A. Dębińskiego i E. Szczot, Lublin 2000, s. 293-303, ISBN 83-228-0734-1, (streszczenie z j. hiszpańskiego).

 

7. P. Erdë, La condizione giuridica e la protezione delle minoranze religiose in Ungheria, w: s. 803-811 (streszczenie z j. włoskiego). Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, pod red. A. Dębińskiego i E. Szczot, Lublin 2000, s. 803-811, ISBN 83-228-0734-1, (streszczenie z j. hiszpańskiego).

 

6. Církev a Stát. Kościół a Państwo, "Przegląd Uniwersytecki", 12(2000), nr 1(63), s. 14, (sprawozdanie).

 

5. Maryja pod krzyżem, „Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie", III (1999).

 

4. Św. Antoni - za wiarę gotów na męczeństwo, „Franciszkańskie Materiały Duszpasterskie", II (1998).

 

3. W. Bar, La situazione giuridica delle persone consacrate in Polonia nell'ambito dell'assicurazione sociale, w: Służba i praca. Materiały II Międzynarodowego Sympozjum Prawa Zakonnego (Lublin, 17-18 X 1994), pod red. B. W. Zuberta OFM, E. Szczot, Lublin 1996, s. 267-272 (tłumaczenie z j. pol.).

 

2. D. A. Gutiérrez CMF, Relacje prawne między instytutami i zakonnikami a biskupami diecezjalnymi w zakresie pracy duszpasterskiej, w: Służba i praca. Materiały II Międzynarodowego Sympozjum Prawa Zakonnego (Lublin, 17-18 X 1994), pod red. B. W. Zuberta OFM, E. Szczot, Lublin 1996, s. 267-272, (tłumaczenie z j. włoskiego).

 

1. Świętość kanonizowana, "Prawo Kanoniczne", 36(1993), nr 3-4, s. 221-229, (sprawozdanie).

 

Autor: Wiesław Bar
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2020, godz. 23:31 - Wiesław Bar