Laureatka Nagrody im. Ks. I. Radziszewskiego 1999

Tegoroczną laureatką nagrody im. Idziego Radziszewskiego została prof. dr hab. Zenomena Płużek. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 25 marca br. podczas Publicznego Zebrania TN KUL. Wobec licznie zgromadzonych gości laudację wygłosił ks. prof. dr hab. Władysław Prężyna, przewodniczący Wydziału Nauk Społecznych TN KUL. Nagrodę wręczył Laureatce prezes TN KUL ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk. Laureatka wygłosiła odczyt C.G. Junga koncepcja kształtowania osobowości człowieka dorosłego.
Pani prof. Zenomena Płużek urodziła się w 1926 roku w Girach Luzowskich. Gimnazjum ukończyła w Krakowie w roku 1947, studia na Uniwersytecie Jagiellońskim - magisterium w 1951, doktorat tamże w 1963. Od 1952 roku przez ponad 30 lat pracowała na stanowisku psychologa, a następnie kierownika Pracowni Psychologicznej w Szpitalu Psychiatrycznym w Krakowie-Kobierzynie. W roku 1958 podjęła zajęcia dydaktyczne z psychologii klinicznej i psychologii osobowości na KUL-u. Habilitowała się na KUL-u w 1967 roku; w 1978 otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1988 - profesora zwyczajnego. Przez wiele lat była kierownikiem Sekcji Psychologii KUL. Jest członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego KUL, członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej.

Pani prof. Zenomena Płużek, utrzymując intensywny kontakt z amerykańskimi i europejskimi ośrodkami naukowymi, bezpośrednio przyczyniła się do uwspółcześnienia programu nauczania psychologii, zwłaszcza w zakresie psychologii klinicznej i psychologii osobowości. Była inicjatorką i autorką tłumaczeń i adaptacji wielu testów psychologicznych do warunków polskich. Były to działania pionierskie w skali ogólnokrajowej.

Wykłady Pani Profesor cieszyły się powszechnym - także poza psychologią - zainteresowaniem. Pod Jej kierownictwem przygotowano około 400 prac magisterskich; jest promotorem 40 rozpraw doktorskich. Z Jej udziałem przygotowano i przeprowadzono kilkanaście przewodów habilitacyjnych.

Prowadziła też zajęcia dydaktyczne w wielu seminariach duchownych - diecezjalnych i zakonnych, specjalizując się w psychologii pastoralnej. Intensywnie uczestniczyła w pracy formacyjnej alumnów polskich: prowadziła badania psychologiczne, konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącego Sekcji Psychologicznej w Komisji Teologicznej Episkopatu Polski. Była organizatorem i wykładowcą na wielu sympozjach i konferencjach podejmujących problematykę psychologiczną, teologiczną, pastoralną i formacyjną.

Przyznanie nagrody im. I. Radziszewskiego prof. Zenomenie Płużek jest wyrazem uznania za istotny wkład Pani Profesor w rozwój i współczesny kształt psychologii. W dydaktyce i publikacjach Laureatka prezentowała psychologię nowoczesną metodologicznie i otwartą teoretycznie, której szczególnym rysem było podejście humanistyczne, akcentujące znaczenie elementów aksjologicznych - w tym odwołujących się także do wartości chrześcijańskich - w osobowości człowieka: jego podmiotowość, świadomość i odpowiedzialność za własny rozwój. Dostrzegała i obserwowała człowieka w kontekście złożonych uwarunkowań jego funkcjonowania, istotnych doświadczeń egzystencjalnych: cierpienia, poczucia winy, kryzysów, śmierci. Znalazło to swój wyraz nie tylko w rozległej dydaktyce, licznych publikacjach, ale również w wychowaniu wielu uczniów, kontynuujących i rozwijających badania swojej Mistrzyni w różnych uczelniach na terenie całego kraju.

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2008, godz. 14:05 - Stanisław Sarek